logo
Skip to content

Специален стандарт за разпространение на данни Плюс

Специалният стандарт за разпространение на данни Плюс (ССРД Плюс) е най-високото ниво в Инициативите на Международния валутен фонд (МВФ) по отношение на стандартите за данни. Този стандарт е създаден през 2012 г. чрез надграждане на Специалният стандарт за разпространение на данни (ССРД) и неговата цел е да подпомага страните членки по отношение на публикуването на изчерпателни, навременни, достъпни и надеждни икономически и финансови статистически данни в един свят на непрекъсната икономическа и финансова интеграция. В допълнение към изискванията на ССРД новият стандарт задълбочава добрите практики за разпространение на данните с цел да се повиши прозрачността на данните и да съдейства за укрепването на международната финансова система. Данните включват 30 категории (21 категории по ССРД и 9 по ССРД Плюс), които обхващат четирите сектора на икономиката, и стандартът определя периодичността (или честотата) и навременността, с които данните за тези категории трябва да бъдат разпространявани. В сравнение със Специалния стандарт за разпространение на данни в ССРД Плюс се включват девет допълнителни категории данни. Те са: Секторен баланс; Операции на сектор „Държавно управление“; Брутен дълг на сектор „Държавно управление“; Отчет на други финансови предприятия; Индикатори за финансовата стабилност; Дългови ценни книжа; Координирано проучване на портфейлните инвестиции, Координирано проучване на преките инвестиции и Валутна структура на официалните резерви в чуждестранна валута. В Ръководството по стандарта ССРД Плюс на МВФ подробно са посочени неговите изисквания (SDDS Plus Guide for Adherents and Users).

Стандартът има четири измерения и елементи, подлежащи на наблюдение: обхват, периодичност и навременност на данните; достъп до данните от страна на потребителите; надеждност и качество на разпространяваната информация.

Бюлетинът за стандарта за разпространение на данните има важна роля при прилагането на ССРД Плюс. Той предоставя на потребителите широк и лесен достъп до данните и метаданните за присъединилата се страна. В Бюлетина се публикуват метаданни за всяка от участващите страни във формата на Рамката за оценка качеството на данните. Рамката обхваща няколко измерения, елементи и индикатори – систематична структура за представяне на метаданните.

Ключов елемент на Бюлетина е Предварителният календар за публикуване (Advance Release Calendar - ARC). За всяка участваща страна Бюлетинът представя календар, показващ датите за публикуване на данните за категориите, изисквани от ССРД Плюс, за най-малко четиримесечен период (текущ месец и следващите три месеца).

Отговорността за точността на метаданните и включените икономически и финансови статистики се носи от страните, присъединили се към стандарта.

Националната страница с обобщени данни (National Summary Data Page – NSDP) представя показатели (категории) за четирите сектора на националната икономика – реален, фискален, финансов и външен. В страницата е включен също и показател за населението на страната.

Статистическите данни за България се съставят от Националния статистически институт, Българската народна банка, Министерството на финансите и от Българската фондова борса. Българската народна банка като координатор за България за ССРД Плюс поддържа Националната страница с обобщени данни.

Изискване на ССРД Плюс е данните да бъдат публикувани както в националното им представяне (например в Excel, PDF и др.), така и в SDMX формат – машинно четима информация. Връзките към националното представяне на данните и данните в SDMX формат са елемент от Националната страница с обобщени данни (информация за SDMX).

Присъединилата се страна към ССРД Плюс поема ангажимент напълно да изпълнява изискванията за деветте допълнителни категории в рамките на пет години от датата на присъединяване към стандарта.