logo
Skip to content

Лихвени проценти по кредити - домакинства и НТООД

Име Изтегли
Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по кредити, различни от овърдрафт, за сектор Домакинства по период на първоначално фиксиране на лихвения процент XLSX Excel
Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по кредити, различни от овърдрафт, за Работодатели и самонаети лица по период на първоначално фиксиране на лихвения процент XLSX Excel
Лихвени проценти по нов бизнес по обезпечени кредити, различни от овърдрафт, за сектор Домакинства по период на първоначално фиксиране на лихвения процент XLSX Excel
Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по кредити, различни от овърдрафт, за сектор Домакинства по първоначален матуритет XLSX Excel
Годишен процент на разходите по нов бизнес по кредити, различни от овърдрафт, за сектор Домакинства по първоначален матуритет XLSX Excel
Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по предоговорени кредити и кредити за рефинансиране, различни от овърдрафт, за сектор Домакинства по първоначален матуритет XLSX Excel
Лихвени проценти и обеми по салда по кредити, различни от овърдрафт, за сектор Домакинства XLSX Excel
Лихвени проценти и обеми по салда по овърдрафт и по кредити по кредитни карти за сектор Домакинства XLSX Excel
Лихвени проценти и обеми по салда по кредити, различни от овърдрафт, за сектор Домакинства по първоначален матуритет, остатъчен матуритет и срок до следваща промяна на лихвения процент XLSX Excel