logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства (S1M), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1M.N.A.LE.F._Z.XDC 145 312.8 149 349.5 151 564.6 152 814.6 155 187.4 158 120.7 160 914.2 164 054.5 167 201.9 171 707.4 170 689.6 173 018.3
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1M.N.A.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1M.N.A.LE.F2.T.XDC 48 209.4 49 447.2 50 109.8 51 107.6 51 978.0 53 587.3 54 295.6 54 947.0 55 708.0 57 525.1 58 211.1 59 223.6
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1M.N.A.LE.F3.T.XDC 406.1 533.7 362.4 374.0 420.2 417.6 482.0 501.0 523.3 499.3 463.3 439.3
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1M.N.A.LE.F3.S.XDC 0.3 0.0 1.3 1.3 0.0 0.1 3.9 5.0 3.0 2.0 2.0 1.5
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1M.N.A.LE.F3.L.XDC 405.8 533.7 361.1 372.7 420.1 417.6 478.1 496.0 520.3 497.2 461.3 437.8
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1M.N.A.LE.F4.T.XDC 275.3 329.5 331.2 335.9 339.2 342.6 336.1 328.9 323.4 315.7 316.9 316.0
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1M.N.A.LE.F4.S.XDC 9.2 12.0 12.0 12.1 12.2 12.2 10.4 8.7 6.9 5.1 5.1 5.1
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1M.N.A.LE.F4.L.XDC 266.1 317.5 319.2 323.8 327.0 330.4 325.6 320.2 316.5 310.6 311.8 310.8
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1M.N.A.LE.F5._Z.XDC 70 481.5 72 059.5 73 845.4 73 540.2 74 343.8 74 969.0 76 418.6 77 916.1 79 335.1 80 927.6 80 267.8 80 717.2
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1M.N.A.LE.F6._Z.XDC 14 640.6 15 100.4 15 359.8 15 772.3 16 193.3 16 208.1 17 014.3 17 802.2 18 505.4 19 005.3 18 533.1 19 460.3
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1M.N.A.LE.F7.T.XDC 160.8 157.7 179.2 180.5 188.8 208.3 192.0 199.9 207.8 181.4 192.9 208.9
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1M.N.A.LE.F8.T.XDC 11 139.2 11 721.5 11 376.8 11 504.2 11 724.2 12 387.7 12 175.6 12 359.6 12 598.9 13 253.1 12 704.5 12 653.0
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1M.N.L.LE.F._Z.XDC 28 812.3 29 222.4 29 582.6 30 315.3 30 905.5 31 499.9 31 969.9 32 798.3 33 643.4 34 365.8 34 898.2 35 043.2
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1M.N.L.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1M.N.L.LE.F2.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1M.N.L.LE.F3.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1M.N.L.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1M.N.L.LE.F3.L.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1M.N.L.LE.F4.T.XDC 23 039.7 23 157.0 23 622.0 24 324.3 24 785.9 25 237.3 25 662.9 26 331.2 27 081.5 27 637.3 28 155.8 28 303.9
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1M.N.L.LE.F4.S.XDC 2 114.3 1 978.6 1 975.7 2 050.3 2 080.9 2 104.0 2 089.8 2 082.8 2 119.1 2 091.2 2 027.3 1 987.7
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1M.N.L.LE.F4.L.XDC 20 925.4 21 178.3 21 646.3 22 274.1 22 705.0 23 133.3 23 573.0 24 248.4 24 962.4 25 546.0 26 128.5 26 316.2
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1M.N.L.LE.F5._Z.XDC 619.1 620.2 629.6 639.1 648.5 658.0 636.4 614.8 593.2 571.6 571.6 571.6
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1M.N.L.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1M.N.L.LE.F7.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1M.N.L.LE.F8.T.XDC 5 153.5 5 445.3 5 331.0 5 351.9 5 471.0 5 604.7 5 670.7 5 852.3 5 968.6 6 157.0 6 170.7 6 167.7
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.