logo
Skip to content

Поредица „Дискусионни материали“

БНБ публикува от 1994 г. научноизследователски разработки по актуални въпроси на макроикономиката, финансите и банковото дело.

През 1998 г. Управителният съвет на Банката със свое решение създава тематичната издателска поредица на БНБ „Дискусионни материали“, с която Банката продължава участието си в обществения диалог по актуални икономически въпроси.

В поредицата „Дискусионни материали“ намират място както резултати от научни изследвания, провеждани от служители на БНБ в рамките на годишните планове за изследователската дейност, така и разработки, представени от други български и чуждестранни автори. Всички материали подлежат на анонимно двойно рецензиране, след което Издателският съвет на БНБ, комуто Управителният съвет на БНБ със свое решение е възложил функциите на редакционна колегия на поредицата, извършва подбор на материалите за публикуване.

След изтичане на календарната година включените в поредицата материали, чиито автори дадат съгласие, се публикуват в периодичното издание на БНБ Годишник на Българската народна банка/Annual of the Bulgarian National Bank, създадено с цел включване в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, който се поддържа от Националния център за информация и документация към Министерството на образованието и науката. Това ще даде възможност на авторите да използват своите публикации за покриване на минималните национални изисквания за придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност според Закона за развитие на академичния състав в Република България.


 

Предлаганите изследвания трябва да отговарят на изискванията при представяне на предложения и процедури за одобрение и публикуване, приети от Издателския съвет, като авторите следва да попълнят и изпратят по указания ред и приложените декларации - за "Дискусионни материали", за Годишник на БНБ". В случай на необходимост от преработка след рецензиране авторите представят отчет за извършената преработка по образец.


 

2002 г.

28/2002 • Improving Monetary Theory in Post-communist Countries – Looking Back to Cantillon
Nikolay Nenovsky
(на английски език)
EN BG (0 KB)

27/2002 • Паричната политика и икономиката: петте години на българския паричен съвет
Мартин Заимов, Калин Христов
EN BG PDF (836 KB)

26/2002 • Относно едностранната „евроизация“ на България
Иван Костов, Яна Костова
EN BG PDF (129 KB)

25/2002 • Пари и парични задължения: същност, уговаряне, изпълнение
Станислав Нацев, Начко Стайков, Филко Розов
EN BG PDF (212 KB)

24/2002 • Ефектът Balassa – Samuelson в България
Георги Чукалев
EN BG PDF (325 KB)

23/2002 • Кредитна активност на търговските банки и рациониране на кредитния пазар в България
Калин Христов, Михаил Михайлов
EN BG PDF (542 KB)

22/2002 • Fundamental Equilibrium Exchange Rates and Currency Boards: Evidence from Argentina and Estonia in the 90's
Kalin Hristov
(на английски език)
EN BG (0 KB)

21/2002 • Корпоративен имидж на търговските банки (1996 - 1997 г.)
Мирослав Неделчев
EN BG PDF (617 KB)

20/2002 • Forecasting Inflation via Electronic Markets Results from a Prototype Experiment
Michael Berlemann
(на английски език)
EN BG (0 KB)