logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Други финансови институции (S12P), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S12P.N.A.LE.F._Z.XDC 20 919.0 20 095.2 20 220.4 20 643.1 20 338.8 20 458.2 20 771.5 20 784.0 21 176.7 21 070.3 20 992.7 20 226.6
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S12P.N.A.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S12P.N.A.LE.F2.T.XDC 2 912.2 2 913.4 2 987.0 3 532.2 3 044.4 3 077.7 3 072.5 2 579.0 2 597.8 2 655.8 2 470.7 2 676.7
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S12P.N.A.LE.F3.T.XDC 878.2 929.1 943.9 960.8 962.1 909.4 982.2 1 030.4 1 091.4 1 123.0 1 117.1 1 101.7
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S12P.N.A.LE.F3.S.XDC 16.4 19.2 14.0 10.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 2.2 1.6
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S12P.N.A.LE.F3.L.XDC 861.8 909.9 929.9 950.8 956.2 909.4 982.2 1 030.4 1 091.4 1 120.9 1 114.9 1 100.1
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S12P.N.A.LE.F4.T.XDC 8 397.7 8 359.4 8 293.8 8 011.8 8 093.7 8 131.5 8 336.7 8 714.4 9 017.4 8 824.6 8 954.2 8 923.7
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S12P.N.A.LE.F4.S.XDC 1 048.8 1 059.9 1 076.7 1 023.9 1 016.3 1 037.3 1 071.3 1 148.4 1 200.9 1 262.3 1 245.8 1 203.2
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S12P.N.A.LE.F4.L.XDC 7 348.9 7 299.4 7 217.1 6 987.9 7 077.3 7 094.2 7 265.4 7 566.0 7 816.5 7 562.3 7 708.4 7 720.4
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S12P.N.A.LE.F5._Z.XDC 5 924.2 5 094.4 5 161.2 5 258.8 5 364.0 5 397.6 5 384.1 5 307.9 5 313.9 5 354.8 5 287.9 4 307.4
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S12P.N.A.LE.F6._Z.XDC 44.3 45.7 45.3 47.6 51.4 58.1 52.7 56.5 56.5 58.5 58.8 67.3
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S12P.N.A.LE.F7.T.XDC 2.6 2.2 2.1 2.6 5.2 1.3 1.5 1.1 1.6 1.2 0.9 1.3
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S12P.N.A.LE.F8.T.XDC 2 759.8 2 751.2 2 787.1 2 829.3 2 818.1 2 882.5 2 941.7 3 094.7 3 098.1 3 052.4 3 103.1 3 148.5
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S12P.N.L.LE.F._Z.XDC 23 892.3 24 810.3 25 172.6 25 520.5 26 223.9 26 436.5 26 154.0 26 152.1 25 870.6 25 642.1 24 723.7 23 582.7
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S12P.N.L.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S12P.N.L.LE.F2.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S12P.N.L.LE.F3.T.XDC 783.5 862.7 929.7 930.9 879.9 741.3 715.1 748.3 764.1 1 007.6 746.1 728.2
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S12P.N.L.LE.F3.S.XDC 58.8 64.3 48.1 63.5 64.9 65.4 46.6 31.8 31.8 32.2 11.9 2.7
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S12P.N.L.LE.F3.L.XDC 724.8 798.5 881.6 867.3 815.0 675.9 668.5 716.5 732.3 975.4 734.2 725.5
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S12P.N.L.LE.F4.T.XDC 6 479.8 6 800.3 6 851.9 6 886.1 7 095.4 7 222.3 7 371.2 7 846.7 7 902.8 8 020.3 7 927.7 7 930.5
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S12P.N.L.LE.F4.S.XDC 1 363.4 1 466.9 1 215.0 1 091.7 1 142.3 1 116.6 1 238.1 1 270.4 1 223.3 1 172.9 1 040.4 1 030.7
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S12P.N.L.LE.F4.L.XDC 5 116.4 5 333.4 5 636.9 5 794.4 5 953.1 6 105.7 6 133.1 6 576.3 6 679.5 6 847.4 6 887.3 6 899.9
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S12P.N.L.LE.F5._Z.XDC 11 572.7 11 890.4 12 132.1 12 425.3 13 083.8 13 307.2 13 353.8 13 318.4 13 448.1 13 787.9 13 089.4 12 089.8
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S12P.N.L.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S12P.N.L.LE.F7.T.XDC 3.6 3.9 4.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S12P.N.L.LE.F8.T.XDC 5 052.7 5 252.9 5 254.9 5 277.6 5 164.1 5 165.1 4 713.3 4 238.1 3 754.9 2 825.8 2 960.0 2 833.5
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.