logo
Skip to content

Икономическите изследвания, анализът на процесите в българската икономика и макроикономическите прогнози, изготвяни в БНБ, подпомагат ръководството на Банката при вземането на решения, както и при формирането на позиции по въпросите на икономическата политика. Те допринасят и за успешното участие на Банката в Европейската система на централни банки (ЕСЦБ) и в дискусиите по икономически въпроси в Европейския съюз (ЕС).

БНБ анализира текущо процесите в българската и световната икономика. Изследователската дейност е насочена към задълбочено проучване и изготвяне на количествени оценки по възлови проблеми на функционирането на икономиката, банковата и финансовата системи БНБ изготвя прогнози на основните макроикономически и финансови показатели на страната. Резултатите от аналитичната, изследователската и прогностичната дейност на БНБ се публикуват в тримесечните издания на Банката „Икономически преглед“ и „Макроикономическа прогноза“, в полугодишните и годишни отчети на БНБ, в поредицата „Дискусионни материали“ и „Годишник на БНБ“.

Банката издава периодични и непериодични публикации, в които се оповестяват резултатите от изследователската дейност на банковите експерти и на изтъкнати специалисти в други национални и международни институции в областта на макроикономиката, банковото дело и дейността на централната банка на България в миналото и днес. Всички периодични и преобладаващата част от другите публикации на БНБ се издават на български и на английски език.