logo
Skip to content

Парична и икономическа статистика на Югоизточна Европа от XIX век до Втората световна война

Промотиране на изследванията за паричната история на Югоизточна Европа

Мрежата за парична история на Югоизточна Европа (South-East European Monetary History Network - SEEMHN) събира на едно място изследователи по финансова и парична история, икономисти и статистици. Мрежата е основана през април 2006 г. по инициатива на Българската народна банка и Банката на Гърция. Нейната основна цел е да разшири и развие познанието за паричната история и политика на Югоизточна Европа като част от общата история на Европа. За постигането на тази цел Мрежата (SEEMHN) организира годишни конференции, чиито теми фокусират върху специфични явления и събития, свързани със страните от Югоизточна Европа както в исторически, така и в сравнителен аспект.

Изграждане на обща историческа база от данни за страните от региона

Отчитайки необходимостта от надеждни данни за целите на емпиричния анализ, в рамките на Мрежата (SEEMHN) централните банки на Албания, България, Гърция, Румъния, Сърбия, Турция и Австрия си сътрудничат от 2006 г. с цел изграждане на историческа база данни за финансова и парична статистика на Югоизточна Европа за 19-ти и 20-ти век. Тази публикация е резултат от съвместното усилие по конструиране на хармонизирани дълги времеви серии за парични, финансови и макроикономически показатели.

NATIONAL BANK OF ROMANIA