logo
Skip to content

Често задавани въпроси

Централен кредитен регистър

  Валутни курсове

Регистър на банковите сметки и сейфове

  Баланси на БНБ

Платежна инфраструктура

  Банкноти и монети

Платежни услуги

  Банков надзор

Платежна сметка за основни операции

  Платежни спорове

Единна зона за плащания в евро (SEPA)

  Фискален агент

Публикувани статистически данни

  Публикации

Електронно подаване на статистически отчетни форми

  Възможности за работа

Отчитане по Наредба № 27 на БНБ

  Прием на стажанти

Електронно подаване на документи

  Стипендии


Електронно подаване на документи

  • Искания, сигнали и предложения, жалби и молби по чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс могат да бъдат подавани по електронен път на адрес: BNB-Delovodstvo@bnbank.org

 

  • Призовки, документи и съобщения от съдилища по съдебни дела могат да бъдат подавани по електронен път на адрес: courtinfo@bnbank.org

 

  • Информация относно реда за електронно подаване на заявления във връзка с предоставяните от БНБ електронни административни услуги можете да намерите в рубрика „Регистри и услуги“, подрубрика „Електронни административни услуги“:

 

• за достъп до обществена информация повече информация можете да намерите тук;

• за електронно подаване на статистически отчетни форми повече информация можете да намерите в подрубрика „Често задавани въпроси“, раздел „Електронно подаване на статистически отчетни форми“;

• за възпроизвеждане на банкноти и монети повече информация можете да намерите тук;

• за тестване на машини за сортиране и машини за самообслужване повече информация можете да намерите тук;

• за предоставяне на информация от Централния кредитен регистър по електронен път повече информация можете да намерите тук, както и в подрубрика "Често задавани въпроси“, раздел „Централен кредитен регистър“;

• за предоставяне на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове по електронен път повече информация можете да намерите тук, както и в подрубрика „Често задавани въпроси“, раздел „Регистър на банковите сметки и сейфове“.

 

  • В случай на отказ за приемане на български банкноти и/или разменни монети при плащане в търговски обект или при извършване на операции в банка, когато същите не са повредени и липсва съмнение, че са неистински или преправени, или при отказ от страна на банка да извърши обмяна на повредени български банкноти и/или разменни монети, както и при възникнали други въпроси, свързани с български банкноти и монети, можете да изпратите информация за това по електронен път на адрес: Notes-and-coins@bnbank.org. Повече информация можете да намерите тук.

 

  • Информация относно реда за подаване на жалби за предполагаеми нарушения на Закона за платежните услуги и платежните системи можете да намерите тук.

 

  • Информация относно защита на личните данни можете да намерите тук.

 

Българската народна банка (БНБ) е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО и Закона за защита на личните данни. Получените от Вас лични данни се обработват от БНБ с цел разглеждане на подадените от Вас документи. В Политика на Българската народна банка при обработване на лични данни се съдържа подробна информация относно обработването на лични данни в БНБ.