logo
Skip to content

Често задавани въпроси

Централен кредитен регистър

  Валутни курсове

Регистър на банковите сметки и сейфове

  Баланси на БНБ

Платежна инфраструктура

  Банкноти и монети

Платежни услуги

  Банков надзор

Платежна сметка за основни операции

  Платежни спорове

Единна зона за плащания в евро (SEPA)

  Фискален агент

Публикувани статистически данни

  Публикации

Електронно подаване на статистически отчетни форми

  Възможности за работа

Отчитане по Наредба № 27 на БНБ

  Прием на стажанти

Електронно подаване на документи

  Стипендии


Въпроси, отнасящи се до физически и юридически лица, желаещи да получат информация от Централния кредитен регистър (ЦКР) на хартиен носител

 

Какъв е редът за получаване на информация от ЦКР за кредитната задлъжнялост на физическо или юридическо лице?

По реда на чл. 21 - 23 от Наредба № 22 за ЦКР всяко физическо или юридическо лице има право чрез писмено заявление да поиска от Българската народна банка (БНБ) информация относно кредитната си задлъжнялост, включително кои банки, финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари са подали информация в системата на регистъра. Централната банка предоставя исканата информация чрез справка от този регистър безплатно на физически лица в 14-дневен срок, а в останалите случаи - срещу заплащане на такса по реда на чл. 28 от Наредба № 22 за ЦКР.

Таксата се заплаща предварително на каса в БНБ, гр. София, ул. "Славянска" № 6, в работни дни от 8:30 до 15:45 ч. или по сметка на БНБ:

IBAN: BG40BNBG9661 1000 0661 23

BIC: BNBGBGSD

 

Когато информацията се отнася за физическо лице са необходими следните документи:

заявление по образец, достъпно на интернет страницата на БНБ или в деловодството на БНБ. Заявлението се подава лично от лицето или от негов представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. Когато заявлението се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде нотариално заверен. Заверката на заявлението от нотариус извън територията на Република България, следва да бъде придружена с легализиран превод на български език. Българските дипломатически и консулски представители в чужбина могат да удостоверят датата, съдържанието и подписите на частни документи, в това число и на заявления за справка от ЦКР, представени от български граждани.

• документ за самоличност за идентификация на лицето, когато заявлението се подава лично в деловодството на БНБ;

• в случай че заявлението не се подава лично от физическото лице – заявител, а от негов представител се прилага изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред ЦКР, в оригинал или в нотариално заверен препис;

• за чуждестранни физически лица в заявлението се посочват лични данни съгласно документ за самоличност, включително единен граждански номер или личен номер на чуждестранно физическо лице и дата на раждане;

• документ за платена такса. В случай, че таксата е платена предварително чрез мобилно банкиране, документът се заверява в банката, която обслужва сметката на лицето.

Документите от физически лица се подават в деловодството на БНБ, гр. София, ул. "Славянска" № 6, в работни дни от 8:30 до 15:45 ч. или по пощата на адрес: Българска народна банка, Централен кредитен регистър, гр. София, ул. "Славянска" № 6.

Физическите лица могат да получат справката безплатно в 14-дневен срок, а в по-кратък срок - след заплащане на такса, както следва:

- до 7 работни дни - 2 лв.;

- до 24 часа - 10 лв.;

- до 4 часа - 20 лв.

Таксата се заплаща предварително на каса в БНБ - гр. София или по сметка на БНБ.

IBAN: BG40BNBG9661 1000 0661 23

BIC: BNBGBGSD

В срока за извършване на справка от ЦКР не се включва времето за доставката й по пощата. Съгласно чл. 28, ал. 4 от Наредба № 22 за ЦКР сроковете за извършване на справки текат в рамките на работното време след регистрирането в БНБ на заявлението за извършване на справка и необходимите документи.

 

Може ли физическо лице да поиска информация от БНБ за институциите по чл. 4, ал. 1 от Наредба № 22 за ЦКР, осъществили достъп до личните му данни?

Физическо лице има право да получи информация за институциите по чл. 4, ал. 1 от Наредба № 22 за ЦКР, осъществили достъп до личните му данни по реда на чл. 21а от Наредба № 22 за ЦКР, като подаде искане по образец, достъпно на интернет страницата на БНБ.

 

Когато информацията се отнася за юридическо лице или едноличен търговец са необходими следните документи:

заявление по образец, достъпно на интернет страницата на БНБ или в деловодството на БНБ. Подава се лично от лицето, което има право да го представлява, или от изрично упълномощено от него лице. Ако дружеството се представлява от повече от две лица, личните данни на останалите се попълват на второ заявление с данни за същото юридическо лице и се подписва от тях. В случай, че юридическото лице е обявено в несъстоятелност и липсва информация, удостоверяваща наличието на представителна власт на управляващите, заявлението се подава от лице, което има право да представлява и управлява юридическото лице.

Когато заявлението се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде нотариално заверен. Заверката на заявлението от нотариус извън територията на Република България, следва да бъде придружена с легализиран превод на български език. Българските дипломатически и консулски представители в чужбина могат да удостоверят датата, съдържанието и подписите на частни документи, в това число и на заявления за справка от ЦКР, представени от български граждани.

• актуално удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК/ПИК на заявителя;

• удостоверение за актуално състояние на лицата, които не са вписани в Търговския регистър;

• в случай че заявлението не се подава от управляващите и представляващите лица, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър, в оригинал или в нотариално заверен препис;

• чуждестранните лица прилагат към заявлението в оригинал или в нотариално заверен препис актуален документ за регистрация на юридическото лице - заявител, в легализиран превод на български език, изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър на упълномощеното лице, в случай че заявлението не се подава лично. Ако пълномощното е заверено от нотариус извън територията на Република България, то следва да бъде в легализиран превод на български език;

• документ за платена такса. В случай, че таксата е платена предварително чрез мобилно банкиране, документът се заверява в банката, която обслужва сметката на лицето.

Документите от юридически лица и еднолични търговци се подават в деловодството на БНБ, гр. София, ул. "Славянска" № 6, в работни дни от 8:30 до 15:45 ч. или по пощата на адрес: Българска народна банка, Централен кредитен регистър, гр. София, ул. "Славянска" № 6.

Юридическото лице заплаща такса за изготвяне на справка за кредитна задлъжнялост в зависимост от срока на изготвяне, както следва:

- до 7 работни дни - 2 лв.;

- до 24 часа - 10 лв.;

- до 4 часа - 20 лв.

Таксата се заплаща предварително на каса в БНБ - гр. София или по сметка на БНБ.

IBAN: BG40BNBG9661 1000 0661 23

BIC: BNBGBGSD

В срока за извършване на справка от ЦКР не се включва времето за доставката й по пощата. Съгласно чл. 28, ал. 4 от Наредба № 22 за ЦКР сроковете за извършване на справки текат в рамките на работното време след регистрирането в БНБ на заявлението за извършване на справка и необходимите документи.

 

Когато информацията се отнася за физическо лице, което е починало, са необходими следните документи:

При смърт на физическо лице неговите наследници могат да поискат информация за кредитната му задлъжнялост чрез попълване на заявление за наследници по чл. 21, ал. 4 от Наредба № 22 на БНБ по образец, достъпно на интернет страницата на БНБ или в деловодството на БНБ. Ако заявителите – наследници са повече от три лица, данните на останалите заявители – наследници се попълват на второ заявление с данните за същото починало лице. Заявлението може да бъде подадено по следния начин:

• лично от наследниците на починалото лице в деловодството на БНБ. В случай че заявлението не се подава лично от наследниците, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър на упълномощеното лице;

• по пощата на адрес: гр. София, ул. "Славянска" № 6. В заявлението изрично се посочва адресът на заявителя за получаване на отговор по пощата чрез обратна разписка. Заявлението трябва да бъде с нотариална заверка на подписа на заявителя. Заверката на заявлението от нотариус извън територията на Република България, следва да бъде придружена с легализиран превод на български език. Българските дипломатически и консулски представители в чужбина могат да удостоверят датата, съдържанието и подписите на частни документи, в това число и на заявления за справка от ЦКР, представени от български граждани.

Към заявлението за наследници по чл. 21, ал. 4 от Наредба № 22 за ЦКР се прилагат следните документи:

• копие от удостоверение за наследници за удостоверяване на правото за получаване на справка за починалото лице;

• копие от удостоверение за раждане, когато наследникът е малолетно или непълнолетно лице;

• копие от удостоверение за настойник/попечител, когато наследникът е малолетно или непълнолетно лице;

• документ за платена такса. В случай, че таксата е платена предварително чрез мобилно банкиране, документът се заверява в банката, която обслужва сметката на лицето.

Заявлението може да се подаде и от един от наследниците.

Документите от наследници се подават в деловодството на БНБ, гр. София, ул. "Славянска" № 6, в работни дни от 8:30 до 15:45 ч. или по пощата на адрес: Българска народна банка, Централен кредитен регистър, гр. София, ул. "Славянска" № 6.

Наследниците на починалото физическо лице могат да получат справката безплатно в 14-дневен срок, а в по-кратък срок след заплащане на такса, както следва:

- до 7 работни дни - 2 лв.;

- до 24 часа - 10 лв.;

- до 4 часа - 20 лв.

Таксата се заплаща предварително на каса в БНБ - гр. София или по сметка на БНБ.

IBAN: BG40BNBG9661 1000 0661 23

BIC: BNBGBGSD

В срока за извършване на справка от ЦКР не се включва времето за доставката й по пощата. Съгласно чл. 28, ал. 4 от Наредба № 22 за ЦКР сроковете за извършване на справки текат в рамките на работното време след регистрирането в БНБ на заявлението за извършване на справка и необходимите документи.

 

Може ли заявлението за получаване на справка от ЦКР да се подаде по пощата?

Наредба № 22 за ЦКР регламентира, че всяко лице има право да получи информация от Централния кредитен регистър за кредитната си задлъжнялост, като подаде писмено заявление до БНБ.

Когато заявлението се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде нотариално заверен. Заявлението следва да бъде изпратено до БНБ на адрес: гр. София, ул. "Славянска" № 6. Справката, съдържаща информация от ЦКР се изпраща на лицето по пощата с обратна разписка.

Когато в населеното място на заявителя няма нотариус, нотариалната заверка на заявлението се извършва от съдията по вписванията при районния съд или от кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът и секретарят на общината, удостоверяват датата и верността на подписите в заявлението.

Българските дипломатически и консулски представители в чужбина могат да удостоверят датата, съдържанието и подписите на частни документи, в това число и на заявления за кредитна задлъжнялост, представени от български граждани. В случай, че заявлението е заверено от нотариус или лице с нотариални функции извън територията на Република България, заверката следва да бъде придружена с легализиран превод на български език.

 

Какъв е редът за получаване на справка от Централния кредитен регистър?

Информацията от ЦКР се предоставя под формата на справка в писмена форма срещу подпис лично на заявителя, на лице, упълномощено от заявителя с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър на БНБ, или на трето лице, вписано изрично в заявлението като получател на информацията. При предоставяне на справката за кредитна задлъжнялост лично получателят се идентифицира чрез представяне на документ за самоличност.

Информацията може да бъде изпратена на заявителя и по пощата с обратна разписка на посочен от заявителя адрес, както и на трето лице, вписано изрично в заявлението като получател на информацията.

Българската народна банка изготвя исканата информация, ако заявителят е предоставил необходимите документи. При отказ заявителят се уведомява писмено, като се посочват причините за отказа.

 

Може ли да се поиска информация и да се получи справка от ЦКР по електронна поща или по факс за кредитни задължения към банки, финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари?

Заявления за информация от ЦКР, включително в сканиран вид не се подават и съответно не се предоставят справки за кредитна задлъжнялост към банки, финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари по електронна поща или по факс. Съгласно разпоредбите на Наредба № 22 за ЦКР всяко лице подава заявление до БНБ и получава информация за кредитната си задлъжнялост лично, на място в БНБ – гр. София или чрез негов представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър, както и по пощата на адрес: Българска народна банка, Централен кредитен регистър, гр. София, ул. "Славянска" № 6.

 

Как може да бъде възстановена такса, платена по сметка на БНБ за услуга от Централния кредитен регистър?

Възстановяване на суми при нереализирани услуги от ЦКР по електронен път и на хартиен носител се извършва въз основа на попълнено „Искане за възстановяване на сума“, подадено в БНБ от заявителя/наредителя на плащането.

Попълненото искане следва да бъде предоставено по един от следните начини:

- на хартиен носител – лично в БНБ или по пощата на адрес: гр. София, ул. "Славянска" № 6;

- по електронен път, изпратено на електронна поща за Централния кредитен регистър - ccr-services@bnbank.org.

 

Как се коригира информация в Централния кредитен регистър?

Когато лице установи, че съдържащата се за него информация в Централния кредитен регистър е неточна, то има право да подаде писмено заявление до банката, финансовата институция, платежната институция и дружеството за електронни пари, за коригиране на установена от него неточност. В срок до 7 работни дни от получаване на заявлението банката, финансовата институция, платежната институция и дружеството за електронни пари са длъжни да го разгледат и да предоставят своя писмен отговор до заявителя. Ако искането е основателно, банката, финансовата институция, платежната институция и дружеството за електронни пари, извършват корекцията и подават коригираните данни към информационната система на Централния кредитен регистър. Банката, финансовата институция, платежната институция и дружеството за електронни пари не събират такса за разглеждане на заявлението.

Съгласно чл. 17 от Наредба № 22 за ЦКР, БНБ не може да извършва корекции на информацията, предоставена от банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари в регистъра.

 

Кой носи отговорност за верността на информацията в регистъра?

Банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари - участници в системата на ЦКР, носят отговорност за верността на данните, подадени към регистъра. Само те могат да извършват корекции на собствените си данни. БНБ не извършва корекции и не носи отговорност за информацията, подадена към регистъра от участниците в системата на ЦКР.

 

Може ли да се получи справка за лице, различно от заявителя или от упълномощено от него лице?

Подаването на заявление и получаването на справка за кредитната задлъжнялост на лице от ЦКР се осъществява лично от лицето – заявител, или чрез упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър, в оригинал или в нотариално заверен препис.

 

Може ли да се получи справка от ЦКР за лице, различно от заявителя с генерално или адвокатско пълномощно?

В Наредба № 22 за ЦКР не е предвидена такава възможност.

 

Какви данни се съдържат в справката от ЦКР, която ползват банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, участници в регистъра?

Справката от ЦКР съдържа информация за:

• текущото състояние на кредитите - данни към последния отчетен период (месец). Кредитите се представят в обобщен вид, без да е видно от кои отчетни единици са подадени.

Например:

Лицето има три активни кредита в две банки и два кредита в една финансова институция, по раздели, както следва:

- по вид на кредита - банкова гаранция, овърдрафт и т.н.;

- според дните на просрочие - от 0 до 30 дни, от 31 до 60 дни и т.н.;

- по остатъчен срок до падежа - до една година и с изтекъл срок на падеж;

- по договорен срок на кредита - до една година и над една година.

• просрочия по активни и по погасени кредити - данните показват за исторически период от пет години (60 месеца) назад дали клиентът е имал кредити с период на просрочие различен от 0 до 30 дни. Периодите се заличават във времето автоматично един по един до изтичане на този 5-годишен срок.

• нови кредити - кредити, подадени след последния отчетен период (месец), като в справката се вижда договореният размер на кредитите;

• информация за лицата, като съдлъжници и/или поръчители по кредити.

 

Защо просрочията по кредити, които към настоящия момент са погасени (изцяло или частично) продължават да се отчитат в системата на ЦКР?

Независимо дали кредитите са погасени или не, ако в рамките на последните 60 отчетни периода (в месеци), клиентът е имал кредити с период на просрочие, различен от 0 до 30 дни, те се отразяват в раздел „Просрочия по активни и по погасени кредити“ в справката от ЦКР като исторически данни. Периодите се заличават във времето автоматично един по един до изтичане на този 5-годишен срок.

 

Въпроси, отнасящи се до физически лица, желаещи да получат информация от ЦКР по електронен път

Какъв е редът за получаване на справка по електронен път от ЦКР за кредитната задлъжнялост на физическо лице?

По реда на чл. 21 и чл. 22, ал. 7 и 8 от Наредба № 22 от 16 юли 2009 г. за Централния кредитен регистър справка по електронен път от ЦКР може да получи физическо лице, което притежава квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП), издадено от регистриран доставчик на удостоверителни услуги по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Издаденият от лицензиран български доставчик на удостоверителни услуги КУКЕП е необходимо да съдържа единен граждански номер (ЕГН) на физическото лице.

 

Как да получа КУКЕП?

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) поддържа Регистър на доставчиците на удостоверителни услуги, издаващи удостоверения за квалифициран електронен подпис. При закупуване на удостоверението е необходимо физическото лице да заяви желанието си КУКЕП на смарт карта да съдържа ЕГН, тъй като доставчиците не са задължени да включват ЕГН в подписа.

 

Може ли да се използва облачен КУКЕП за получаване на справка по електронен път от ЦКР?

Не може да се използва облачен КУКЕП за получаване на справка по електронен път от ЦКР към настоящия момент.

 

Как да инсталирам електронен подпис?

Физическото лице трябва да инсталира КУКЕП в съответствие с инструкциите на избрания доставчик на удостоверителни услуги.

 

Как мога да заплатя таксата за електронна услуга от ЦКР?

В процеса на попълване на заявление за издаване на справка по електронен път от ЦКР дължимата такса за издаване на справка по електронен път от ЦКР се заплаща предварително чрез виртуално терминално устройство ПОС, налично на интернет страницата на БНБ, с дебитна или с кредитна карта на Visa, Mastercard или Bcard.

За електронни услуги от ЦКР не се заплащат предварително такси по сметката на БНБ.

Съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредба № 22 за ЦКР, справки по електронен път за информация от регистъра се предоставят безплатно на физически лица в 14-дневен срок, а в останалите случаи - срещу заплащане на такса по реда на чл. 28, ал. 1, т. 7-9 от Наредбата№ 22 за ЦКР, както следва:

- до 7 работни дни - 1 лв.;

- до 24 часа - 5 лв.;

- до 4 работни часа - 10 лв.

Съгласно чл. 28, ал. 4 от Наредба № 22 за ЦКР, сроковете за извършване на справки текат в рамките на работното време (от 8:30 до 17:00 ч.) след регистрирането в БНБ на заявлението за извършване на справка по електронен път.

Когато електронно заявление по чл. 22, ал. 7 от Наредба № 22 за ЦКР е постъпило след края на работното време, сроковете започват да текат, считано от следващия работен ден.

 

Каква може да е причината за неуспешно плащане с дебитна или с кредитна карта?

При получено съобщение за неуспешно плащане физическото лице трябва да се обърне към банката - издател на картата, за повече информация.

 

Как мога да получа заявената по електронен път справка от ЦКР?

След обработване на подадено заявление за получаване на справка от ЦКР по електронен път, физическото лице ще получи съобщение на предоставения адрес на електронна поща.

В системата на регистъра е реализирана възможност за проверка на статуса на подадено заявление, както и за изтегляне на резултата чрез интернет страницата на БНБ в следната последователност: http://www.bnb.bg → Регистри и услуги → Електронни административни услуги → Проверка на статус/Получаване на резултат.

За достъп до „Проверка на статус/Получаване на резултат“ е необходимо да се използва същото КУКЕП, с което е подадено заявлението за справка.

Повече информация относно реда за получаване на справка по електронен път от информационната система на ЦКР за кредитната задлъжнялост на физическо лице може да намерите в Ръководство за използване на електронни услуги от информационната система на ЦКР.

 

Въпроси, отнасящи се до банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, които са включени или подлежат на включване в информационната система (ИС) на ЦКР

 

Какви документи за включване в ИС на ЦКР подават банките, финансовите институции, платежните институции и дружества за електронни пари?

Необходимите документи за включване в ИС на ЦКР са достъпни на интернет страницата на БНБ - www.bnb.bg - в рубрика Централен кредитен регистър – „Документи за участниците в информационната система на ЦКР”.

 

Има ли разработен програмен продукт (софтуер) за подаване и обработка на данните в ИС на ЦКР?

Няма изискване за използване на готов програмен продукт (софтуер) при работа с ИС на ЦКР. Изискването е отчетните единици да спазват обхвата и формата на данните, подробно описани в „Указания за подаване и получаване на информация от ИС на ЦКР на БНБ”.

 

Може ли работните станции по Приложение № 3 от „Указания за реда за включване, правила за работа и за изключване на банки, финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари от информационната система на Централния кредитен регистър“ към (Документи за участниците в ИС на ЦКР) да се намират извън територията на Република България?

Не може. В ЦКР се включват банки, финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари със седалище в Република България, които извършват дейност на територията на Република България.

 

При първоначалното зареждане на данни към ИС на ЦКР ще се подават ли данни за погасени кредити, включително и такива с просрочия и отписани кредити?

Данни за погасени кредити, които не са активни към отчетния период, към който се подава първоначална информация към ИС на ЦКР не се отчитат, както и такива, които са отписани изцяло от баланса на отчетната единица.

 

Има ли разлика при подаването на информация за кредитите, които са отпуснати в минал период от време и тези, които са разрешени към първия отчетен период при първоначалното подаване на данни?

Подават се данни за всички активни кредити към съответния отчетен период, независимо от периода през който са били разрешени. Информацията включва както данни за балансовите и за задбалансовите вземания, които една институция отчита, така и информация за лицата, които са съдлъжници и поръчители по кредити.

Ако един кредит е прехвърлен към трето лице и отговаря на изискванията на чл. 15 от Наредба № 22 за ЦКР, трябва да бъде подаван към ИС на ЦКР.

 

Как да се предоставя информацията на ЦКР, когато е технически невъзможно да се представят отделно просрочията по лихвени вземания и вземанията по главница, съгласно изискванията на Наредба № 22 за ЦКР?

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 22 за ЦКР дългът по кредита се определя като обща сума от редовна и просрочена главница, начислени лихви (редовни, просрочени, съдебни и присъдени), такси, комисиони и разноски. Ако е невъзможно сумите на главница и лихва да бъдат разделени, общият размер на дълга трябва да бъде записан в поле 12 – „Балансова стойност на кредита преди обезценка“, респективно в поле 7 – „Остатък по редовна главница“ по реда на „Указания за подаване и получаване на информация от ИС на ЦКР на БНБ”. В поле 12 се формира кредитната експозиция на клиента към съответното лизингово дружество.

 

Съгласно „Указания за подаване и получаване на информация от ИС на ЦКР на БНБ”, коя дата следва да се счита за дата на разрешаване на кредита – датата на вътрешно одобрение, датата на сключване на договора за финансов лизинг или друга дата?

За дата на разрешаване на кредита се счита датата, от която договорът за кредит (лизинг) влиза в сила.

 

Част от анюитетния план по договорите за лизинг са както главниците, така и лихвите, включително и тези по непадежирани вноски. Следва ли да се отчитат задбалансово бъдещите лихви, които не са падежирани?

Финансовите институции (включително и лизинговите дружества) подават информация за състоянието на кредитите към последния отчетен период. Бъдещите непадежирани лихви не се отчитат за целите на регистъра.

 

Следва ли да се включи стойността на самия лизингов обект, който е собственост на дружеството-лизингодател, и ако да – по каква стойност?

Ако лизинговият обект се счита за обезпечение съгласно договорните условия на дружеството, стойността на обезпечението е тази, която е отразена в счетоводната система.

 

Поддържа ли се информация в ЦКР за свързани с кредитополучателите лица, в това число съдлъжници или поръчители?

Считано от 20.11.2019 г. Централният кредитен регистър предоставя информация за лицата, които са съдлъжници и поръчители по кредити.

 

Кои платежни институции и дружества за електронни пари подлежат на включване в ИС на ЦКР?

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3, от Наредба № 22 за ЦКР, в ИС на ЦКР се включват платежни институции и дружества за електронни пари, отпускащи кредити по реда на чл. 21 от Закона за платежните услуги и платежни системи (ЗПУПС), които са вписани в публичните регистри на БНБ за платежни институции и дружества за електронни пари, съгласно чл. 19 от ЗПУПС.

 

Как се отчитат в ИС на ЦКР придобитите вземания по кредити от колекторски дружества и трябва ли тази информация за тях да бъде съобразена с данните в регистъра, които са били предоставяни от институции, продали кредитите?

Данните за кредитите и кредитополучателите, които отчетните единици - колекторски дружества, предоставят в ИС на ЦКР, представляват нова информация за системата на регистъра и не могат да бъдат производни и/или пряко свързани с информацията, която е била отчитана първоначално от банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, участници в системата на ЦКР, тоест всеки придобит кредит получава нов код от съответното колекторско дружество.

В тази връзка при първоначално подаване на данни за кредит, номерът на кредита във файла трябва да е нов, несъществуващ в предишни отчети на съответната отчетна единица. В този случай следва да се използва тип 3 - „данни за разрешаване на кредит”. Тип 4 - „изменение на данни по кредита” се използва във вече подаден кредит.

Данните, отнасящи се до вида и размера на обезпеченията, лихвения процент и др., следва да се подават във вида и в размера, в който се водят към момента на подаването от съответната отчетна единица (от колекторското дружество). Както отбелязахме и по-горе, няма пряка връзка с данните за кредита, подаван в минал период от друга отчетна единица.