logo
Skip to content

Архивни документи на БНБ

Поредицата представлява съвместен проект на Българската народна банка и Държавна агенция „Архиви“ за публикуване на обширен масив от документи, свързани с историята на централната банка от учредяването ú през 1879 г. до повратната 1990 г. В петте тома, обнародвани през 1998–2009 г., развитието на БНБ е проследено подробно и цялостно, така както не е представяна публично нито една друга ключова българска държавна институция. Заедно с това събраните материали далече надхвърлят ведомствената рамка, очертавайки забележително богата картина на стопанския и финансов живот в страната в течение на 111 години.

Архиви на БНБ, том І

Сборник документи. Том І. 1879–1900 г.

Томът обхваща периода на конституирането и укрепването на БНБ. Именно тогава се формират традиции, които впоследствие – за добро или лошо – присъстват трайно в икономическия живот на страната. Ето защо надникването в част от завещаното от онези години архивно богатство ще хвърли допълнителна светлина върху много от проблемите, пренесени през десетилетията от стопанската памет на нацията.

Българска народна банка. Сборник документи. Т. І.
1879–1900 г. С.: ГУА и БНБ, 1998, 456 с.
EN BG PDF (1957 KB)

Архиви на БНБ, том ІІ

Сборник документи. Том ІІ. 1901–1914 г.

Сборникът отразява един особено динамичен период в българското стопанство и в развитието на БНБ. Неговото начало съвпада с най-дълбоката финансова криза, разтърсила страната след Освобождението. По-нататък периодът включва забележителната икономическа стабилизация, свързана с големия външен заем от 1902 г. Епилогът е белязан от Балканските войни и многопосочните им икономически последици. През тези години дейността на БНБ се разгръща в триединството ù на емисионна, валутна и кредитна институция. Във всяка една от тези области тя достига апогея в своето ранно развитие, като същевременно залага редица решения, които много скоро след това оказват крайно негативно отражение върху българското стопанско развитие.


Българска народна банка. Сборник документи. Т. ІІ.
1901–1914 г. С.: ГУА и БНБ, 1999, 600 с.
EN BG PDF (2657 KB)

Архиви на БНБ, том ІІІ

Сборник документи. Т. ІІІ. 1915–1929 г.

Томът е посветен на бурен период от историята, през който с изключителна интензивност се променят общите стопански условия, институционните рамки и характерът на икономическата политика, настъпва радикална промяна в паричния стандарт, постепенно, но фундаментално се преобразяват статутът и функциите на БНБ, стопанската конюнктура е подложена на пределни колебания, като преминава от състояние, близко до хиперинфлация, към макроикономическа стабилизация. В много отношения събитията от този период следват логика, която беше възпроизведена десетилетия по-късно, през 90-те години на ХХ век. През тези два отдалечени периода българската икономика се сблъсква с близки по характера си предизвикателства, а стопанската политика намира сходни инструменти и решения.


Българска народна банка. Сборник документи. Т. ІІІ.
1915–1929 г. С.: ГУА и БНБ, 2001, 1168 с.
EN BG PDF (4327 KB)

Архиви на БНБ, том ІV

Сборник документи. Т. ІV. 1930–1947 г.

Томът проследява едни от най-драматичните събития в историята на България – от споразуменията в Хага през януари 1930 г., които ознаменуват икономическия епилог на Първата световна война, през отражението на Голямата депресия и краткия период на стопанско замогване през третото десетилетие на века, до разрухата през Втората световна война, началото на новия икономически режим и национализацията на банките в България.

Българска народна банка. Сборник документи. Т. ІV.
1930–1947 г. С.: ГУА и БНБ, 2004, 1168 с.
EN BG PDF (4377 KB)

Архиви на БНБ, том V

Сборник документи. Т. V. 1948–1990 г. В четири части.

Този том, чието публикуване стана възможно благодарение на обстоятелството, че през 1999 г. БНБ разсекрети своите архивни фондове, е посветен на дейността на БНБ в условията на комунистическия режим в България. През този уникален период е изградена и функционира централноплановата икономика, където ролята на парите и на финансовата система са крайно ограничени и деформирани. Поместените архивни свидетелства отразяват промените в институционното устройство на банката и на останалите компоненти от банковата система, принципите и практиката на паричната емисия и на кредитирането, натрупването на вътрешен държавен дълг, валутния ред и регулирането на външната търговия. Значителен интерес представляват документите за трите остри кризи с външния дълг от началото на 60-те, края на 70-те и на 80-те години на ХХ век, както и за предприетите около тях опити за макроикономическа стабилизация. Много от приведените факти, решения и позиции позволяват по-добре да бъдат разбрани трудностите и противоречивостта на прехода след 1990 година.Българска народна банка. Сборник документи. Т. V.
1948–1990 г. Част първа. С.: ДАА и БНБ, 2009, 744 с.
EN BG PDF (2552 KB)

Българска народна банка. Сборник документи. Т. V.
1948–1990 г. Част втора. С.: ДАА и БНБ, 2009, 664 с.
EN BG PDF (2573 KB)

Българска народна банка. Сборник документи. Т. V.
1948–1990 г. Част трета. С.: ДАА и БНБ, 2009, 664 с.
EN BG PDF (2854 KB)

Българска народна банка. Сборник документи. Т. V.
1948–1990 г. Част четвърта. С.: ДАА и БНБ, 2009, 672 с.
EN BG PDF (2836 KB)