logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Централно държавно управление (S1311), наличности, консолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F._Z.XDC 27 716.7 28 230.6 26 339.8 27 733.5 28 480.4 28 635.3 27 821.4 29 493.0 31 169.3 31 452.7 31 303.9 32 310.3
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F2.T.XDC 12 157.0 10 949.4 10 611.7 11 091.8 12 577.6 10 664.8 11 164.9 12 933.1 11 651.4 9 997.2 11 029.6 11 013.4
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F3.T.XDC 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F3.L.XDC 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F4.T.XDC 1 958.1 1 967.4 1 935.7 1 914.6 1 925.9 1 976.9 1 998.3 1 986.1 2 024.0 2 024.2 2 032.4 2 036.2
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F4.S.XDC 116.3 117.9 128.8 138.8 152.9 182.0 188.5 178.2 188.3 199.5 196.2 216.0
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F4.L.XDC 1 841.8 1 849.5 1 806.9 1 775.8 1 772.9 1 794.9 1 809.8 1 807.8 1 835.7 1 824.7 1 836.2 1 820.2
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F5._Z.XDC 8 961.1 8 850.5 8 788.8 8 796.3 8 609.6 8 860.0 8 966.6 8 778.0 9 235.3 8 985.8 9 263.2 10 197.5
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F6._Z.XDC 21.3 22.3 26.2 23.7 21.5 23.8 28.2 25.9 23.8 26.3 34.7 29.6
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F7.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F8.T.XDC 4 617.7 6 439.5 4 975.8 5 905.5 5 344.4 7 108.4 5 661.9 5 768.5 8 233.4 10 417.9 8 942.6 9 032.1
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F._Z.XDC 32 630.3 34 355.2 32 129.2 32 106.5 32 112.9 32 459.2 31 165.2 31 330.4 32 325.2 33 171.4 32 499.1 33 559.6
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F2.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F3.T.XDC 21 597.2 22 238.6 20 556.4 20 599.9 20 580.5 20 448.0 19 617.4 20 161.6 21 064.6 21 065.8 20 716.0 21 093.4
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F3.L.XDC 21 597.2 22 238.6 20 556.4 20 599.9 20 580.5 20 448.0 19 617.4 20 161.6 21 064.6 21 065.8 20 716.0 21 093.4
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F4.T.XDC 5 970.3 5 893.3 5 866.0 5 664.2 5 563.6 5 490.1 5 372.3 5 109.6 5 041.9 5 117.7 5 095.0 5 709.1
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F4.S.XDC 0.0 8.8 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.9 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F4.L.XDC 5 970.3 5 884.4 5 864.4 5 664.2 5 563.5 5 490.1 5 372.2 5 107.6 5 040.1 5 117.6 5 095.0 5 709.1
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F5._Z.XDC 2.4 2.2 2.0 1.8 2.4 1.6 1.6 1.4 0.9 1.0 0.7 1.0
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F7.T.XDC 215.7 206.4 239.9 234.6 243.2 269.0 250.7 252.8 263.4 227.1 249.5 263.9
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F8.T.XDC 4 844.6 6 014.8 5 465.0 5 606.0 5 723.1 6 250.4 5 923.3 5 804.9 5 954.4 6 759.9 6 437.9 6 492.3
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.