logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Централна банка (S121), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F._Z.XDC 48 132.3 46 398.4 44 338.0 46 102.5 48 115.7 49 167.2 49 082.4 49 389.4 49 532.4 48 709.3 51 956.1 54 954.4
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F1._Z.XDC 4 203.3 4 172.0 4 147.1 4 176.5 4 040.3 4 306.3 4 418.5 4 616.0 4 970.3 4 935.5 5 266.7 5 523.8
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F2.T.XDC 18 896.0 19 753.3 15 730.0 16 821.9 16 808.9 18 615.4 17 745.6 17 663.6 16 359.3 13 309.1 18 951.0 26 246.8
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F3.T.XDC 24 917.5 22 353.8 24 335.5 24 982.9 27 146.6 26 122.7 26 791.5 26 982.9 28 079.3 30 338.1 27 603.7 23 056.9
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F3.S.XDC 580.8 652.0 244.8 913.3 1 372.9 1 146.2 1 537.2 2 421.6 2 164.9 1 730.3 2 472.6 4 732.1
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F3.L.XDC 24 336.7 21 701.8 24 090.7 24 069.6 25 773.7 24 976.5 25 254.4 24 561.3 25 914.4 28 607.8 25 131.0 18 324.9
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F4.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F4.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F4.L.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F5._Z.XDC 108.3 106.6 106.6 106.6 106.6 107.1 107.1 107.1 107.6 107.6 108.9 108.9
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F7.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F8.T.XDC 7.1 12.7 18.7 14.7 13.3 15.6 19.7 19.8 16.0 19.0 25.8 17.9
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F._Z.XDC 48 310.6 46 575.8 44 514.0 46 272.4 48 282.1 49 331.3 49 242.7 49 552.0 49 693.1 48 875.9 52 150.5 55 153.8
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F1._Z.XDC 1 431.6 1 420.4 1 411.5 1 443.7 1 442.4 1 453.8 1 479.0 1 462.3 1 498.2 1 472.6 1 489.5 1 468.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F2.T.XDC 42 309.0 40 593.5 38 654.9 40 406.3 42 626.3 43 315.6 43 237.3 43 336.5 43 004.5 42 423.9 45 496.8 48 268.7
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F3.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F3.L.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F4.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F4.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F4.L.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F5._Z.XDC 4 387.3 4 324.3 4 265.1 4 236.1 4 033.4 4 266.3 4 349.7 4 572.9 5 004.8 4 713.9 4 977.1 5 236.5
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F7.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F8.T.XDC 182.7 237.5 182.5 186.2 180.0 295.6 176.6 180.3 185.6 265.5 187.2 180.6
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.