logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Нефинансови предприятия (S11), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F._Z.XDC 171 452.1 173 548.2 174 636.8 178 909.4 183 200.4 185 491.6 188 018.5 191 240.3 197 462.1 201 528.1 199 961.9 200 309.8
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F2.T.XDC 36 543.4 37 976.0 36 962.8 38 554.1 40 495.0 40 205.9 40 345.2 40 857.3 43 861.2 45 520.0 44 617.0 45 272.9
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F3.T.XDC 595.5 467.4 451.1 405.0 395.7 428.4 372.8 334.7 322.7 324.6 311.2 312.7
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F3.S.XDC 47.1 47.6 39.3 31.2 26.3 45.1 6.3 6.6 4.4 2.9 0.7 0.3
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F3.L.XDC 548.4 419.7 411.8 373.8 369.4 383.3 366.5 328.1 318.4 321.7 310.5 312.4
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F4.T.XDC 14 584.7 14 711.2 15 673.6 16 761.5 17 995.1 19 033.6 18 993.8 19 182.1 19 787.7 20 258.3 20 112.2 20 493.7
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F4.S.XDC 1 265.7 1 273.9 1 568.1 1 641.1 1 788.4 1 935.9 1 732.9 1 681.4 1 894.2 1 728.4 1 704.4 1 768.3
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F4.L.XDC 13 319.0 13 437.2 14 105.5 15 120.4 16 206.7 17 097.7 17 260.9 17 500.7 17 893.5 18 529.9 18 407.8 18 725.3
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F5._Z.XDC 31 523.9 31 446.6 31 748.3 32 088.1 32 250.1 32 441.6 32 659.2 33 521.0 34 016.8 34 367.3 33 929.1 34 113.8
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F6._Z.XDC 790.6 811.5 863.0 903.6 948.1 973.4 1 025.1 1 058.6 1 191.1 1 193.9 1 236.9 1 240.2
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F7.T.XDC 72.1 77.1 75.0 83.6 77.2 69.2 64.0 56.1 64.9 53.3 75.4 64.4
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F8.T.XDC 87 342.0 88 058.4 88 862.8 90 113.5 91 039.1 92 339.3 94 558.5 96 230.6 98 217.7 99 810.6 99 680.3 98 812.1
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F._Z.XDC 323 542.0 326 674.7 331 312.0 336 113.6 339 805.9 342 177.3 348 676.8 354 211.5 360 715.9 365 683.4 365 008.1 364 798.5
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F2.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F3.T.XDC 3 824.3 3 603.4 3 637.6 3 549.3 3 816.0 3 046.6 3 130.9 3 157.8 3 183.9 3 148.1 3 316.5 3 185.9
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F3.S.XDC 13.0 17.4 28.8 24.8 19.6 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 25.2
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F3.L.XDC 3 811.2 3 586.1 3 608.8 3 524.5 3 796.4 3 043.4 3 130.9 3 157.8 3 183.9 3 148.1 3 291.7 3 160.7
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F4.T.XDC 83 504.2 83 607.7 84 874.5 87 223.4 88 785.3 88 565.0 89 819.0 90 692.1 92 256.6 92 006.0 91 871.9 91 563.1
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F4.S.XDC 14 614.8 14 173.6 14 629.9 14 864.7 15 102.5 14 993.9 15 137.8 15 291.9 15 674.3 15 755.5 15 824.6 15 452.3
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F4.L.XDC 68 889.4 69 434.1 70 244.6 72 358.6 73 682.8 73 571.1 74 681.3 75 400.1 76 582.2 76 250.6 76 047.3 76 110.8
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F5._Z.XDC 145 985.0 148 538.6 151 697.3 152 411.2 153 277.4 154 960.8 157 699.0 159 546.6 161 816.6 163 971.0 163 837.3 164 043.9
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F7.T.XDC 86.2 87.0 64.8 80.4 64.0 58.2 71.6 74.3 86.4 63.0 67.3 82.9
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F8.T.XDC 90 142.3 90 838.0 91 037.8 92 849.3 93 863.3 95 546.7 97 956.3 100 740.7 103 372.5 106 495.3 105 915.2 105 922.7
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.