logo
Skip to content

Българската народна банка поддържа Регистър на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции (ЗКИ), който е публичен и съдържа основни данни както за вписаните дружества, които извършват дейност на територията на РБългария, така и за заличените финансови институции. Регистърът предоставя информация и за служебно регистрираните кредитни кооперация по § 12 от ПЗР на ЗКИ, учредените фондове по реда на Закона за ББР и чуждестранните финансови институции, които отговарят на изискванията на ЗКИ.

Дейността на финансовите институции е дефинирана в чл. 3, ал.1 от ЗКИ, като тя е съобразена с изискванията на разпоредбите на Директива 2013/36/ЕС относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО и Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012. Към вписаните в Регистъра по чл. 3а от ЗКИ финансови институции БНБ прилага регистрационен режим.

Данните в Регистъра се актуализират посредством единна автоматизирана система въз основа на предоставената от финансовите институции информация.


Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
към 2 юни 2023 г.
Изтегли XLS (332 KB)