logo Skip to content

Избор на вид статистикаСчитано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвеждат следните промени при представянето на статистическите серии:

  • след наименованието на серията се извежда и код на серията;
  • във филтрите пред всеки елемент от номенклатурата се извежда код.