logo
Skip to content

Годишник на Българската народна банка

Електронната периодична публикация на БНБ Годишник на Българската народна банка/Annual of the Bulgarian National Bank съдържа изследвания, преминали анонимно двойно рецензиране, включително от страна на външен рецензент, които са били публикувани в тематичната издателска поредица на БНБ „Дискусионни материали“, чиито автори са дали съгласие за включването им в Годишник на Българската народна банка/Annual of the Bulgarian National Bank. Включените материали се публикуват на езика, на който са представени от своите автори – български или английски.

Публикацията е създадена с цел включване в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, който се поддържа от Националния център за информация и документация към Министерството на образованието и науката. Това дава възможност на авторите, включени в нея, да използват своите публикации за покриване на минималните национални изисквания за придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност според Закона за развитие на академичния състав в Република България.

Годишник на БНБ • Том 8 • 2022 г. EN BG PDF (2579 KB)

Годишник на БНБ • Том 7 • 2021 г. EN BG PDF (3980 KB)

Годишник на БНБ • Том 6 • 2020 г. EN BG PDF (1273 KB)

Годишник на БНБ • Том 5 • 2015-2018 г. EN BG PDF (8746 KB)

Годишник на БНБ • Том 4 • 2009-2014 г. EN BG PDF (13775 KB)

Годишник на БНБ • Том 3 • 2003-2008 г. EN BG PDF (8011 KB)

Годишник на БНБ • Том 2 • 1998-2002 г. EN BG PDF (4556 KB)

Годишник на БНБ • Том 1 • 2019 г. EN BG PDF (2803 KB)