logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Местно държавно управление (S1313), наличности, консолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F._Z.XDC 1 886.0 2 057.2 2 286.6 2 482.0 2 354.9 2 420.5 2 681.8 2 711.2 2 441.0 2 652.5 2 830.5 2 965.8
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F2.T.XDC 1 208.2 1 243.5 1 564.7 1 730.1 1 579.1 1 574.3 1 893.0 1 892.0 1 593.1 1 709.5 1 947.0 2 092.7
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F3.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F3.L.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F4.T.XDC 42.6 42.4 42.4 43.1 46.1 46.2 47.8 49.1 49.8 49.5 50.2 50.3
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F4.S.XDC 37.9 36.6 37.6 38.4 40.9 41.0 42.6 43.8 44.3 44.0 44.6 44.8
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F4.L.XDC 4.7 5.8 4.8 4.7 5.2 5.2 5.2 5.3 5.5 5.5 5.5 5.5
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F5._Z.XDC 202.0 200.7 161.1 156.8 155.4 152.3 152.2 152.1 151.5 151.3 151.5 148.1
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F6._Z.XDC 13.2 14.1 17.2 14.5 14.3 15.3 18.7 16.2 15.6 16.8 20.9 17.8
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F7.T.XDC 1.2 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.4 1.5 1.6 1.4 1.4 1.6
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F8.T.XDC 418.8 555.3 500.0 536.1 558.7 630.7 568.8 600.3 629.5 724.1 659.4 655.3
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F._Z.XDC 2 007.9 2 291.6 2 084.8 2 195.0 2 219.9 2 504.1 2 350.5 2 336.2 2 383.8 2 896.1 2 599.4 2 601.1
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F2.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F3.T.XDC 107.5 122.2 121.1 117.8 114.7 110.1 113.8 109.2 105.5 100.4 97.7 95.1
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F3.L.XDC 107.5 122.2 121.1 117.8 114.7 110.1 113.8 109.2 105.5 100.4 97.7 95.1
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F4.T.XDC 1 020.3 1 046.1 1 036.7 1 156.6 1 165.8 1 221.9 1 222.8 1 217.5 1 236.5 1 279.6 1 271.5 1 267.8
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F4.S.XDC 23.4 32.5 21.3 23.6 34.9 66.3 69.1 62.4 69.3 80.9 72.1 75.6
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F4.L.XDC 996.9 1 013.6 1 015.4 1 133.0 1 130.9 1 155.7 1 153.7 1 155.1 1 167.2 1 198.8 1 199.4 1 192.2
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F5._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F7.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F8.T.XDC 880.1 1 123.4 927.0 920.6 939.4 1 172.0 1 014.0 1 009.5 1 041.8 1 516.0 1 230.2 1 238.2
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.