logo
Skip to content

Възпроизвеждане на банкноти и монети

Възпроизвеждане на българска банкнота или монета означава изработване на копие върху материален носител или в електронен вид на цялата или на част от българска банкнота, което наподобява или създава общо впечатление за българска банкнота или монета независимо от:

1. размера на образа;

2. материалите или техниките, използвани за изработване на копието;

3. добавянето на елементи или илюстрации към изображението, които не са част от банкнотата или монетата;

4. промените в дизайна на банкнотата или монетата, например буквите, цифрите или символите.

Изискванията за възпроизвеждане се прилагат за всички емисии български банкноти и монети.

Лице, което желае да възпроизведе българска банкнота или монета, може да попълни електронно заявление за възпроизвеждане на българска банкнота или монета по образец, приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 от Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение (Наредба № 18).

Към заявлението се прилагат подробна информация относно:

а) дизайна на крайния продукт, съдържащ обекта на възпроизвеждане;

б) техническите характеристики на копието на банкнотата или монетата – размер, тегло и т. н.;

в) тиража на крайния продукт и срока, в който ще се извърши възпроизвеждането;

г) инструментите, които ще бъдат използвани при възпроизвеждането, мястото на съхранение, начина и срока за унищожаването им;

д) мястото на съхранение, начина и срока за унищожаване на брака от производството на крайния продукт.

Когато подателят е юридическо лице, заявлението:

- се подава от името на юридическото лице;

- се подписва от лицето, което представлява юридическото лице или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, като се прилага: информация за ЕИК на юридическото лице и сканирано заверено копие от пълномощното, ако заявлението се подава от упълномощено лице.

Когато лице желае да възпроизведе повече от една банкнота и/или монета, трябва да подаде отделни заявления, съответно за „обект за възпроизвеждане – банкнота“ и „обект на възпроизвеждане – монета“.

Заявлението се подписва с електронен подпис.

Подадените заявления за възпроизвеждане на българска банкнота или монета се разглеждат по реда на подаването им в Българската народна банка.

Българската народна банка може да изиска от заявителя допълнителна информация. Срокът за произнасяне на Българската народна банка по заявление за възпроизвеждане е определен в Наредба № 18.

Електронното съгласие на Българската народна банка за възпроизвеждане на българска банкнота или монета дава право на лицето, на което е дадено съгласието, да възпроизведе банкнотата или монетата и да използва копието единствено за посочената в заявлението цел.

 

Технически изисквания за работа с електронната услуга

Електронните услуги през интернет страницата на БНБ са предназначени за физически и юридически лица, които разполагат с квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран доставчик на удостоверителни услуги.

За да могат да се използват електронните услуги за подаване на заявление за възпроизвеждане на български банкноти и монети е необходимо:

1. Да бъде инсталиран успешно Квалифицирания електронен подпис (КЕП) по зададени от избрания доставчик на удостоверителни услуги инструкции;

2. Да е инсталирана Java виртуална машина, версия 7 или по-висока. Може да бъде изтеглена и инсталирана от ТУК;

3. За да ползвате услугата, моля запознайте се с инструкцията за работа, дадена по-долу.


Ръководство за външни потребители Изтегли PDF (2815 KB)

Вход единствено с квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис!