logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Социалноосигурителни фондове (S1314), наличности, консолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1314.C.A.LE.F._Z.XDC 1 859.5 1 681.5 1 730.8 1 817.7 1 904.1 1 769.1 1 865.7 2 026.2 2 190.9 1 846.9 1 971.2 2 198.4
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1314.C.A.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1314.C.A.LE.F2.T.XDC 299.5 69.8 182.2 233.3 310.9 222.3 366.7 437.1 569.9 289.2 436.8 672.4
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1314.C.A.LE.F3.T.XDC 736.4 789.2 675.8 671.5 673.8 667.4 540.4 591.5 594.6 588.5 527.6 523.1
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1314.C.A.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1314.C.A.LE.F3.L.XDC 736.4 789.2 675.8 671.5 673.8 667.4 540.4 591.5 594.6 588.5 527.6 523.1
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1314.C.A.LE.F4.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1314.C.A.LE.F4.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1314.C.A.LE.F4.L.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1314.C.A.LE.F5._Z.XDC 59.9 61.4 61.4 61.4 61.4 68.0 68.0 68.1 68.1 68.5 68.5 68.5
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1314.C.A.LE.F6._Z.XDC 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1314.C.A.LE.F7.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1314.C.A.LE.F8.T.XDC 763.6 761.0 811.3 851.5 857.9 811.2 890.4 929.3 958.2 900.6 938.2 934.2
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1314.C.L.LE.F._Z.XDC 338.8 743.2 485.5 539.6 459.8 733.4 477.4 545.2 484.4 549.5 329.2 504.5
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1314.C.L.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1314.C.L.LE.F2.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1314.C.L.LE.F3.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1314.C.L.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1314.C.L.LE.F3.L.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1314.C.L.LE.F4.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1314.C.L.LE.F4.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1314.C.L.LE.F4.L.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1314.C.L.LE.F5._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1314.C.L.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1314.C.L.LE.F7.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1314.C.L.LE.F8.T.XDC 338.8 743.2 485.5 539.6 459.8 733.4 477.4 545.2 484.4 549.5 329.2 504.5
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.