logo
Skip to content

Стипендианти на БНБ за 2024 г.

В периода ноември 2023 г. – януари 2024 г. Българската народна банка (БНБ) проведе ежегодния си конкурс за избор на стипендианти за 2024 г. Кандидатите бяха обучаващи се в образователно-квалификационна степен (ОКС) ”магистър” и образователна и научна степен (ОНС) „доктор”, специализиращи в области с важно значение за дейността на БНБ.

Документи за участие в конкурса подадоха общо 13 кандидати, от тях 4 докторанти и 9 студенти, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър“. Един от кандидатите се обучава в университет в чужбина, останалите 12 се обучават в български университети. След като разгледа постъпилите документи на кандидатите, Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ (Комисията) допусна до участие в конкурсната процедура 9 кандидати.

Първият етап от конкурса включваше написването на есе по предварително зададена тема. Есетата на кандидатите бяха възложени за анонимно оценяване на определени от Комисията рецензенти. Всяка разработка беше оценена независимо от двама рецензенти.

След като взе под внимание документите на кандидатите, есетата, получените рецензии и оценки на рецензентите, поставени на есетата на кандидатите, и след допълнителна дискусия, Комисията взе решение да покани на интервю един кандидат, обучаващ се за придобиване на ОКС „магистър“ в Университета за национално и световно стопанство, и един кандидат – докторант, обучаващ се в Universitetet i Oslo. На събеседването кандидатите имаха възможност да представят и аргументират тезите си, да определят сферата на интересите си и да проведат дискусия с членовете на Комисията.

Въз основа на представените документи на кандидатите, есетата, получените рецензии и оценки, както и на проведените интервюта, членовете на Комисията направиха комплексна преценка за представянето на кандидатите. По предложение на Комисията Управителният съвет на БНБ реши през 2024 г. да бъдат присъдени две стипендии:

  • за кандидат, обучаващ се за придобиване на ОКС „магистър“ – Кристиян Трайков, студент в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси, с преподаване на английски език“;
  • за кандидат, обучаващ се за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – Данаил Василев, PhDEconomics, Universitetet i Oslo.

В конкурсите за стипендианти на БНБ за периода от учредяването на стипендиантската програма през 2004 г. досега са кандидатствали 507 студенти и докторанти, а отпуснатите стипендии са 43.


Често задавани въпроси