logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Държавно управление (S13), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F._Z.XDC 32 442.9 32 953.8 31 360.9 32 997.8 33 821.5 33 898.1 33 434.1 35 279.2 36 852.7 36 288.6 36 293.9 37 664.3
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F2.T.XDC 13 664.7 12 262.7 12 358.6 13 055.2 14 467.6 12 461.4 13 424.6 15 262.2 13 814.3 11 995.9 13 413.4 13 778.5
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F3.T.XDC 804.9 857.3 720.7 716.2 718.4 691.6 552.3 603.5 606.5 600.3 588.9 585.3
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F3.L.XDC 804.9 857.3 720.7 716.2 718.4 691.6 552.3 603.5 606.5 600.3 588.9 585.3
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F4.T.XDC 2 837.5 2 849.4 2 858.0 2 796.7 2 924.1 2 987.0 3 012.9 2 985.1 3 026.7 2 310.2 2 122.2 2 126.1
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F4.S.XDC 154.1 154.6 166.4 177.2 193.8 223.0 231.1 222.1 232.6 243.5 240.8 260.8
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F4.L.XDC 2 683.4 2 694.8 2 691.6 2 619.5 2 730.3 2 763.9 2 781.8 2 763.1 2 794.1 2 066.7 1 881.4 1 865.3
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F5._Z.XDC 9 230.4 9 119.1 9 017.3 9 019.8 8 833.7 9 085.1 9 191.6 9 002.3 9 457.5 9 208.4 9 485.4 10 417.0
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F6._Z.XDC 34.7 36.5 43.6 38.4 35.9 39.2 47.1 42.3 39.5 43.2 55.8 47.6
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F7.T.XDC 1.2 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.4 1.5 1.6 1.4 1.4 1.6
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F8.T.XDC 5 869.5 7 827.7 6 361.4 7 370.1 6 840.4 8 632.2 7 204.2 7 382.3 9 906.6 12 129.2 10 626.7 10 708.2
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F._Z.XDC 35 957.7 38 374.5 35 703.2 35 805.6 35 874.6 36 769.9 35 058.3 35 260.6 36 244.9 36 953.5 35 616.0 36 855.0
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F2.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F3.T.XDC 21 771.8 22 427.3 20 720.9 20 761.0 20 738.5 20 580.8 19 741.6 20 281.3 21 180.5 21 176.6 20 873.5 21 249.2
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F3.L.XDC 21 771.8 22 427.3 20 720.9 20 761.0 20 738.5 20 580.8 19 741.6 20 281.3 21 180.5 21 176.6 20 873.5 21 249.2
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F4.T.XDC 7 827.5 7 778.9 7 782.6 7 659.9 7 681.5 7 675.9 7 561.8 7 277.1 7 231.3 6 633.9 6 406.2 7 016.5
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F4.S.XDC 23.4 41.3 22.9 23.6 34.9 66.3 69.1 64.4 71.1 80.9 72.1 75.6
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F4.L.XDC 7 804.1 7 737.6 7 759.7 7 636.3 7 646.6 7 609.5 7 492.7 7 212.7 7 160.2 6 553.0 6 334.1 6 940.9
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F5._Z.XDC 9.8 8.7 7.9 7.2 9.7 6.5 6.5 5.5 3.5 3.9 2.9 3.9
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F7.T.XDC 215.7 206.4 239.9 234.6 243.2 269.0 250.7 252.8 263.4 227.1 249.5 263.9
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F8.T.XDC 6 132.9 7 953.2 6 951.9 7 143.0 7 201.6 8 237.8 7 497.8 7 444.0 7 566.1 8 912.1 8 083.8 8 321.5
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.