logo Skip to content

Лихвена статистика

Име Изтегли
Лихвена статистика - всички таблици XLS Excel
Основен лихвен процент (ОЛП) и индекс ЛЕОНИА Плюс XLS Excel
Индекси СОФИБИД и СОФИБОР (Данните са до юни 2018 г.) XLS Excel
Индекси EONIA и EURIBOR (Данните са до ноември 2014 г.) XLS Excel
Лихвени проценти по депозити на междубанковия пазар XLS Excel
Доходност на ДЦК и дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция XLS Excel
Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по кредити за сектори Нефинансови предприятия и Домакинства по период на първоначално фиксиране на лихвения процент XLS Excel
Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по кредити за сектори Нефинансови предприятия и Домакинства по оригинален матуритет
(Данните са до декември 2006 г.)
XLS Excel
Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по кредити за сектори Нефинансови предприятия и Домакинства по оригинален матуритет
(Данните са след януари 2007 г.)
XLS Excel
Годишен процент на разходите по нов бизнес по кредити за сектор Домакинства по оригинален матуритет XLS Excel
Лихвени проценти и обеми по салда по кредити за сектори Нефинансови предприятия и Домакинства XLS Excel
Лихвени проценти и обеми по салда по кредити по кредитни карти за сектори Нефинансови предприятия и Домакинства XLS Excel
Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства XLS Excel
Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по срочни депозити на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства XLS Excel
Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства XLS Excel
Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства XLS Excel