logo Skip to content

Информация по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общия регламент за защита на данните)

 

Данни относно администратора на лични данни

Българската народна банка е администратор на лични данни, като цялостната дейност във връзка с провеждането на стажантската програма в БНБ се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

 

Цел на обработването и правно основание

Личните данни на кандидатите за стаж се обработват за целите на процесите за провеждане на стаж в БНБ на основание чл. 6, т. 1, б. „а“ от Общия регламент за защита на данните.

 

Обработване на лични данни 

В процеса на избор на стажант се обработват лични данни от електронния формуляр за кандидатстване и документи, като: уверение, академична справка или друг документ, удостоверяващ успеха от следването, издаден от съответното висше учебно заведение, и други удостоверителни документи, които съдържат информация относно идентичността, образованието и трудовия опит на кандидата за стаж, при наличие на такъв.

 

Лица, обработващи лични данни в БНБ

Достъп до личните данни на кандидати за стаж имат определени по съответен ред служители на БНБ при изпълнение на задълженията им.

Българската народна банка не предоставя лични данни на кандидати за стаж на трети лица.

 

Срок за съхранение на личните данни

Лични данни на кандидати за стаж се обработват при участие в стажантската програма на БНБ. След нейното приключване личните данни на неодобрените кандидати за стаж се заличават, съответно се унищожават. При сключване на договор за стаж данните се съхраняват пет години след приключване на стажа.

 

Права на кандидатите за стаж в БНБ

Кандидатите за стаж имат право на достъп, коригиране, изтриване на подадените лични данни и/или на ограничаване на обработването им при спазване на изискванията, посочени в чл. 15, 16, 17 и 18 от Общия регламент за защита на данните, както и на преносимост на данните, когато същите са предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и се обработват по автоматизиран начин.

Във връзка с упражняването на посочените по-горе права кандидатите за стаж могат да отправят искания до БНБ.

Българската народна банка информира кандидата за стаж за предприетите действия в изпълнение на отправеното искане в срок до 1 (един) месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца. При непредприемане на действия по отправено искане БНБ информира кандидата писмено. 

Исканията във връзка с упражняването на тези права могат да бъдат изпращани на електронен адрес: Training@bnbank.org или PersonalData@bnbank.org, по пощата или да бъдат предоставяни лично в централната страда на БНБ, гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1.

Кандидатите за стаж имат право по всяко време да оттеглят съгласието си, като за целта изпратят уведомление на адрес: Training@bnbank.org или PersonalData@bnbank.org или използват друг начин, удостоверяващ оттеглянето на съгласието за обработване. Считано от датата на оттегляне на съгласието, подадените от кандидата документи няма да бъдат обработвани от длъжностните лица в БНБ. Личните данни, предоставени преди оттеглянето на съгласието, се съхраняват в БНБ до изтичане на установения срок за съхранение, освен при изрично желание на кандидата за стаж те да бъдат изтрити.

Кандидатите за стаж имат право на жалба до Комисията за защита на личните данни, адрес: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, във връзка с обработването на техните лични данни.

 

Изискване за предоставяне на лични данни

Предоставянето на лични данни е необходимо за участие в процедурата за стаж и сключването на договор за стаж с БНБ. В случай че кандидатите за стаж не предоставят лични данни, няма да могат да участват в процедурите за избор на стажант в БНБ.

 

Координати на администратора

Координатите на администратора във връзка с обработването на лични данни са: Българска народна банка, гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1. Длъжностно лице по защита на данните е Александър Тонев, електронен адрес: PersonalData@bnbank.org.