logo
Skip to content

Често задавани въпроси

Централен кредитен регистър

  Валутни курсове

Регистър на банковите сметки и сейфове

  Баланси на БНБ

Платежна инфраструктура

  Банкноти и монети

Платежни услуги

  Банков надзор

Платежна сметка за основни операции

  Платежни спорове

Единна зона за плащания в евро (SEPA)

  Фискален агент

Публикувани статистически данни

  Публикации

Електронно подаване на статистически отчетни форми

  Възможности за работа

Отчитане по Наредба № 27 на БНБ

  Прием на стажанти

Електронно подаване на документи

  Стипендии


Кои са водещите принципи при подбора на стипендианти?

Подборът на стипендиантите се извършва по приет от Комисията за подбор и работа със стипендианти ред при спазване принципите на обективност, безпристрастност и анонимност при оценяване на знанията. С цел обезпечаване съблюдаването на принципа на анонимност върху есетата следва да не се посочват имена или други лични данни на кандидатите. При наличието на такива преди възлагане за оценяване на есетата, те ще бъдат заличени от секретаря на Комисията, който не е оценяващ.


 

Ако съм докторант или студент в университет в чужбина, на какъв език би следвало да подам документите си за кандидатстване в конкурса?

Документите, издадени от университетската администрация на висшето училище в чужбина, се подават на езика, на който са издадени. В допълнение към тях бихте могли да декларирате в свободен текст как успехът, който е посочен в тях, се приравнява към българската система за оценяване. Всички останали документи (мотивационно писмо, автобиография, декларация) се изготвят на български език. Есето бихте могли да представите на български или на английски език.


 

Какви са етапите на подбор?

Комисията разглежда подадените от кандидатите документи и взема решение за допустимост за участие в конкурса на всеки от кандидатите. Кандидатите, които не отговарят на изискванията, посочени в обявата за конкурса, и не са представили изискуемите документи, не се допускат до участие в конкурса и се уведомяват за това поименно с изпращане на съобщение чрез електронна поща.

Есетата на кандидатите, допуснати до участие в конкурса, се оценяват от специалисти по темата на есето при запазване на анонимността на кандидата.

Комисията на основа на документите на кандидатите, представените есета и оценките на есетата одобрява кандидатите, с които да проведе интервю. След провеждането на интервю Комисията изготвя предложение за избор на стипендиант(и) на БНБ за съответната година. Управителният съвет на БНБ утвърждава избора на стипендиант(и).


 

Как да разбера дали съм избран(а) за стипендиант?

Решението на УС на БНБ се обявява писмено поименно на всеки от допуснатите до интервю кандидати. На интернет страницата на БНБ се публикува прессъобщение с имената на избраните за стипендианти на БНБ.


 

Какво става с подадените документи и информацията в тях?

Документите на всички кандидати за стипендианти се съхраняват в БНБ. Предоставените от Вас доброволно лични данни и документи са защитени в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Те се събират, обработват и съхраняват за нуждите на БНБ съгласно предписанията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на личните си данни.


 

Издава ли се документ за участие в конкурса за стипендианти на БНБ?

Документ за участие в конкурса не се издава. БНБ издава единствено документ, удостоверяващ избора на стипендиант.


 

Какъв е размерът на стипендиите?

БНБ отпуска ежегодно следните стипендии: две стипендии в размер на 500 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”, и една стипендия в размер на 700 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор” (докторант).


 

Възможно ли е да кандидатствам за стипендия, ако вече веднъж съм бил стипендиант на БНБ?

Лице, което е било стипендиант на БНБ, няма право да кандидатства отново за стипендия на БНБ, освен ако е получавало стипендия на БНБ за студент редовно обучение, обучаващ се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ и кандидатства за стипендия като обучаващ се за придобиване за образователна и научна степен „доктор“.


 

Как да се свържа с Вас за допълнителна информация?

В работни дни информация за конкурса може да бъде получена на тел. 02 / 9145 2723 от секретаря на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ.