logo Skip to content


Закони

Закон за Българската народна банка EN BG PDF (144KB)

Закон за кредитните институции EN BG PDF (625KB)

Наредби

Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа EN BG PDF (508KB)

Наредба № 17 на БНБ от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки EN BG PDF (106KB)

Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа EN BG PDF (63KB)

Указания

Указания към Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа

(в сила от 1 август 2016 г.) EN BG PDF (5388KB)
 • Приложение № 1 • Списък и описание на отчетните форми и подотчетни лица по Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа
EN BG PDF (118KB)
 • Декларация - Форма СПБ-1 (по чл. 6, ал. 1, т. 1) и указания за попълване
EN BG ZIP (297KB)
 • Декларация - Форма СПБ-2 (по чл. 6, ал. 1, т. 2) и указания за попълване
EN BG ZIP (284KB)
 • Декларация - Форма СПБ-3 (по чл. 6, ал. 1, т. 3) и указания за попълване
EN BG ZIP (262KB)
 • Декларация - Форма СПБ-9 (по чл. 6, ал. 1, т. 4) и указания за попълване
EN BG ZIP (506KB)
 • Декларация - Форма СПБ-10 (по чл. 6, ал. 1, т. 5) и указания за попълване
EN BG ZIP (509KB)
 • Форма СПБ-4 (по чл. 9, ал. 1, т. 1) • Отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица
EN BG ZIP (263KB)
 • Форма СПБ-4А (по чл. 9, ал. 4, т. 1) • Годишен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица
EN BG ZIP (259KB)
 • Форма СПБ-5 (по чл. 9, ал. 1, т. 2) • Отчет за салдата и начислените и изплатени лихви по сметка, открита в чужбина
EN BG ZIP (242KB)
 • Форма СПБ-6A (по чл. 9, ал. 1, т. 3) • Отчет за вземанията на местни лица от чуждестранни лица
EN BG ZIP (378KB)
 • Форма СПБ-6Б (по чл. 9, ал. 1, т. 4) • Отчет за задълженията на местни лица към чуждестранни лица
EN BG ZIP (380KB)
 • Форма СПБ-7 (по чл. 10) • Отчет за извършени преки инвестиции в чужбина с изключение на инвестиции в недвижими имоти
EN BG ZIP (289KB)
 • Форма СПБ-7А (по чл. 8, ал. 2) • Отчет при прекратяване на декларирана пряка инвестиция в чужбина
EN BG ZIP (249KB)
 • Форма СПБ-7Б (по чл. 10) • Отчет за извършени преки инвестиции в недвижими имоти в чужбина
EN BG ZIP (245KB)
 • Форма СПБ-8 (по чл. 13) • Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от чуждестранни лица
EN BG ZIP (291KB)
 • Форма СПБ-9Б (по чл. 9, ал. 7) • Еднократен отчет за инвеститорите на първичен пазар в дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на външен пазар
EN BG PDF (498KB)
 • Форма СПБ-9В (по чл. 9, ал. 6) • Отчет за продажба на допълнителни количества от дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар
EN BG PDF (718KB)
 • Форма СПБ-9Г (по чл. 9, ал. 6) • Отчет за амортизационни плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар
EN BG PDF (706KB)
 • Форма СПБ-9Д (по чл. 9, ал. 6) • Отчет за лихвени плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар
EN BG PDF (723KB)
 • Форма СПБ-10А (по чл. 9, ал. 11) • Отчет за активите на местни лица в ценни книжа, придобити без посредничество на местно лице - инвестиционен посредник
EN BG PDF (943KB)
 • Форма СПБ-11 (по чл. 9, ал. 1, т. 5 и ал. 3) • Отчет за операциите между местни и чуждестранни лица по получаването и предоставянето на услуги, възнаграждения и безвъзмездни постъпления и плащания
EN BG ZIP (424KB)
 • Форма СПБ-12 (по чл. 11) • Отчет за преки чуждестранни инвестиции в България
EN BG ZIP (298KB)
 • Форма СПБ-Н (по чл. 9, ал. 5) • Отчет за сделките с недвижими имоти между местни и чуждестранни лица
EN BG ZIP (254KB)
 • Форма DR (по чл. 9, ал. 9) • Отчет за ценни книжа, държани в собствен портфейл
EN BG PDF (865KB)
 • Форма CR (по чл. 9, ал. 10) • Отчет за ценни книжа, държани клиентски портфейл
EN BG PDF (933KB)

Методологически указания за предоставяне на информация от банките за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа

(в сила от 1 август 2016 г.) EN BG PDF (5189KB)
 • Приложение № 1 • Списък и описание на отчетните форми за банките по Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа
  (в сила от 1 август 2016 г.)
EN BG PDF (111KB)
 • Форма Б-7 (по чл. 9, ал. 3) • Месечен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица
EN BG ZIP (281KB)

Методологически указания и отчетни форми за събиране на информация от фондовете на паричния пазар за целите на статистиката на ценните книжа EN BG ZIP (994KB)

 • Форма ИФ-3 • Отчет за акции и дялове, емитирани от инвестиционни фондове и фондове на паричния пазар
EN BG PDF (611KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методически указания и отчетни форми за събиране на статистическа информация от лизинговите дружества
EN BG ZIP (471KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методологически указания и отчетни форми за предоставяне на информация за инвестиционните фондове
EN BG ZIP (642KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методически указания и отчетни форми за събиране на статистическа информация от дружествата, специализирани в кредитиране
EN BG (249KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методологически указания и отчетни форми за предоставяне на информация за дружества със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизация на вземания
EN BG ZIP (858KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методологически указания и отчетни форми за предоставяне на информация за застрахователите, презастрахователите и здравноосигурителните дружества
EN BG ZIP (1065KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методологически указания и отчетни форми за предоставяне на информация за пенсионноосигурителните дружества
EN BG ZIP (846KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методологически указания и отчетни форми за предоставяне на информация за фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
EN BG ZIP (827KB)

Указание за определяне съдържанието и реда за подаване на формите за сключените сделки на междубанковия паричен пазар и на валутния пазар в България (в сила от 1 октомври 2018 г.) EN BG PDF (411KB)
 • Приложение № 1 • Изготвяне и докладване на форма за сключените сделки на междубанковия паричен пазар в Интегрираната информационна система за финансови пазари и ЗМР
EN BG PDF (1507KB)
 • Приложение № 2 • Изготвяне и докладване на форма за сключените сделки с чуждестранна валута срещу български левове в Интегрираната информационна система за финансови пазари и ЗМР
EN BG PDF (1505KB)