logo
Skip to content

Стипендианти на БНБ за 2022 г.

В периода ноември 2021 г. – февруари 2022 г. Българската народна банка (БНБ) проведе ежегодния си конкурс за избор на стипендианти за 2022 г. Кандидатите бяха обучаващи се в образователно-квалификационна степен (ОКС) ”магистър” и образователна и научна степен (ОНС) „доктор”, специализиращи в области с важно значение за дейността на БНБ.

Документи за участие в конкурса подадоха общо 19 кандидати, от тях 13 докторанти и 6 студенти, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър“. Двама от кандидатите се обучават в университети в чужбина, а 17 – в български университети. След като разгледа постъпилите документи на кандидатите, Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ (Комисията) допусна до участие в конкурсната процедура 18 кандидати.

Първият етап от конкурса включваше написването на есе по предварително зададена тема. Есетата на кандидатите бяха възложени за анонимно оценяване на определени от Комисията рецензенти. Всяка разработка беше оценена независимо от двама рецензенти.

След като взе под внимание документите на кандидатите, есетата, получените рецензии и оценки на рецензентите, поставени на есетата на кандидатите, и след допълнителна дискусия, Комисията взе решение да покани на интервю един кандидат, обучаващ се за придобиване на ОКС „магистър“ в Университета за национално и световно стопанство, както и двама кандидати – докторанти, обучаващи се съответно в Икономическия университет в град Варна и в University of Oxford. На събеседването кандидатите имаха възможност да представят и аргументират тезите си, да определят сферата на интересите си и да проведат дискусия с членовете на Комисията.

Въз основа на представените документи на кандидатите, есетата, получените рецензии и оценки, както и на проведените интервюта, членовете на Комисията направиха комплексна преценка за представянето на кандидатите. По предложение на Комисията Управителният съвет на БНБ реши през 2022 г. да бъдат присъдени две стипендии:

- за кандидат, обучаващ се за придобиване на ОКС „магистър“ – Радостин Георгиев Панчелиев, студент в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Финансов мениджмънт“;

- за кандидат, обучаващ се за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – Росица Димитрова Чанкова, Economics, University of Oxford.

Основната цел на стипендиите е да бъдат подпомогнати студенти и докторанти да специализират и разработват теми с важно значение за дейността на БНБ. В конкурсите за стипендианти на БНБ за периода от учредяването на стипендиантската програма през 2004 г. досега са кандидатствали 469 студенти и докторанти, а отпуснатите стипендии са 41.


Често задавани въпроси