logo Skip to content

Начало на стажа

Стажовете продължават до един месец в зависимост от желанието на кандидата и потребностите на БНБ. Наши служители ще Ви посрещнат в уговорения ден и час и след като преминете през установените административни процедури, ще бъдете представени на служителите в отделите, в които ще стажувате.


 

Вашите задачи и отговорности

Вие подпомагате работата на служителите в банката. Изпълнявате задачи от изследователски характер, възлага Ви се събирането и обработката на информация, подготовката на коментари, анализи и др.


 

Вашите ръководители

Те са водещи специалисти в областта на финансите, банковия надзор, емисионната политика, статистиката, счетоводството, информационните технологии, международните отношения, човешките ресурси, комуникациите, превода и др. Основната им задача е да помагат методически и практически на стажантите.


 

Вашите задължения

Стажантите спазват установения в БНБ вътрешен ред, указанията на ръководителя на стажа и изискванията за сигурност в БНБ.


 

Приключване на стажа

В края на стажа Вие представяте писмена разработка (реферат, доклад, отчет, презентация, др.) и получавате официално удостоверение за проведения стаж в БНБ.