logo
Skip to content

На основание чл. 3а, ал. 2 от Наредба № 17 на БНБ от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки, за целите на статистиката на валутния пазар, БНБ събира ежедневно данни от банките, лицензирани от БНБ, клоновете на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на страната и БНБ, относно осъществените сделки за покупка и продажба на чуждестранна валута срещу левове. В обхвата на събираните данни попадат сделките за покупка и продажба на чуждестранна валута срещу левове с контрагенти БНБ, банки и клонове на чуждестранни банки, и с клиенти местни и чуждестранни лица, със срок на изпълнение спот и форуърд, както и сделките за покупка и продажба на чуждестранна валута срещу левове чрез валутен суап с контрагенти банки и клонове на чуждестранни банки, и с клиенти местни и чуждестранни лица. Изискванията към обхвата на събираните данни за целите на статистиката на валутния пазар са поместени в Указание за определяне съдържанието и реда за подаване на формите за сключените сделки на междубанковия паричен пазар и на валутния пазар в България и Приложение № 2 към него.

Всеки работен ден БНБ публикува обобщени данни за сделките по покупко-продажба на валута срещу левове със срок на изпълнение спот (т.е. с вальор на плащане до 2 работни дни), осъществени през предходния работен ден.


Спот търговия на банките с чуждестранна валута срещу левове* на 11.04.2024

Код на валута Среден пазарен курс Структура на търгуваните валути Кръстосан курс през фиксинга на EUR
купува продава купени (%) продадени (%) обем купени обем продадени купува продава
AUD 1 1.21540 1.19345 0.00 0.00 100 29 500 1.99909 1.96299
CAD 1 1.31618 1.35399 0.00 0.00 64 205 105 235 1.93361 1.98951
CHF 1 1.96700 2.00960 0.00 0.01 84 385 397 886 1.92510 1.96720
CNY 10 2.72800 2.51882 0.00 0.00 6 500 682 400 2.11818 1.95576
CZK 100 7.48674 7.85735 0.00 0.00 677 605 12 305 1.90103 1.99514
DKK 10 2.56908 2.63931 0.00 0.00 342 520 719 103 1.91664 1.96901
EUR 1 1.95563 1.95594 48.52 49.69 1 348 489 181 1 380 902 021 1.95563 1.95594
GBP 1 2.28171 2.30715 0.12 0.04 2 870 189 1 025 133 1.95143 1.97340
HUF 1000 5.16148 0.00 0.00 764 241 2.01195
JPY 100 1.16800 1.21219 0.00 0.00 3 629 247 9 806 392 1.91763 1.99017
NOK 10 1.65074 1.70762 0.00 0.00 458 761 21 000 1.91782 1.98391
PLN 10 4.36743 4.63787 0.00 0.02 158 000 2 480 992 1.85921 1.97433
RON 10 3.88073 4.09140 0.00 0.00 242 808 555 543 1.92923 2.03332
SEK 10 1.66368 1.72906 0.00 0.00 359 288 898 575 1.91839 1.99378
TRY 100 4.82656 6.23346 0.00 0.00 32 725 133 352 1.67161 2.16047
USD 1 1.81453 1.83246 0.84 0.71 25 217 184 21 042 501 1.94700 1.96650
Общо в EUR 49.51 50.49 1 375 729 627 1 403 229 376 1.95546 1.95613
* Обемът на сделките между банките и на банките с БНБ е представен в двоен размер – като покупка от едната страна и продажба от другата.
Формат за изтегляне