logo
Skip to content

План за реформиране и развитие на банковия надзор, осъществяван от Българската народна банка

Реформирането и развитието на банковия надзор са основен приоритет в частта за незабавните мерки от програмата за управление на БНБ. Това е мотивирано както с необходимостта от адекватен отговор на кризата с КТБ, която разкри сериозни слабости в надзорната функция на БНБ, така и с реализирането на целта за привеждане на нашите надзорни практики във възможно най-пълно съответствие с актуалния международен стандарт, какъвто са Базелските основни принципи за ефективен банков надзор от 2012 г.

Планът е резултат от близо едногодишен процес, който включваше основно два етапа: вътрешен анализ и оценка на процедурите и практиките на управление „Банков надзор“ и независима външна оценка на ефективността на банковия надзор в България от съвместен екип на МВФ и Световната банка. Важни констатации и препоръки за дейността на банковия надзор бяха също така направени от Сметната палата във връзка с извършения от нея одит за ефективността и ефикасността на банковия надзор, чийто първоначален доклад беше представен в края на септември и предстои да бъде финализиран до края на октомври 2015 г.План за реформиране и развитие на банковия надзор, осъществяван от Българската народна банка EN BG PDF (211 KB)

Годишен преглед на изпълнението на Плана за реформиране и развитие на банковия надзор EN BG PDF (164 KB)