logo
Skip to content

Често задавани въпроси

Централен кредитен регистър

  Валутни курсове

Регистър на банковите сметки и сейфове

  Баланси на БНБ

Платежна инфраструктура

  Банкноти и монети

Платежни услуги

  Банков надзор

Платежна сметка за основни операции

  Платежни спорове

Единна зона за плащания в евро (SEPA)

  Фискален агент

Публикувани статистически данни

  Публикации

Електронно подаване на статистически отчетни форми

  Възможности за работа

Отчитане по Наредба № 27 на БНБ

  Прием на стажанти

Електронно подаване на документи

  Стипендии


Електронно подаване на статистически отчетни форми

Как да подам по електронен път дължимите по Наредба № 27 на БНБ статистически декларации и форми?

Дължимите по Наредба № 27 на БНБ статистически декларации и форми могат да се подават по електронен път в Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) на БНБ чрез валиден електронен подпис, наречен също КУКЕП (Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис). Първата стъпка е подаване на заявление за достъп до системата. Достъпът се заявява само електронно, през системата чрез попълване на форма Образец 1 или Образец 2.

Заявление за достъп по Образец 1 се подава, когато Порталът ще се достъпва с КУКЕП на отчетната единица, като подписът може да е професионален или персонален. Когато подписът е професионален, титуляр на КУКЕП е отчетната единица, за която ще се подават данни, а автор на КУКЕП е физическо лице – служител/законен представител на отчетната единица. Заявление по Образец 1 се подава и при регистрация в Портала с персонален КУКЕП на физическо лице, което ще подава статистическа информация от свое име.

Подробни указания за попълване и подаване на Заявление по Образец 1 можете да прочетете тук.

Заявление за достъп по Образец 2 се подава за регистрация с професионален или персонален КУКЕП на лице, предоставящо статистическа информация/упълномощено лице. Заявление по Образец 2 се подава и при регистрация в Портала с персонален КУКЕП на представляващото отчетната единица лице (управител) или друго лице, предоставящо статистическа информация/упълномощено лице.

Подробни указания за попълване и подаване на Заявление по Образец 2 можете да прочетете тук.

 

Видове достъп в ИСИС и придружаващи документи?

В ИСИС потребителят може да избере измежду три вида достъп – Стандартен, Пълен и Специфичен достъп. Видът достъп се избира в заявлението за достъп (Образец 1 или Образец 2).

И трите вида достъп дават възможност да се подават всички декларации и форми, дължими по Наредба № 27 на БНБ. Разликата е в нивото на достъп до информацията за отчетната единица, съхранявана в ИСИС, в срока на валидност на достъпа, както и в необходимостта от предоставяне на документи за упълномощаване.

Стандартният достъп е безсрочен. Не се изисква предоставянето на документи за упълномощаване при подаване на заявление за Стандартен достъп. Освен възможност за подаване на всички декларации-форми и отчетни форми за отчетната единица, потребителят със Стандартен достъп има възможност да:

- подава заявки за промяна на декларации-форми, подадени от същия потребител;

- достъпва до информацията за отчетната единица, подадена от същия потребител.

При изтичане на валидността или подмяна на КУКЕП, потребителят може да продължи достъпа си до системата чрез избор на бутон Обнови данни за сертификат.

Пълният достъп е със срок 2 години, като след изтичането им потребителят може да подаде ново заявление за достъп. Заявилият Пълен достъп задължително предоставя документ за упълномощаване, в случай че не представлява самостоятелно отчетната единица. Освен възможност за подаване на всички декларации-форми и отчетни форми за отчетната единица, потребителят с Пълен достъп има възможност да:

- подава заявки за промяна на всички Декларации-форми за отчетната единица;

- достъпва цялата информация за отчетната единица, налична в системата.

При изтичане на валидността или подмяна на КУКЕП в рамките на срока от 2 години, потребителят може да продължи достъпа си до системата чрез избор на бутон Обнови данни за сертификат.

Специфичният достъп е със срок 2 години, като след изтичането им потребителят може да подаде ново заявление за достъп. Заявилият Специфичен достъп задължително предоставя документ за упълномощаване, в случай че не представлява самостоятелно отчетната единица. Освен възможност за подаване на всички декларации-форми и отчетни форми за отчетната единица, потребителят със Специфичен достъп има възможност да:

- достъпва информацията за отчетната единица, подадена от същия потребител;

- подава заявки за промяна на декларации-форми, съгласно посоченото в Заявлението за достъп;

- достъпва определена информация за отчетната единица съгласно конкретни критерии, посочени в Заявлението за достъп.

При изтичане на валидността или подмяна на КУКЕП в рамките на срока от 2 години, потребителят може да продължи достъпа си до системата чрез избор на бутон Обнови данни за сертификат.

 

Какво представлява документът за упълномощаване и как се подава?

Всяка отчетна единица има право да определи друго лице, което чрез подаване на отчетни форми и/или декларации-форми в Портала на ИСИС да изпълнява задълженията за предоставяне на статистическа информация от името на отчетната единица. Когато такъв потребител ползва Стандартен достъп, не е необходимо да предоставя документи за упълномощаване.

В случай че потребителят желае да ползва Пълен или Специфичен достъп, същият трябва да предостави Образец 4 – Уведомление за упълномощаване. БНБ приема упълномощаване за срок от 2 години. След изтичането на този срок, достъпът на упълномощеното лице се прекратява.

Уведомление за упълномощаване Образец 4 може да се предостави на БНБ по електронен път чрез Портала или в оригинал на хартия.

В случай, че Уведомлението за упълномощаване се предоставя по електронен път, следва да се попълни наличния в Портала шаблон, да се подпише с КУКЕП на представляващите отчетната единица и да се прикачи към подаденото заявление в Портала. В случай, че Уведомлението за упълномощаване се предоставя в оригинал, следва да се попълни от отчетната единица, да се завери нотариално и да се подаде на място в Деловодството на БНБ или с куриерска услуга на адрес БНБ – София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1.

Подробни указания за попълване и подаване на Уведомление по Образец 4 можете да прочетете тук.

 

Как се отнемат права за достъп?

Отчетната единица има възможност по всяко време да отнеме правото на лице, предоставящо статистическа информация/ упълномощено лице да изпълнява задълженията за предоставяне на статистическа информация от нейно име и да достъпва информацията за нея, съхранявана с ИСИС. За целта отчетната единица трябва да подаде Уведомление за отнемане на права за достъп (Образец 5). Подаването може да се извърши по електронен път, като попълненият Образец 5 се подписва с електронен подпис на представляващите отчетната единица и се предоставя по електронен път чрез Портала. Образец 5 може да се подаде и на хартия подписан от представляващите отчетната единица (без нотариална заверка) и представен в Деловодството на БНБ или чрез куриерска услуга на адрес БНБ – София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1.

Подробни указания за попълване и подаване на Уведомление по Образец 5 можете да прочетете тук.

 

Как да се откажа от права за достъп?

Лице, предоставящо статистическа информация, както и упълномощено лице има право да се откаже по всяко време да изпълнява задълженията за предоставяне на статистическа информация и да достъпва информацията за отчетна единица. За целта лицето трябва да попълни Заявление за преустановяване на достъпа до индивидуална статистическа информация (Образец 6). Подаването може да се извърши по електронен път, като попълненият Образец 6 се подписва с електронен подпис на лицето, предоставящо статистическа информация / упълномощеното лице и се предоставя по електронен път чрез Портала. Образец 6 може да се подаде и на хартия подписан от лицето, предоставящо статистическа информация / упълномощеното лице (без нотариална заверка) и представен в Деловодството на БНБ или чрез куриерска услуга на адрес БНБ – София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1.

Подробни указания за попълване и подаване на Уведомление по Образец 6 можете да прочетете тук.

 

Подадох заявление за достъп до ИСИС. Кога ще бъде одобрено?

Заявление за Стандартен достъп се одобрява автоматично от системата, случай че лицето, заявило достъп използва за електронна идентификация ЕГН/ЛНЧ  (идентификаторът на автора в КУКЕП е ЕГН/ЛНЧ). Заявление за Пълен или Специфичен достъп се обработва от служител на БНБ в срок от 5 работни дни:

- от датата на подаването му, в случай че не е необходимо подаване на документ за упълномощаване;

- от датата на предоставяне на Уведомление за упълномощаване по Образец 4 по електронен път или на хартия в Деловодството на БНБ.

За въпроси относно обслужването на заявления за достъп, можете да се обръщате към дирекция „Статистика“ на тел. + 359 2 9145 1405 (1916).

 

Какво означават различните статуси на заявлението за достъп?

Обслужването на подадено заявление може да се проследи в страницата „Подадени заявления“. Заявленията могат да имат различни статуси:

редакция

В статус „редакция“ е Заявление, което е записано в системата. За да стартира обработката на заявлението, то трябва да бъде в статус „подаден“. Статус „редакция“ се използва от потребителя до подаване на Заявлението за корекции в попълнените данни, както и когато реши да изтрие създаденото Заявление. От статус „редакция“ в зависимост от следващите стъпки Заявлението може да премине в статуси „предоставяне на документи“, „готовност за подаване“ и „подаден“

предоставяне на документи

Статус „предоставяне на документи“ получава Заявление, когато потребителят е избрал да предостави Уведомление за упълномощаване (Образец 4) подписано с електронен подпис по електронен път. След като потребителят прикачи електронно подписаното Уведомление за упълномощаване, може да избере подаване (Заявлението преминава в статус „подаден“).

готовност за подаване

Статус „готовност за подаване“ получава Заявление, когато потребителят е избрал да предостави Уведомление за упълномощаване (Образец 4) на хартиен носител, или когато потребителят е прикачил подписан Образец 4 в електронен вариант, но все още не е избрал подаване на Заявлението.

подаден

Статус „подаден“ получава коректно попълнено и подадено към ИСИС на БНБ Заявление, чието обслужване се извършва от служител на БНБ.

потвърден

„Потвърден“ статус се дава автоматично от системата при подадено Заявление с избран стандартен достъп (в случай че идентификаторът на автора в КУКЕП е ЕГН/ЛНЧ) или от служител на БНБ при обслужване на Заявление, след проверка на представителната власт на автора на КУКЕП, съгласно представени допълнителни документи (в случай че такива са необходими) или друга публична официална информация.

очаква документи

Статус „очаква документи“ се дава от служител на БНБ на Заявление, когато е необходимо заявителят да предостави документ за упълномощаване или допълнителни документи, удостоверяващи представителната власт на автора на КУКЕП.

деактивиран

Статус „деактивиран“ получава Заявление, когато в продължение на повече от 30 календарни дни не е имало движение по обслужването му, например не е предоставено Уведомление за упълномощаване (Образец 4).

некоректни документи

Статус „некоректни документи“ се дава от служител на БНБ на Заявление, когато предоставеният Образец 4 не отговаря на изискванията, описани в Глава Пета от Указанието. 

изтекъл срок

Статус „изтекъл срок“ получава Заявление, когато са минали 2 години от датата на потвърждаване на пълен или специфичен достъп в ИСИС. За да получи отново достъп, потребителят трябва да подаде ново Заявление, съответно нов Образец 4 при необходимост.

отхвърлен

Статус „отхвърлен“ получава заявление, за което заявеният достъп не може да бъде потвърден след проверка на представителната власт на автора на КУКЕП, съгласно представени допълнителни документи (в случай че такива са необходими) или друга публична официална информация. Причината за отхвърляне се описва в полето „Коментар на експерт на БНБ“.

отменен

Статус „отменен“ получава заявление, за което е подадено Уведомление за отнемане на упълномощаване (Образец 5) или Заявление за преустановяване на достъп до индивидуални статистически данни и получаването на официална кореспонденция (Образец 6). Уведомлението по Образец 5 и Образец 6 се подава от отчетната единица, съответно потребителя по електронен път чрез портала на ИСИС или на хартиен носител на място в БНБ.

 

Защо получавам съобщение по електронната поща, че не съм подал формата, която дължа, при положение, че аз вече я подадох през Портала?

Има две възможни причини:

- Формата е записана в статус „редакция“.

Записването на форма в статус „редакция“ не се счита за подаване. Подаването ѝ може да бъде довършено от меню Статистическа отчетност (подменю Дължими форми или подменю Опционални форми) чрез бутон Редактирай или Зареди редактиран файл.

Формите могат да бъдат подадени само ако са попълнени коректно. За проверка на данните използвайте бутон Провери до извеждане на съобщение за коректно попълнени данни.

При успешно подаване на формата тя преминава в статус „необработена“ и системата изпраща автоматичен уведомителен имейл.

- Формата е отхвърлена на експертен контрол.

След подаване на отчетните форми в ИСИС, те подлежат на т.нар. експертен контрол. Експертният контрол се извършва от служител на БНБ, обикновено след затваряне на Портала за подаване на данни към съответния отчетен период. При отхвърляне на форма на експертен контрол, тя отново става дължима за подаване. Системата изпраща автоматичен уведомителен имейл за резултатите от експертен контрол.

 

Защо формата ми стои в статус „Необработена” и трябва ли да направя нещо?

В случай че формата ви е в статус „необработена”, това означава, че успешно сте я подали през Портала и не се очакват други действия от ваша страна. Последващата обработка се извършва от експерт, служител на БНБ, в съответствие с вътрешен график. За резултатите от извършения експертен контрол, системата изпраща автоматичен имейл, а в меню Статистическа отчетност (подменю Подадени форми) може да се проследи статуса на формата (одобрена/отхвърлена).

 

Защо получавам съобщение по електронната поща, че не съм подал формата, която дължа, при положение, че аз вече я подадох на хартиен носител?

При подаване на форма на хартиен носител, тя продължава да бъде дължима до въвеждане на данните в системата от служител на БНБ, което, поради големия обем отчетни форми, е възможно да бъде отложено във времето.

Подаването на форми по електронен път гарантира получаване на непосредствено потвърждение за това чрез автоматичен имейл от системата.

 

Защо вчера излизаше съобщение в Портала, че дължа форми, а днес излиза, че нямам дължими форми?

Дължимите към даден отчетен период форми се виждат като такива в меню Статистическа отчетност, подменю Дължими форми, само докато Порталът на ИСИС е отворен за тяхното подаване.

Сроковете за подаване на отчетни форми са регламентирани в Наредба № 27 на БНБ и Указанията към нея.

 

Как мога да разбера на кой телефон да се обадя за въпроси по дадена форма?

В меню Помощ и меню Начало на Портала има информация за контактите по всяка форма.

 

Защо не мога да заредя в Портала на ИСИС формата, която съм изтеглил от сайта на БНБ в xls формат? Излиза съобщение „For input string:”

Отчетните форми, които сте изтеглили от сайта на БНБ www.bnb.bg, от раздел Статистика /Статистически форми и указания, служат за образец и могат след попълване да се изпращат само на хартиен носител.

Ако желаете да подадете форма чрез файл по електронен път в Портала на ИСИС, трябва да имате потвърден достъп до Портала и да изтеглите шаблон за попълване на съответната форма (бутон Изтегли шаблон)от меню Статистическа отчетност (подменю Дължими форми или подменю Опционални форми).

Шаблонът се попълва, проверява чрез прикачване в системата, и ако данните са коректни, се подписва със софтуер/услуга за подписване на издателя на КУКЕП. При подписване задължително се използва опцията „подпис отделно от файла“ (detached signature), която създава файл с разширение .p7s. Този файл се прикачва в ИСИС, и данните се подават с бутон Подай.

Подробни указания за подаването на информация в ИСИС, можете да откриете в рубрика Статистика/ Електронно подаване на отчетни форми.

 

При зареждане на xls шаблон на форма ми излиза съобщение за невалиден подпис. Какво следва да направя?

Съобщение за невалиден подпис се появява, ако след подписване на шаблона на формата, той е бил променен. За да не излиза съобщението за невалиден подпис, трябва отново да запазите попълнения шаблон на локалния си компютър, да го затворите, да го прикачите в системата за проверка, да го подпишете с КУКЕП (без да го отваряте) и да прикачите в системата подписания файл с разширение .p7s.

 

При зареждане на xls шаблон на форма ми излиза съобщение „. 0” или “. Null”. Какво следва да направя, за да мога да подам формата?

Това съобщение означава, че в попълнения шаблон има добавена допълнителна страница (sheet) или е променен форматът. Необходимо е да бъде изтеглен нов шаблон от Портала на ИСИС.

 

При подаване на данни чрез генерирания от системата PDF, излиза съобщение „Подписът не отговаря на съдържанието на електронния документ!“, когато прикачвам файла с разширение .p7s, създаден след подписване на PDF-а. Как да подам данните?

Сваленият за подпис PDF файл не следва да бъде променян преди да бъде подписан. Свалянето на PDF за подпис и прикачването на създадения .p7s файл трябва да се осъществи в една сесия. За да подадете данните, повторете всички стъпки от „Свали PDF за подпис“, като следвате указанията стриктно.

 

При подаване на данни чрез генерирания от системата PDF, излиза съобщение „Невалидно base64 кодиране“, когато прикачвам файла с разширение .p7s, създаден след подписване на PDF-а. Как да подам данните?

Това съобщение означава, че сте избрали грешния тип на файла на екрана за прикачване на подписаните данни (base64 вместо binary). За да подадете данните, повторете всички стъпки от „Свали PDF за подпис“ като следвате указанията стриктно и изберете тип на файла binary при прикачването на новия .p7s файл.

 

При подаване на данни чрез генерирания от системата PDF, излиза съобщение „Невалиден формат на подписа”, когато прикачвам файла, създаден след подписване на PDF-а. Как да подам данните?

Това съобщение означава, че не сте създали „подпис отделно от файла“ (detached signature) – файл с разширение .p7s. За да подадете данните, повторете всички стъпки от „Свали PDF за подпис“ като следвате указанията стриктно и при подписването със софтуера/услугата на издателя на КУКЕП изберете задължително опцията за „подпис отделно от файла“ (detached signature) – файл с разширение .p7s.

 

Как мога да подпиша с опцията подпис заедно с файла (attached), документите Уведомление за упълномощаване по Образец 4 и Уведомление за отнемане на права на достъп по Образец 5 с КУКЕП? 

Подписване чрез програмата Adobe Acrobat Reader DC се осъществява по следния начин:

След като отворите сваления от Портала на ИСИС файл PDF, потърсете горе в дясно Tools/ Certificates/ Digitally Sign. Oчертайте с курсора на мишката правоъгълник на мястото в образеца, където бихте искали да се визуализира Вашият подпис. Изберете сертификата, с който да подпишете образеца, след това Sign и мястото (Save), където искате да съхраните документа и подпишете.

 

Защо след избиране на опцията за сваляне на локалния компютър на Уведомление за упълномощаване по Образец 4 и Уведомление за отнемане на права на достъп по Образец 5 се появява проблем с блокиране и спиране на изскачащи прозорци и пренасочвания (Pop-ups and redirects) и не мога да сваля и запиша в папка генерирания образец?

Когато работите с браузъри, които не са предварително настроени и блокират всички допълнително изскачащи прозорци и пренасочвания, трябва да разрешите и промените стандартните настройки да позволяват стартирането на изскачащите прозорци и пренасочванията за всички интернет страници или индивидуално само за конкретна страница. Повече информация как да промените и конфигурирате настройките на браузъра с който достъпвате Портала на ИСИС, може да потърсите в интернет страницата на съответния разработчик на програмата.

Някои от браузърите позволяват бърза настройка (горе в ляво на екрана, преди адресната лента с линка за достъп до Портала на ИСИС), където има съобщение, че сайта Няма защита_Незащитен/Not secure. Поставяте курсора на мишката върху съобщението и с десен бутон може да изберете и разрешите да не се спират/блокират Изскачащи прозорци и пренасочвания/Pop-ups and redirects. Избирате възможността за Разрешаване (по подразбиране)/Allow (default) за всички интернет страници или само за конкретна страница.

 

Как се настройва блокиране и спиране на изскачащи прозорци и пренасочвания (Pop-ups and redirects) в браузър Chrome? 

Стартирайте Chrome на компютъра си. Изберете горе вдясно менюто Още/More (трите хоризонтални точки), след това Настройки/Settings. Изберете Поверителност и сигурност/Privacy and security и после Настройки за сайта/ Site settings. Кликнете върху Изскач. прозорци и пренасочвания/Pop-ups and redirects.Разрешете опцията Сайтовете могат да изпращат изскачащи прозорци и да използват пренасочвания/Sites can send pop-ups and use redirects. Рестартирайте браузъра Chrome и го стартирайте отново.   

 

Как се настройва блокиране и спиране на изскачащи прозорци и пренасочвания (Pop-ups and redirects) в браузър Microsoft Edge?

Стартирайте Microsoft Edge на компютъра си. Изберете горе в дясно менюто Настройки и още/ Settings and more (трите хоризонтални точки), после Настройки/Settings и  Бисквитки и разрешения за сайт/Cookies and site permissions. Изберете Изскачащи прозорци и пренасочвания/Pop-ups and redirects. Преместете превключвателя Блокиране/Block на Включено/ON. Рестартирайте браузъра Microsoft Edge и го стартирайте отново.

 

Как се настройва блокиране и спиране на изскачащи прозорци и пренасочвания (Pop-ups and redirects) в браузър Mozilla Firefox?

Стартирайте Mozilla Firefox на компютъра си. Изберете и отворете горе в дясно менюто Настройки/Settings (трите хоризонтални линии). Може да заредите настройките и от опцията Отвори настройки/Open settings (икона на зъбно колело). След това в лявата странична лента изберете Поверителност и сигурност/Privacy & Security и от секцията Разрешения/Permissions премахнете отметката от опцията Блокиране на изскачащи прозорци/Block pop-up windows. Рестартирайте браузъра Mozilla Firefox и го стартирайте отново.

 

Как се настройва блокиране и спиране на изскачащи прозорци и пренасочвания (Pop-ups and redirects) в браузър Internet Explorer?

Стартирайте Internet Explorer на компютъра си. Изберете Инструменти/Tools или иконата на зъбно колело в горния десен ъгъл на браузъра. Изберете Интернет опции/Internet options от падащото меню. След това раздела Поверителност/Privacy. В отворилия се диалогов прозорец премахнете отметката в квадратчето пред опцията Включете функцията за блокиране на изскачащи прозорци/Turn on Pop-up Blocker. Изберете бутона Приложи/Apply, за да запазите промените. Блокирането на изскачащи прозорци в Internet Explorer е деактивирано. Рестартирайте браузъра Internet Explorer и го стартирайте отново.

(Компанията разработчик на браузъра Internet Explorer спира поддръжката на 15.06.2022 г. и препоръчва да работите с новия браузър Microsoft Edge).