logo
Skip to content

Често задавани въпроси

Централен кредитен регистър

  Валутни курсове

Регистър на банковите сметки и сейфове

  Баланси на БНБ

Платежна инфраструктура

  Банкноти и монети

Платежни услуги

  Банков надзор

Платежна сметка за основни операции

  Платежни спорове

Единна зона за плащания в евро (SEPA)

  Фискален агент

Публикувани статистически данни

  Публикации

Електронно подаване на статистически отчетни форми

  Възможности за работа

Отчитане по Наредба № 27 на БНБ

  Прием на стажанти

Електронно подаване на документи

  Стипендии


По какъв начин БНБ осъществява надзор върху банковата система в България?

БНБ упражнява надзор върху дейността на банките и на клоновете на чуждестранните банки у нас. Тя има право да изисква от тях да й предоставят всички необходими счетоводни и други документи, както и информация за дейността им, и да извършва проверки на място. При упражняване на надзорните си правомощия подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“, прилага самостоятелно и независимо предвидените законови мерки за въздействие и санкции.

Издаването и отнемането на разрешение за банкова дейност (лиценз) се извършва с акт на Управителния съвет на БНБ по предложение на управителя и подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“. Единствено БНБ може да иска от съда откриване на производство по несъстоятелност на банка.

БНБ определя с наредба размера на задължителните минимални резерви, които банките са длъжни да поддържат при нея, метода за изчисляването им, както и условията и случаите за плащане на лихва върху тях.


 

Мога ли да си открия лична сметка в БНБ?

Не. Българската народна банка е емисионна банка. Гражданите не могат да си откриват и да поддържат сметки в нея. За подобен вид финансови услуги може да се обърнете към банки, получили лиценз за извършване на банкова дейност на територията на страната. Информация за тях може да намерите в рубрика Банков надзор, Кредитни институции, Регистри, Списък на лицензираните банки и клонове на чуждестранни банки в Република България.


 

Може ли да ми бъде отпуснат кредит от БНБ?

Като централна банка БНБ не предоставя кредити на граждани. За предоставяне на кредит трябва да се обърнете към банките, които предоставят финансови услуги.


 

Съхранява ли БНБ информация за индивидуални банкови сметки?

Да, за целта е създаден Регистър на банковите сметки и сейфове.


 

Откъде мога да получа информация за кредитни карти и за лихвените нива по тях?

За да получите такава информация, може да се обърнете към всяка една от банките.


 

Как мога да получа информация за стари сметки, ако банката вече не съществува?

След 1987 г. са създадени банки, някои от които по-късно, поради вливане и/или сливане, преустановяват дейността си. Информация за стари сметки в тези банки може да се получи от техните правоприемници.


 

Какво трябва да направя, ако имам проблем с някоя банка и искам да се оплача?

Опитайте се да разрешите проблема директно с банката. Ако не постигнете успех, можете да подадете писмено оплакване от банката в БНБ и/или в Комисията за защита на потребителите към Министерството на икономиката и енергетиката и Помирителната комисия за платежни спорове.