logo
Skip to content

Често задавани въпроси

Централен кредитен регистър

  Валутни курсове

Регистър на банковите сметки и сейфове

  Баланси на БНБ

Платежна инфраструктура

  Банкноти и монети

Платежни услуги

  Банков надзор

Платежна сметка за основни операции

  Платежни спорове

Единна зона за плащания в евро (SEPA)

  Фискален агент

Публикувани статистически данни

  Публикации

Електронно подаване на статистически отчетни форми

  Възможности за работа

Отчитане по Наредба № 27 на БНБ

  Прием на стажанти

Електронно подаване на документи

  Стипендии


Какво представлява балансът на управление „Емисионно”?

Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗБНБ Българската народна банка всяка седмица изготвя баланс на управление „Емисионно“. Той отразява състоянието на основните активи и пасиви на управлението, включително брутния международен валутен резерв и общата сума на паричните задължения. Общата сума на паричните задължения на Българската народна банка не може да превишава левовия еквивалент на брутния международен валутен резерв. Левовият еквивалент се определя на основата на официалния валутен курс на лева към еврото (1 евро = 1.95583 лв.).


 

Какво включват общите парични задължения на БНБ?

Общата сума на паричните задължения на Българската народна банка включва:

  • всички банкноти и монети в обращение, емитирани от Българската народна банка;
  • салдата по сметки, притежавани от други лица в Българската народна банка, с изключение на сметките на Международния валутен фонд.


 

Какво представлява брутният международен валутен резерв на БНБ?

Брутният международен валутен резерв на Българската народна банка е равен на пазарната стойност на следните активи на банката:

  • притежаваните банкноти и монети в свободно конвертируема чуждестранна валута;
  • средства в свободно конвертируема валута, притежавани от Българската народна банка по сметки в чуждестранни централни банки или в други чуждестранни финансови институции, чиито задължения са оценени с една от двете най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг;
  • притежаваните от Българската народна банка специални права на тираж на Международния валутен фонд;
  • притежаваните от Българската народна банка дългови инструменти, емитирани от чужди държави, централни банки, други чуждестранни финансови институции или международни финансови организации, чиито задължения са оценени с една от двете най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг и които са платими в свободно конвертируема валута, с изключение на дълговите инструменти, дадени или получени като обезпечение;
  • салдото от вземанията и задълженията по форуърдни сделки или сделки с уговорка за обратно изкупуване на Българската народна банка, сключени със или гарантирани от чуждестранни централни банки, публични международни финансови организации или други чуждестранни финансови институции, чиито задължения са оценени с една от двете най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг, както и фючърси и опции на Българската народна банка, задължени по които са чуждестранни лица и плащането е в свободно конвертируема чуждестранна валута;
  • притежаваното монетарно злато.


 

Къде и кога се публикува балансът на управление „Емисионно”?

Българската народна банка публикува всяка седмица баланс на управление „Емисионно“ на интернет страницата си в първия работен ден от седмицата след отчетния период.

Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗБНБ централната банка има задължението да обнародва в „Държавен вестник“ състоянието на основните си активи и пасиви при приключването на всеки месец, като се представят и обособените баланси на управление „Емисионно“ и управление „Банково“.

Форматът и съдържанието на консолидирания финансов отчет, както и балансите на управление „Емисионно“ и „Банково“ се определят в издадени от БНБ наредби и съответстват на изискванията на международните стандарти за финансова отчетност, приети в Европейския съюз.