logo Skip to content

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Част I. Официални резервни активи и други активи в чуждестранна валута (приблизителна пазарна стойност)

Отчетен период: 2020-09

Част I млн. евро
A. Официални резервни активи 31081.2
(1) Резерви в чуждестранна валута (в конвертируеми чуждестранни валути)1 28107.8
(a) Ценни книжа 17976.0
от които: с емитент със седалище в отчитащата страна, но с месторазположение в чужбина 0.0
(б) общо валутни депозити в: 10131.9
(i) други национални централни банки, БМР и МВФ 6022.7
(ii) банки със седалище в отчитащата страна 0.0
от които: с месторазположение в чужбина
(iii) банки със седалище извън отчитащата страна 4109.1
от които: с месторазположение в отчитащата страна
(2) резервна позиция при МВФ 118.0
(3) СПТ 737.7
(4) злато (включително златни депозити и суап)2 2117.8
обем в милиони чисти трой унции 1.313
(5) други резервни активи
— финансови деривати 0.0
— заеми към небанкови институции - чуждестранни лица 0.0
— други 0.0
Б. Други активи в чуждестранна валута 140.2
— ценни книжа извън официалните резервни активи 0.0
— депозити извън официалните резервни активи 3 113.4
— заеми извън официалните резервни активи 0.0
— финансови деривати извън официалните резервни активи 0.0
— злато извън официалните резервни активи 26.9
— други 0.0

1 Резерви в чуждестранна валута, управлявани пряко от БНБ

2 Златото се оценява по пазарна цена.

3 Депозити на правителството в местни банки.

Обратно


Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.