logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Останал свят (S2), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F._Z.XDC 138 380.1 139 222.1 140 419.2 141 795.0 143 204.2 142 716.5 146 005.1 146 640.7 148 298.3 147 937.6 147 060.6 146 930.0
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F1._Z.XDC 1 431.6 1 420.4 1 411.5 1 443.7 1 442.4 1 453.8 1 479.0 1 462.3 1 498.2 1 472.6 1 489.5 1 468.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F2.T.XDC 5 448.9 5 396.9 5 321.3 5 640.8 6 037.4 5 906.5 5 984.1 5 686.8 5 958.0 6 089.9 5 374.0 5 194.1
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F3.T.XDC 10 614.5 10 144.4 9 848.0 9 444.9 9 594.6 8 616.9 8 558.4 8 902.2 9 197.3 9 085.4 8 793.0 8 619.9
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 11.6 22.8 0.0 38.6 20.4 20.8 12.7 1.2 0.6
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F3.L.XDC 10 614.5 10 144.4 9 848.0 9 433.2 9 571.8 8 616.9 8 519.8 8 881.8 9 176.5 9 072.7 8 791.8 8 619.3
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F4.T.XDC 47 476.3 47 196.6 47 635.6 48 410.6 48 461.9 46 939.7 47 844.4 47 914.4 48 358.8 47 198.2 47 168.2 47 491.6
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F4.S.XDC 2 538.3 1 944.1 2 236.5 2 246.3 2 172.5 1 744.6 1 928.2 2 024.3 2 082.9 1 976.1 2 369.2 2 469.2
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F4.L.XDC 44 938.0 45 252.5 45 399.1 46 164.4 46 289.4 45 195.1 45 916.3 45 890.1 46 275.9 45 222.1 44 798.9 45 022.4
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F5._Z.XDC 63 735.8 64 632.3 65 424.4 65 894.6 66 841.1 68 926.5 70 685.8 70 551.4 71 355.8 72 267.8 72 476.6 72 757.6
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F6._Z.XDC 1 546.4 1 517.6 1 538.5 1 528.2 1 602.9 1 651.1 1 640.2 1 676.0 1 630.2 1 569.5 1 486.3 1 486.3
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F7.T.XDC 219.3 218.5 125.8 137.4 113.8 151.0 212.6 248.2 292.4 218.9 305.4 302.4
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F8.T.XDC 7 907.2 8 695.5 9 114.0 9 294.8 9 110.1 9 070.9 9 600.5 10 199.5 10 007.5 10 035.2 9 967.7 9 610.2
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F._Z.XDC 95 839.8 95 253.1 95 628.9 98 355.4 101 621.1 102 506.5 104 260.3 105 859.3 110 667.4 111 533.2 109 835.8 112 112.1
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F1._Z.XDC 3 108.8 3 085.9 3 067.7 3 099.0 3 016.3 3 182.4 3 260.7 3 374.0 3 603.4 3 572.8 3 792.9 3 941.1
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F2.T.XDC 32 872.7 34 111.3 32 190.9 32 738.5 33 704.3 34 675.0 35 282.2 35 158.3 34 858.7 31 623.3 34 293.1 39 948.6
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F3.T.XDC 34 047.8 33 135.8 35 476.1 35 949.6 38 425.9 37 283.0 38 823.2 40 153.3 42 365.8 45 653.0 42 957.5 39 340.3
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F3.S.XDC 732.5 881.9 529.9 1 163.5 1 686.7 1 473.7 1 804.7 2 650.9 2 423.8 2 016.6 2 656.6 5 486.4
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F3.L.XDC 33 315.3 32 253.9 34 946.3 34 786.1 36 739.2 35 809.2 37 018.5 37 502.4 39 942.0 43 636.4 40 300.9 33 853.9
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F4.T.XDC 6 772.6 6 554.7 6 572.2 6 784.9 7 250.9 7 337.5 7 189.6 7 307.1 7 720.0 8 041.3 7 906.6 8 253.3
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F4.S.XDC 837.0 702.1 955.3 961.2 1 080.9 1 036.1 908.0 911.7 1 089.7 911.7 945.7 972.7
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F4.L.XDC 5 935.6 5 852.5 5 616.8 5 823.7 6 170.0 6 301.4 6 281.6 6 395.4 6 630.4 7 129.5 6 960.8 7 280.6
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F5._Z.XDC 9 888.0 8 399.6 8 536.5 8 780.2 9 073.0 8 936.2 9 102.6 9 066.2 9 103.8 8 969.3 8 454.4 9 464.2
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F7.T.XDC 83.4 79.9 84.9 172.2 158.1 99.1 104.6 88.1 167.6 106.0 174.2 49.0
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F8.T.XDC 9 066.5 9 886.1 9 700.7 10 831.0 9 992.5 10 993.3 10 497.6 10 712.4 12 848.0 13 567.6 12 257.1 11 115.6
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.