logo Skip to content

Информация за индексите СОФИБИД и СОФИБОР

Съгласно обявеното на 16 март 2017 г. решение на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ), считано от 1 юли 2018 г., БНБ преустановява изпълнението на дейностите, свързани с изчисляването и публикуването на справочните индекси СОФИБИД и СОФИБОР.

Индексите СОФИБИД (SOFIBID: Sofia Interbank Bid Rate) и СОФИБОР (SOFIBOR: Sofia Interbank Offered Rate) са се изготвяли в периода 17 февруари 2003 г. – 29 юни 2018 г. съгласно договор между Асоциацията на банките в България, Ей Си Ай България - БДА и Българската народна банка от 14 октомври 2002 г., прекратен считано от 1 юли 2018 г. Индексите са се изчислявали на база котировки „купува“/„продава“ на необезпечени депозити в български левове на българския междубанков пазар, подавани от представителна група от банки, в съответствие с Правила и процедурите за изготвяне на справочните индекси СОФИБИД и СОФИБОР.

Първите стойности на индексите СОФИБИД и СОФИБОР са били публикувани на 17 февруари 2003 г., а последните стойности - на 29 юни 2018 г.

Исторически данни за двата индекса в периода на тяхното изчисляване и публикуване (17 февруари 2003 г. – 29 юни 2018 г.) към определена дата, по период, срочност и индивидуални котировки на банките са налични в подрубрика Исторически данни за индексите.

БНБ продължава да изчислява и публикува индекса ЛЕОНИА Плюс – справочен индекс на сключените и изпълнените сделки с необезпечени депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар в България. Считано от 1 юли 2017 г., индексът ЛЕОНИА Плюс заменя индекса ЛЕОНИА и се изчислява в съответствие с Методика за изчисляване на индекс за сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар ЛЕОНИА Плюс.

БНБ продължава да изчислява и обявява основния лихвен процент (ОЛП) по досега установения ред и в съответствие с Методиката за определяне на ОЛП, според която ОЛП се базира на индекса ЛЕОНИА Плюс.