logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Застрахователни дружества и пенсионни фондове (S12Q), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F._Z.XDC 18 380.7 18 913.1 19 123.9 19 327.3 19 875.2 20 126.9 20 867.8 21 715.5 22 803.6 22 890.6 22 244.6 23 120.6
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F2.T.XDC 2 006.6 1 230.1 1 327.9 1 388.3 1 500.8 1 761.6 2 271.4 2 352.0 2 367.0 1 855.9 2 159.2 2 057.1
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F3.T.XDC 10 418.6 11 496.2 11 628.1 11 415.5 11 592.5 11 448.5 11 874.1 12 741.1 13 900.5 14 708.8 14 213.4 14 304.7
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F3.S.XDC 5.8 6.0 20.6 21.0 82.2 49.1 4.1 9.1 32.5 72.0 57.3 304.9
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F3.L.XDC 10 412.8 11 490.2 11 607.5 11 394.6 11 510.3 11 399.5 11 870.0 12 732.0 13 868.0 14 636.8 14 156.1 13 999.8
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F4.T.XDC 541.6 517.1 557.6 566.4 562.2 712.8 607.8 593.2 559.8 530.3 529.4 540.2
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F4.S.XDC 338.5 284.0 329.3 329.6 320.4 394.8 284.4 263.5 228.3 205.6 204.2 208.7
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F4.L.XDC 203.1 233.1 228.2 236.8 241.8 318.0 323.4 329.7 331.5 324.8 325.3 331.5
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F5._Z.XDC 4 445.5 4 683.6 4 708.8 4 947.4 5 149.3 5 071.9 5 019.6 4 856.1 4 746.5 4 642.4 4 197.1 5 095.2
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F6._Z.XDC 0.2 0.1 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.4 0.3
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F7.T.XDC 0.9 7.0 0.7 2.2 3.0 4.3 0.4 18.6 1.1 21.6 0.5 0.5
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F8.T.XDC 967.3 979.1 900.3 1 007.3 1 067.3 1 127.7 1 094.3 1 154.2 1 228.5 1 131.4 1 144.5 1 122.6
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F._Z.XDC 20 681.3 20 830.4 21 536.4 21 810.0 22 418.4 22 328.3 23 390.1 24 240.3 24 952.9 25 358.1 25 355.4 26 101.1
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F2.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F3.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F3.L.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F4.T.XDC 705.7 283.8 669.9 683.6 591.9 288.4 303.2 381.5 366.1 226.0 579.5 473.7
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F4.S.XDC 601.6 148.7 559.9 571.6 480.1 176.6 211.4 289.6 272.9 132.2 485.7 379.3
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F4.L.XDC 104.1 135.0 110.0 112.0 111.8 111.8 91.8 91.8 93.2 93.8 93.8 94.3
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F5._Z.XDC 2 142.9 2 195.6 2 222.7 1 984.6 2 105.6 2 160.9 2 334.0 2 244.4 2 385.3 2 482.9 2 578.4 2 570.9
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F6._Z.XDC 17 249.5 17 714.2 18 072.6 18 517.8 19 064.4 19 171.5 20 054.2 20 933.0 21 471.2 21 930.8 21 435.8 22 355.3
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F7.T.XDC 10.2 1.1 4.9 3.4 11.1 1.0 10.4 0.1 17.6 0.2 45.7 33.3
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F8.T.XDC 572.9 635.6 566.3 620.5 645.5 706.6 688.3 681.3 712.7 718.2 716.1 668.0
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.