logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Общо за икономиката (S1), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F._Z.XDC 534 620.9 541 175.8 541 374.4 553 108.2 565 392.2 573 970.5 582 012.1 591 355.3 606 782.0 616 322.4 616 697.7 623 242.4
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F1._Z.XDC 4 203.3 4 172.0 4 147.1 4 176.5 4 040.3 4 306.3 4 418.5 4 616.0 4 970.3 4 935.5 5 266.7 5 523.8
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F2.T.XDC 149 005.2 150 806.8 146 968.0 151 605.3 156 814.9 159 543.8 161 792.6 162 366.6 164 463.1 162 766.3 169 137.3 178 147.3
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F3.T.XDC 50 134.4 50 204.8 51 247.2 52 073.8 54 583.8 53 356.3 54 135.3 55 714.7 58 564.6 62 235.5 59 448.2 56 229.7
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F3.S.XDC 804.3 963.6 606.8 1 240.2 1 748.4 1 542.3 1 812.7 2 662.4 2 434.9 2 036.1 2 692.0 5 513.8
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F3.L.XDC 49 330.1 49 241.2 50 640.4 50 833.6 52 835.5 51 814.1 52 322.6 53 052.4 56 129.7 60 199.3 56 756.1 50 715.9
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F4.T.XDC 83 242.2 83 357.4 85 026.1 87 531.2 90 060.1 91 871.1 92 469.5 94 396.0 96 631.3 97 962.1 98 354.6 98 596.4
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F4.S.XDC 17 016.2 16 567.2 17 122.2 17 316.8 17 749.1 17 749.0 17 726.0 17 886.6 18 367.5 18 168.3 18 026.6 17 429.1
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F4.L.XDC 66 226.0 66 790.1 67 903.9 70 214.4 72 311.0 74 122.2 74 743.5 76 509.4 78 263.8 79 793.8 80 328.0 81 167.3
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F5._Z.XDC 122 483.2 123 289.8 125 390.0 125 824.5 126 957.8 128 079.4 130 878.0 132 925.4 135 232.2 136 701.9 135 350.9 135 678.9
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F6._Z.XDC 15 703.1 16 196.7 16 534.0 16 989.6 17 461.5 17 520.4 18 414.0 19 257.0 19 841.0 20 361.3 19 949.5 20 868.9
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F7.T.XDC 414.0 405.0 410.0 518.9 505.8 443.3 445.0 428.2 543.4 414.5 542.6 420.0
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F8.T.XDC 109 435.5 112 743.3 111 651.9 114 388.4 114 968.1 118 849.9 119 459.3 121 651.3 126 536.1 130 945.3 128 648.0 127 777.5
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F._Z.XDC 576 066.6 584 058.6 585 085.2 595 470.3 605 951.4 613 056.6 622 599.1 630 894.6 643 046.0 651 364.0 652 448.7 656 477.6
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F1._Z.XDC 1 431.6 1 420.4 1 411.5 1 443.7 1 442.4 1 453.8 1 479.0 1 462.3 1 498.2 1 472.6 1 489.5 1 468.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F2.T.XDC 121 581.3 122 092.4 120 098.4 124 507.6 129 147.9 130 775.3 132 494.5 132 895.2 135 562.4 137 233.0 140 218.1 143 392.8
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F3.T.XDC 26 701.1 27 213.4 25 619.1 25 569.1 25 752.6 24 690.3 23 870.5 24 463.6 25 396.1 25 667.8 25 283.7 25 509.2
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F3.S.XDC 71.8 81.7 76.9 88.3 84.5 68.5 46.6 31.8 31.8 32.2 36.6 27.9
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F3.L.XDC 26 629.3 27 131.7 25 542.2 25 480.7 25 668.1 24 621.8 23 823.9 24 431.8 25 364.3 25 635.6 25 247.0 25 481.3
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F4.T.XDC 123 945.9 123 999.3 126 089.5 129 156.9 131 271.1 131 473.4 133 124.3 135 003.4 137 270.2 137 119.0 137 616.2 137 834.6
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F4.S.XDC 18 717.5 17 809.2 18 403.4 18 601.9 18 840.7 18 457.5 18 746.2 18 999.2 19 360.8 19 232.6 19 450.1 18 925.6
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F4.L.XDC 105 228.4 106 190.1 107 686.1 110 555.0 112 430.5 113 015.9 114 378.1 116 004.1 117 909.4 117 886.4 118 166.1 118 909.0
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F5._Z.XDC 176 331.0 179 522.5 182 277.9 182 938.8 184 726.0 188 069.7 192 461.2 194 410.5 197 484.2 200 000.4 199 373.1 198 972.2
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F6._Z.XDC 17 249.5 17 714.2 18 072.6 18 517.8 19 064.4 19 171.5 20 054.2 20 933.0 21 471.2 21 930.8 21 435.8 22 355.3
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F7.T.XDC 549.9 543.5 450.9 484.1 461.4 495.2 553.0 588.2 668.2 527.5 673.8 673.4
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F8.T.XDC 108 276.2 111 552.7 111 065.2 112 852.3 114 085.6 116 927.4 118 562.3 121 138.5 123 695.7 127 412.9 126 358.6 126 272.0
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.