logo
Skip to content

Тестване на машини за сортиране и машини за самообслужване

Българската народна банка (БНБ) извършва тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване за спазване изискванията на Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение (Наредба № 18). Банките и доставчиците на услуги използват само машини за самообслужване и машини за сортиране, които са преминали тестове на производителя и на БНБ.

Заявления за тестване на машини за самообслужване и машини за сортиране могат да се подават в БНБ на хартиен носител или по електронен път. При подаване на заявлението по електронен път се изисква електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Заявленията, постъпили по електронен път в БНБ, се считат за подписани от подателя и подадени в писмена форма.

Заявление за тестване на машини за сортиране и/или машини за самообслужване с български банкноти/монети на производител/негов упълномощен представител

Производителите на машини/техни упълномощени представители представят заявление до БНБ за тест на машина за сортиране и машина за самообслужване, като предоставят на БНБ цялата изисквана информация в заявлението, прилагат копие от техническата документация от производителя на машината, съдържаща подробно описание на характеристиките и функционалността за всеки тип машина, като документацията се предоставя и в легализиран превод на български език.

Във връзка с подготовката на сключване на стандартни споразумения, производителите на машини за сортиране и машини за самообслужване или техните представители предоставят на БНБ приложено към заявлението и:

- информация за ЕИК на юридическото лице или удостоверение за актуално състояние;

- документ от производителя на машина за сортиране или машина за самообслужване за надлежна оторизация на представителя, относно техническо обслужване и продажба на съответния тип машина за Република България.

Заявление за провеждане на тест за въвеждане в експлоатация на машини за сортиране и/или машини за самообслужване с български банкноти/монети от банка/доставчик на услуги във връзка с изискванията на Наредба № 18 на БНБ.

В съответствие с изискванията на Наредба № 18 банките и доставчиците на услуги подават в БНБ заявление за въвеждане в експлоатация на машини за сортиране или машини за самообслужване с български банкноти/монети.

Заявлението за тест за въвеждане в експлоатация трябва да съдържа информация относно:

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

2. тип, марка и модел на машината; типъг машина се посочва съгласно класификацията на машините по приложение № 5 към чл. 45, ал. 2 от Наредба № 18;

3. идентификация софтуер/хардуер версия и фабричен номер на машината;

4. производител/официален представител на производителя и адрес, на който ще се провежда теста.

5. населено място и адрес, на който ще функционира машината след тест на машината.

 

Технически изисквания за работа с електронната услуга

Електронните услуги през интернет страницата на БНБ са предназначени за физически и юридически лица, които разполагат с квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран доставчик на удостоверителни услуги.

За да могат да се използват електронните услуги за подаване на Заявления за извършване на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване е необходимо:

1. Да бъде инсталиран успешно Квалифицирания електронен подпис (КЕП) по зададени от избрания доставчик на удостоверителни услуги инструкции;

2. Да е инсталирана Java виртуална машина, версия 7 или по-висока. Може да бъде изтеглена и инсталирана от ТУК;

3. За да ползвате услугата, моля запознайте се с инструкцията за работа, дадена по-долу.


Ръководство за външни потребители Изтегли PDF (2815 KB)