logo
Skip to content

Достъп до обществена информация

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Българската народна банка. Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Заявленията за достъп до обществена информация, постъпили по електронен път на адрес ZDOI@bnbank.org, се считат за писмени. При подаване на заявлението по електронен път не се изисква електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Заявлението за достъп до обществена информация следва да съдържа:

  1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  2. описание на исканата информация;
  3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  4. адреса за кореспонденция със заявителя.

Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат съгласно сроковете определени в Закона за достъп до обществена информация.

 

Примерен образец на заявление за достъп до обществена информация може да намерите тук.


 

Редът за достъп до обществена информация не се прилага по отношение на Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС) и Централния кредитен регистър (ЦКР).

Информация относно реда за подаване на заявления за справки от Регистъра на банковите сметки и сейфове и Централния кредитен регистър може да намерите в раздел „Често задавани въпроси за РБСС“ и „Често задавани въпроси за ЦКР“.


 

Българската народна банка (БНБ) е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО и Закона за защита на личните данни. Получените от Вас лични данни се обработват от БНБ на основание и за целите, предвидени в Закона за достъп до обществена информация. В Политика на Българската народна банка при обработване на лични данни се съдържа подробна информация относно обработването на лични данни в БНБ.


Правна рамка