logo
Skip to content

На основание чл. 3а, ал. 1 от Наредба № 17 на БНБ от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки, за целите на статистиката на междубанковия паричен пазар БНБ събира ежедневно данни от банките, лицензирани от БНБ и клоновете на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на страната, относно осъществените между тях сделки на междубанковия паричен пазар. В обхвата на събраните данни попадат сделките със срочност до една година за предоставяне и получаване на левови депозити, валутни депозити, репо-сделки и лихвени суапи.

Изискванията към обхвата на събираните данни за целите на статистиката на междубанковия паричен пазар са поместени в Указание за определяне съдържанието и реда за подаване на формите за сключените сделки на междубанковия паричен пазар и на валутния пазар в България и Приложение № 1 към него.

Всеки работен ден, след крайното приключване на Системата за брутен сетълмент в реално време RINGS, БНБ публикува обобщени данни за междубанковия паричен пазар в лева по тип сделки и за съответните срочности, осъществени с вальор през същия ден.


Междубанков паричен пазар (в хил. лв.) 18.07.2024

Видове операции Обем * Среден годишен лихвен процент
ОБЩО 212 000 3.53
Депозити 212 000 3.53
Репо-сделки
ОВЪРНАЙТ 183 000 3.53
Депозити 183 000 3.53
Репо-сделки
1-3 ДНИ
Депозити
Репо-сделки
4-7 ДНИ 29 000 3.57
Депозити 29 000 3.57
Репо-сделки
8-30 ДНИ
Депозити
Репо-сделки
НАД 30 ДНИ
Депозити
Репо-сделки


Банки с най-голям дял в предоставения ресурс за предходния месец
1 Интернешънъл Асет Банк АД
2 Ситибанк Европа АД - клон България
3 Търговска Банка Д АД

Формат за изтегляне