logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Държавно управление (S13), наличности, консолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F._Z.XDC 30 605.1 31 032.1 29 531.5 31 213.0 31 913.0 31 982.9 31 656.3 33 480.4 35 037.9 35 180.4 35 400.3 36 768.0
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F2.T.XDC 13 664.7 12 262.7 12 358.6 13 055.2 14 467.6 12 461.4 13 424.6 15 262.2 13 814.3 11 995.9 13 413.4 13 778.5
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F3.T.XDC 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F3.L.XDC 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F4.T.XDC 1 881.1 1 863.0 1 829.5 1 810.4 1 820.7 1 850.2 1 875.4 1 878.2 1 906.5 1 891.7 1 906.3 1 904.7
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F4.S.XDC 148.8 140.9 147.6 154.9 162.8 167.6 169.7 168.1 168.8 168.6 172.7 189.4
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F4.L.XDC 1 732.3 1 722.1 1 681.9 1 655.5 1 657.8 1 682.6 1 705.6 1 710.1 1 737.7 1 723.1 1 733.7 1 715.3
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F5._Z.XDC 9 223.1 9 112.6 9 011.3 9 014.4 8 826.4 9 080.3 9 186.7 8 998.2 9 454.9 9 205.5 9 483.2 10 414.1
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F6._Z.XDC 34.7 36.5 43.6 38.4 35.9 39.2 47.1 42.3 39.5 43.2 55.8 47.6
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F7.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F8.T.XDC 5 800.0 7 755.8 6 287.1 7 293.2 6 761.0 8 550.3 7 121.1 7 298.1 9 821.1 12 042.6 10 540.1 10 621.6
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F._Z.XDC 34 119.8 36 452.8 33 873.8 34 020.9 33 966.1 34 854.8 33 280.5 33 461.8 34 430.1 35 845.3 34 722.5 35 958.7
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F2.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F3.T.XDC 20 968.4 21 571.5 20 001.7 20 046.2 20 021.5 19 890.7 19 190.7 19 679.3 20 575.5 20 577.7 20 286.1 20 665.4
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F3.L.XDC 20 968.4 21 571.5 20 001.7 20 046.2 20 021.5 19 890.7 19 190.7 19 679.3 20 575.5 20 577.7 20 286.1 20 665.4
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F4.T.XDC 6 871.0 6 792.5 6 754.0 6 673.5 6 578.0 6 539.1 6 424.3 6 170.2 6 111.2 6 215.3 6 190.4 6 795.1
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F4.S.XDC 18.0 27.7 4.1 1.2 3.9 10.9 7.8 10.4 7.4 6.0 4.0 4.1
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F4.L.XDC 6 853.0 6 764.8 6 750.0 6 672.3 6 574.2 6 528.2 6 416.6 6 159.8 6 103.9 6 209.4 6 186.4 6 791.0
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F5._Z.XDC 2.4 2.2 2.0 1.8 2.4 1.6 1.6 1.4 0.9 1.0 0.7 1.0
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F7.T.XDC 214.6 205.2 238.6 233.2 241.8 267.4 249.3 251.3 261.8 225.8 248.0 262.3
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F8.T.XDC 6 063.4 7 881.4 6 877.5 7 066.1 7 122.2 8 155.9 7 414.7 7 359.7 7 480.7 8 825.5 7 997.2 8 234.9
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.