logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Депозитни институции без централната банка (S122), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F._Z.XDC 97 901.4 99 836.4 100 052.0 102 243.7 104 849.0 106 702.4 108 920.1 108 890.0 111 751.6 114 128.1 114 558.9 113 948.4
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F2.T.XDC 26 695.7 27 145.7 27 417.7 27 078.8 28 519.7 29 833.9 30 637.8 28 705.6 29 755.5 29 904.6 29 314.9 28 891.6
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F3.T.XDC 12 113.7 13 567.4 12 805.6 13 219.4 13 348.3 13 338.0 13 080.3 13 521.2 14 040.9 14 641.3 15 150.7 16 429.2
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F3.S.XDC 154.0 238.8 286.7 263.5 260.9 301.8 261.2 220.0 230.0 226.7 157.2 473.5
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F3.L.XDC 11 959.6 13 328.6 12 518.8 12 955.9 13 087.4 13 036.2 12 819.1 13 301.2 13 810.9 14 414.6 14 993.4 15 955.7
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F4.T.XDC 56 605.4 56 590.8 57 311.9 59 058.9 60 145.8 60 663.6 61 182.2 62 592.4 63 916.4 65 722.9 66 319.6 66 196.7
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F4.S.XDC 14 199.9 13 782.8 13 969.6 14 132.8 14 418.0 14 145.7 14 395.8 14 562.6 14 804.7 14 723.4 14 626.2 13 982.8
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F4.L.XDC 42 405.5 42 808.1 43 342.3 44 926.1 45 727.9 46 517.9 46 786.3 48 029.8 49 111.7 50 999.5 51 693.3 52 213.9
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F5._Z.XDC 769.4 779.9 802.4 863.6 910.3 1 006.9 2 097.8 2 214.9 2 254.8 2 093.8 2 074.7 919.3
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F6._Z.XDC 192.8 202.5 221.7 227.4 232.6 241.4 274.7 297.2 48.3 60.3 64.5 53.2
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F7.T.XDC 176.4 159.8 151.7 248.8 230.3 158.6 185.7 151.0 266.5 155.7 271.5 143.3
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F8.T.XDC 1 348.2 1 390.3 1 341.1 1 546.8 1 462.0 1 459.9 1 461.6 1 407.7 1 469.2 1 549.6 1 363.0 1 315.0
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F._Z.XDC 94 783.7 97 482.9 97 181.5 99 559.4 102 440.6 104 512.8 108 107.3 108 679.7 111 925.3 114 485.2 114 696.8 114 943.3
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F2.T.XDC 79 272.3 81 498.9 81 443.6 84 101.3 86 521.6 87 459.7 89 257.2 89 558.6 92 557.9 94 809.1 94 721.4 95 124.1
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F3.T.XDC 321.5 319.9 330.9 328.0 318.2 321.6 283.0 276.3 267.6 335.6 347.7 346.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F3.L.XDC 321.5 319.9 330.9 327.9 318.2 321.6 283.0 276.3 267.6 335.6 347.7 346.0
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F4.T.XDC 2 389.1 2 371.6 2 288.6 2 379.6 2 331.2 2 484.5 2 406.2 2 474.8 2 431.8 2 595.6 2 675.1 2 547.0
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F4.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F4.L.XDC 2 389.1 2 371.6 2 288.6 2 379.6 2 331.2 2 484.5 2 406.2 2 474.8 2 431.8 2 595.6 2 675.1 2 547.0
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F5._Z.XDC 11 527.4 11 857.1 11 240.4 11 161.8 11 567.0 12 709.6 14 081.8 14 107.9 14 232.7 14 469.4 14 316.3 14 455.5
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F7.T.XDC 234.2 245.2 137.3 165.1 142.5 166.5 219.7 260.4 300.1 236.5 310.7 292.7
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F8.T.XDC 1 039.2 1 190.2 1 740.7 1 423.7 1 560.1 1 370.9 1 859.4 2 001.7 2 135.3 2 039.1 2 325.6 2 178.1
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.