logo
Skip to content

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Част I. Официални резервни активи и други активи в чуждестранна валута (приблизителна пазарна стойност)

Отчетен период: 2022-12

Част I млн. евро
A. Официални резервни активи 38429.6
(1) Резерви в чуждестранна валута (в конвертируеми чуждестранни валути)1 34215.8
(a) Ценни книжа 6032.8
от които: с емитент със седалище в отчитащата страна, но с месторазположение в чужбина 0.0
(б) общо валутни депозити в: 28182.9
(i) други национални централни банки, БМР и МВФ 21597.1
(ii) банки със седалище в отчитащата страна 0.0
от които: с месторазположение в чужбина
(iii) банки със седалище извън отчитащата страна 6585.9
от които: с месторазположение в отчитащата страна
(2) резервна позиция при МВФ 122.4
(3) СПТ 1860.2
(4) злато (включително златни депозити и суап)2 2231.2
обем в милиони чисти трой унции 1.313
(5) други резервни активи
— финансови деривати 0.0
— заеми към небанкови институции - чуждестранни лица 0.0
— други 0.0
Б. Други активи в чуждестранна валута 156.2
— ценни книжа извън официалните резервни активи 0.0
— депозити извън официалните резервни активи 3 130.1
— заеми извън официалните резервни активи 0.0
— финансови деривати извън официалните резервни активи 0.0
— злато извън официалните резервни активи 26.1
— други 0.0

1 Резерви в чуждестранна валута, управлявани пряко от БНБ

2 Златото се оценява по пазарна цена.

3 Депозити на правителството в местни банки.

Обратно