logo
Skip to content

Предоставяне на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове по електронен път

Ред за получаване на справка

Справка по електронен път от Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС) може да получи физическо лице, което разполага с квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП). Издаденият от лицензиран български доставчик на удостоверителни услуги КУКЕП е необходимо да съдържа ЕГН на физическото лице.

 

Технически изисквания

КУКЕП да бъде инсталиран успешно по зададените инструкции на избрания доставчик на удостоверителни услуги.

За да ползвате услугата е необходимо да се запознаете с Ръководство за използване на електронни услуги от информационната система на РБСС.

 

Начини на плащане и срокове за извършване на справките по електронен път

Съгласно Наредба № 12 за РБСС, справки по електронен път за информация от регистъра се предоставят безплатно на физически лица в 14-дневен срок, а в по-кратък срок срещу заплащане на такса, както следва: Такси за справки от Регистъра на банковите сметки и сейфове.

Сроковете за извършване на справки текат в рамките на работното време на Българската народна банка (БНБ) от 8:30 до 17:00 ч., след регистрирането в БНБ на заявлението за извършване на справка.

Дължимата такса за издаване на справка по електронен път от РБСС се заплаща предварително чрез виртуално терминално устройство ПОС, налично на интернет страницата на БНБ, с дебитна или с кредитна карта на Visa, Mastercard или Bcard.

 

Защита на личните данни

БНБ е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общият регламент за защита на данните) и на Закона за защита на личните данни.

Предоставените от Вас лични данни и документи са защитени в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и се обработват за целите на чл. 56a от Закона за кредитните институции.

В Политика на Българската народна банка при обработване на лични данни се съдържат общите положения и принципи, съгласно които БНБ обработва лични данни.

Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните по реда на чл. 13 от Общия регламент за защита на данните, се съдържа тук.