logo
Skip to content

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Част III. Условно изтичане на активи в чуждестранна валута (номинална стойност) през следващите 12 месеца

Отчетен период: 2024-05

Част III (млн. евро)
Общо С остатъчен матуритет
по-малък или равен на 1 месец по-голям от 1 и по-малък или равен на 3 месеца по-голям от 3 и по-малък или равен на 12 месеца
1. Условни задължения в чуждестранна валута -193.4 -129.4 -5.5 -58.6
(a) Гаранции за обезпечение по дълг, дължим до 1 година 0.0 0.0 0.0 0.0
(б) Други условни задължения -193.4 -129.4 -5.5 -58.6
2. Ценни книжа в чуждестранна валута, емитирани с включени опции (упражняеми облигации) 0.0 0.0 0.0 0.0
3. Неусвоени, безусловни кредитни линии, предоставени от: 0.0 0.0 0.0 0.0
(a) други национални парични власти; БМР; MВФ; и други международни организации 0.0 0.0 0.0 0.0
— други национални парични власти (+) 0.0 0.0 0.0 0.0
— БМР (+) 0.0 0.0 0.0 0.0
— MВФ (+) 0.0 0.0 0.0 0.0
— други международни организации (+) 0.0 0.0 0.0 0.0
(б) банки и други финансови институции със седалище в отчитащата страна (+) 0.0 0.0 0.0 0.0
(в) банки и други финансови институции със седалище извън отчитащата страна (+) 0.0 0.0 0.0 0.0
Неусвоени, безусловни кредитни линии, предоставени на: 0.0 0.0 0.0 0.0
(a) други национални парични власти; БМР; MВФ; и други международни организации 0.0 0.0 0.0 0.0
— други национални парични власти (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
— БМР (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
— MВФ (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
— други международни организации (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
(б) банки и други финансови институции със седалище в отчитащата страна (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
(в) банки и други финансови институции със седалище извън отчитащата страна (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
4. Агрегирани къси и дълги позиции в опции в чуждестранна валута спрямо местна валута 0.0 0.0 0.0 0.0
(a) Къси позиции 0.0 0.0 0.0 0.0
(i) Купени пут опции (put options) 0.0 0.0 0.0 0.0
(ii) Записани кол опции (call options) 0.0 0.0 0.0 0.0
(б) Дълги позиции 0.0 0.0 0.0 0.0
(i) Купени кол опции (call options) 0.0 0.0 0.0 0.0
(ii) Записани пут опции (put options) 0.0 0.0 0.0 0.0
Допълнителни показатели: Опции "в парите"
(1)По текущи валутни курсове 0.0 0.0 0.0 0.0
(a) Къса позиция 0.0 0.0 0.0 0.0
(б) Дълга позиция 0.0 0.0 0.0 0.0
(2) + 5 % (обезценяване с 5%) 0.0 0.0 0.0 0.0
(a) Къса позиция 0.0 0.0 0.0 0.0
(б) Дълга позиция 0.0 0.0 0.0 0.0
(3) - 5 % (надценяване с 5%) 0.0 0.0 0.0 0.0
(a) Къса позиция 0.0 0.0 0.0 0.0
(б) Дълга позиция 0.0 0.0 0.0 0.0
(4) +10 % (обезценяване с 10%) 0.0 0.0 0.0 0.0
(a) Къса позиция 0.0 0.0 0.0 0.0
(б) Дълга позиция 0.0 0.0 0.0 0.0
(5) - 10 % (надценяване с 10%) 0.0 0.0 0.0 0.0
(a) Къса позиция 0.0 0.0 0.0 0.0
(б) Дълга позиция 0.0 0.0 0.0 0.0
(6) Други 0.0 0.0 0.0 0.0
(a) Къса позиция 0.0 0.0 0.0 0.0
(б) Дълга позиция 0.0 0.0 0.0 0.0

Обратно