logo
Skip to content

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Част IV. Допълнителни показатели

Отчетен период: 2024-04

Част IV млн. евро
(1) Отчитат се със стандартна периодичност и своевременност:
(a) краткосрочен дълг в местна валута, индексиран към валутния курс 0.0
(б) финансови инструменти, деноминирани в чуждестранна валута и изплащани с други средства (т.e. в местна валута) 0.0
— краткосрочни форуърди в слабо търгувани или неконвертируеми валути 0.0
— къси позиции 0.0
— дълги позиции 0.0
— други инструменти1 0.0
(в) заложени активи 0.0
— включени в резервните активи 0.0
— включени в други активи в чуждестранна валута 0.0
(г) ценни книжа, отдадени на заем или предмет на репо-операции 0.0
— отдадени на заем или предмет на репо-операции и включени в част I (-) 0.0
— отдадени на заем или предмет на репо-операции и невключени в част I (-) 0.0
— заети или придобити и включени в част I (+) 0.0
— заети или придобити и невключени в част I (+) 0.0
(д) финансови дериватни активи (нетни по преобладаваща пазарна цена) 0.0
— форуърди 0.0
— фючърси 0.0
— суапове 0.0
— опции 0.0
— други инструменти 0.0
(е) деривати (форуърд; фючърс; или опционни договори) с остатъчен матуритет по-дълъг от една година 0.0
— агрегирани къси и дълги позиции във форуърди и фючърси в чуждестранни валути спрямо местната валута (включително форуърд частта на валутните суапове) 0.0
(а) къси позиции (-) 0.0
(б) дълги позиции (+) 0.0
— агрегирани къси и дълги позиции в опции в чуждестранни валути спрямо местната валута 0.0
(а) къси позиции 0.0
(i) купени пут опции (put options) 0.0
(ii) записани кол опции (call options) 0.0
(б) дълги позиции 0.0
(i) купени кол опции (call options) 0.0
(ii) записани пут опции (put options) 0.0
(2) Разпространяват се с по-малка честота:
(a) валутна структура на резервите (по групи валути) 37520.5
— валути в кошницата на СПТ2 37520.5
— валути извън кошницата на СПТ 0.0
— по индивидуални валути (опционално)

1 Държавни ценни книжа, издадени за структурна реформа (ЗУНК)

2 Съгласно § 273 от Ръководството за международните резерви и ликвидността на МВФ (International reserves and foreign currency liquidity: guidelines for a data template, IMF, 2013) кошницата на СПТ на МВФ включва следните валути: щатски долар, евро, японска йена и британска лира. По конвенция, за целите на Рамката на резервите, монетарното злато и СПТ (притежавани от БНБ и резервната позиция в МВФ) се считат за деноминирани в тези валути.

Обратно