logo
Skip to content

Често задавани въпроси

Централен кредитен регистър

  Валутни курсове

Регистър на банковите сметки и сейфове

  Баланси на БНБ

Платежна инфраструктура

  Банкноти и монети

Платежни услуги

  Банков надзор

Платежна сметка за основни операции

  Платежни спорове

Единна зона за плащания в евро (SEPA)

  Фискален агент

Публикувани статистически данни

  Публикации

Електронно подаване на статистически отчетни форми

  Възможности за работа

Отчитане по Наредба № 27 на БНБ

  Прием на стажанти

Електронно подаване на документи

  Стипендии


Общи

Каква е разликата между статистическа декларация и отчетна форма?

Статистическа декларация се подава еднократно в БНБ от местните юридически лица за всяка сделка по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон. Статистически декларации са:

- Декларация - Форма СПБ-1 за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв.

- Декларация - Форма СПБ-2 при откриване на сметка в чужбина

- Декларация – Форма СПБ-3 при извършване на първоначална пряка инвестиция в чужбина

- Декларация – Форма СПБ-9 при емитиране на дългови ценни книжа

- Декларация – Форма СПБ-10 при придобиване на ценни книжа без посредничество на местно лице - инвестиционен посредник

На всяка подадена статистическа декларация в БНБ се присвоява регистрационен номер, по който могат да бъдат докладвани корекции или настъпили промени на декларираните обстоятелства по извършените сделки.

Статистическите отчетни форми се подават с определена периодичност в БНБ от местните физически и юридически лица за определени икономически събития, регламентирани в Глава четвърта от Наредба № 27 на БНБ.

Статистически отчетни форми са:

- Форма СПБ-4 (по чл. 9, ал. 1, т. 1) - Отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица

- Форма СПБ-4А (по чл. 9, ал. 4, т. 1) - Годишен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица

- Форма СПБ-5 (по чл. 9, ал. 1, т. 2) - Отчет за салдата и начислените и изплатени лихви по сметка, открита в чужбина

- Форма СПБ-6A (по чл. 9, ал. 1, т. 3) - Отчет за вземанията на местни лица от чуждестранни лица

- Форма СПБ-6Б (по чл. 9, ал. 1, т. 4) - Отчет за задълженията на местни лица към чуждестранни лица

- Форма СПБ-7 (по чл. 10) - Отчет за извършени преки инвестиции в чужбина с изключение на инвестиции в недвижими имоти

- Форма СПБ-7А (по чл. 8, ал. 2) - Отчет при прекратяване на декларирана пряка инвестиция в чужбина

- Форма СПБ-7Б (по чл. 10) - Отчет за извършени преки инвестиции в недвижими имоти в чужбина

- Форма СПБ-8 (по чл. 13) - Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от чуждестранни лица

- Форма СПБ-9Б (по чл. 9, ал. 7) - Еднократен отчет за инвеститорите на първичен пазар в дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на външен пазар

- Форма СПБ-9В (по чл. 9, ал. 6) - Отчет за продажба на допълнителни количества от дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар

- Форма СПБ-9Г (по чл. 9, ал. 6) - Отчет за амортизационни плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар

- Форма СПБ-9Д (по чл. 9, ал. 6) - Отчет за лихвени плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар

- Форма СПБ-10А (по чл. 9, ал. 11) - Отчет за активите на местни лица в ценни книжа, придобити без посредничество на местно лице - инвестиционен посредник

- Форма СПБ-11 (по чл. 9, ал. 1, т. 5 и ал. 3) - Отчет за операциите между местни и чуждестранни лица по получаването и предоставянето на услуги, възнаграждения и безвъзмездни постъпления и плащания

- Форма СПБ-12 (по чл. 11) - Отчет за преки чуждестранни инвестиции в България

- Форма DR (по чл. 9, ал. 9) - Отчет за ценни книжа, държани в собствен портфейл

- Форма CR (по чл. 9, ал. 10) - Отчет за ценни книжа, държани клиентски портфейл

Статистическите декларации и отчетни форми, сроковете и начините за подаването им, както и съответните им подотчетни лица са систематизирани в табличен вид в Приложение № 1 - Списък и описание на отчетните форми и подотчетни лица по Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа. Приложението е част от Указанията към Наредба № 27 на БНБ, които се намират на интернет страницата на БНБ (www.bnb.bg), в раздел Статистика /Статистически форми и указания/Юридически лица и ЕТ.


 

Къде мога да намеря образци на статистическите форми?

Образците на статистическите форми, заедно с указанията за попълването и подаването им, са публикувани на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg в раздел Статистика/ Статистически форми и указания, като са представени според типа на отчетното лице. Също така се предоставят на място на 37 гише в салона на БНБ (София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1).


 

Какви са начините за подаване на статистическа информация?

1. На хартиен носител на място в деловодството на БНБ или по пощата, на адрес София 1000, пл. „Александър I“ № 1, за дирекция Статистика;

2. По електронен път чрез Портала на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) на БНБ, съгласно „Указания за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път“, изисква се Квалифициран електронен подпис.

Отчетни форми СПБ-9Б, СПБ-9В, СПБ-9Г, СПБ-9Д, СПБ-10А, DR и CR се подават единствено по електронен път.

При наличие на повече от пет записа в отчетни форми СПБ-4, СПБ-4А, СПБ-6А, СПБ-6Б, СПБ-7Б, СПБ-11 и СПБ-Н статистическите форми се подават само по електронен път.

Не се приема статистическа информация, изпратена по факс.


 

Какви са сроковете за подаване на статистическа информация?

Декларациите-форми (СПБ-1, СПБ-2, СПБ-3, СПБ-9 и СПБ-10) се подават в срок до 15 работни дни след сключване на сделката.

Срокът за предоставяне на месечни данни чрез отчетни форми СПБ-10А, СПБ-Н, DR и CR е до 10-то число на месеца, следващ отчетния месец.

Срокът за предоставяне на тримесечни данни чрез отчетни форми СПБ-4, СПБ-9В, СПБ-9Г, СПБ-9Д и СПБ-12 е до 15-то число на месеца, следващ края на отчетното тримесечие.

Срокът за предоставяне на тримесечни данни чрез отчетни форми СПБ-5, СПБ-6А, СПБ-6Б, СПБ-7 и СПБ-11 е до 20-то число на месеца, следващ края на отчетното тримесечие.

Отчетите за четвъртото тримесечие на годината се представят в БНБ в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната година.

Срокът за предоставяне на годишни данни чрез отчетни форми СПБ-4А и СПБ-7Б е до 20 януари на годината, следваща отчетната година.

Срокът за предоставяне на годишни данни чрез отчетна форма СПБ-8 е до 31 март на годината, следваща отчетната година.


 

Как могат да се коригират вече подадени данни?

При настъпили промени по данните в подадени декларации-форми, в срок до 15 работни дни от настъпилата промяна (вкл. прекратяване на сделката) се подава коригираща декларация-форма на хартиен носител или със заявка за промяна чрез електронно съобщение чрез Портала на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) на БНБ, съгласно „Указания за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път“.

При необходимост от промяна или корекция на подадени отчетни форми се подава нова отчетна форма на хартиен носител или по електронен път, в която е отбелязан тип на отчета „коригиращ“.


 

Как мога да получава информация за подадени статистически данни?

Българската народна банка предоставя на лицата достъп до съхраняваната за тях статистическа информация след получаване на заявление за това. Заявлението се подава лично, а за юридически лица – чрез законните им представители. Ако заявлението се подава по пощата, същото следва да бъде нотариално заверено. Когато заявлението се подава чрез пълномощник, пълномощното следва да е нотариално заверено. В заявлението се посочва уникален идентификатор на лицето – ЕГН или ЛНЧ за физически лица, съответно ЕИК или код по БУЛСТАТ за юридически лица и търговци.


 

Къде са публикувани Приложение 4 Класификатор на държавите и Приложение 5 Класификатор на валутите?

Класификаторът на държавите и международните институции (Приложение 4) и Класификаторът на валутите (Приложение 5) са част от Указанията към Наредба № 27 и се намират на интернет страницата на БНБ (www.bnb.bg), в раздел Статистика /Статистически форми и указания/Юридически лица и ЕТ.


 

Физически лица

Къде е нормативно уреден режимът на отчитане на физическите лица за целите на статистиката на БНБ?

Режимът на отчитане на физическите лица за целите на статистиката на БНБ е уреден в чл. 10, ал. 2 от Валутния закон и в чл. 13 от Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа.

Местните физически лица отчитат чрез статистически форми пред БНБ ежегодно, в срок до 31 март на годината, следваща отчетната година, вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица по финансови кредити, вземанията си по сметки, открити в чужбина, както и инвестициите си в ценни книжа, които са извършени без посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник.

Статистическите форми по чл. 13, ал. 1 се подават, ако:

1. сумата на всички вземания по финансови кредити, сметки в чужбина и инвестиции в ценни книжа, които са извършени без посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник е равна на или надвишава 50 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута към края на отчетната година;

2. сумата на всички задължения по финансови кредити е равна на или надвишава 50 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута към края на отчетната година.


 

Местно физическо лице открива сметка в чужбина. Трябва ли тази сметка да се декларира пред БНБ?

Физическите лица не декларират пред БНБ откриването на сметка в чужбина.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Валутния закон и чл. 13 от Наредба № 27 на БНБ физическите лица се отчитат пред БНБ веднъж годишно (в срок до 31 март на следващата година) за вземанията си по сметки, открити в чужбина, вземания или задължения по финансови кредити от/към чуждестранни лица както и инвестициите си в ценни книжа, които са извършени без посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник, само ако общият размер на вземанията и/или задълженията налични към 31 декември на отчетната година е равен на или надвишава 50 000 лв. или равностойността им в чуждестранна валута.

Отчитането се извършва чрез статистическа форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от чуждестранни лица.


 

Местно физическо лице получава кредит от чужбина/предоставя кредит на чуждестранно лице. Трябва ли този кредит да се декларира пред БНБ?

Физическите лица не декларират получените от/предоставени на чуждестранни лица финансови кредити.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Валутния закон и чл. 13 от Наредба № 27 на БНБ физическите лица се отчитат пред БНБ веднъж годишно (в срок до 31 март на следващата година) за вземанията си по сметки, открити в чужбина, вземания или задължения по финансови кредити от/към чуждестранни лица както и инвестициите си в ценни книжа, които са извършени без посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник, само ако общият размер на вземанията и/или задълженията налични към 31 декември на отчетната година е равен на или надвишава 50 000 лв. или равностойността им в чуждестранна валута.

Отчитането се извършва чрез статистическа форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от чуждестранни лица.


 

Има ли задължение физическо лице, което притежава акции в чуждестранна фирма (юридическо лице) да ги декларира пред БНБ?

Физическите лица, които притежават акции в чуждестранна фирма нямат задължение да ги декларират пред БНБ.

Съгласно чл.10, ал.2 от Валутния закон и чл.13 от Наредба № 27 на БНБ физическите лица се отчитат пред БНБ веднъж годишно (в срок до 31 март на следващата година) за вземанията си по сметки, открити в чужбина, вземания или задължения по финансови кредити от/към чуждестранни лица както и инвестициите си в ценни книжа, които са извършени без посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник, налични към 31 декември на отчетната година, само ако общият размер на вземанията и/или задълженията е равен на или надвишава 50 000 лв. или равностойността им в чуждестранна валута.

Отчитането се извършва чрез статистическа форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от чуждестранни лица.


 

Има ли задължение физическо лице с открита сметка в банка в държава-членка на Европейския съюз да подава статистическа форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица?

Статистическата форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица се дължи, независимо в коя държава в чужбина е открита сметката, ако общият размер на вземания и/или задължения по открити сметки в чужбина, финансови кредити от/към чуждестранни лица и инвестиции в ценни книжа, извършени без посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник е равен на или надвишава 50 000 лв. (или равностойността им в чуждестранна валута) към 31 декември на предходната календарна година.


 

При отчитане на получен/предоставен финансов кредит от/на чуждестранно лице, трябва ли физическите лица да представят пред БНБ договора за кредит?

В БНБ се представя само отчетна форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от чуждестранни лица, по образец към чл. 13 от Наредба № 27 на БНБ. Не се изисква договор или други съпътстващи документи.


 

При подаване на статистическа форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица трябва ли да се посочи номера на банковата сметка в чужбина?

При подаване на статистическа форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица не се изисква физическите лица да посочват номера на банковата си сметка в чужбина.


 

Къде мога да намеря отчетна форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от чуждестранни лица?

Отчетна форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от чуждестранни лица е достъпна на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg в раздел Статистика/ Статистически форми и указания/ Физически лица, също така се предоставя на място на 37 гише в салона на БНБ (София 1000, пл. „Александър I“ № 1).


 

Как мога да получа хартиено копие на вече подадена в БНБ отчетна форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от чуждестранни лица?

С цел запазване на конфиденциалността на събираната от БНБ статистическа информация, копие „вярно с оригинала“ на подадена в БНБ отчетна форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от чуждестранни лица може да бъде издадено при писмено искане за това, от физическото лице или от упълномощено от него лице. Упълномощаването следва да се удостовери чрез представяне на нотариално заверено пълномощно.


 

Нужно ли е пълномощно от физическо лице, което не може лично да подаде отчетна форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от чуждестранни лица? Ако е нужно – трябва ли то да бъде нотариално заверено?

Съгласно чл. 13, ал. 3 от Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа, физическите лица биха могли да подадат отчетна форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от чуждестранни лица лично или чрез упълномощено за това лице. Упълномощаването следва да се удостовери чрез представяне на нотариално заверено пълномощно.


 

Как могат да бъдат коригирани вече подадени данни в статистическа форма СПБ-8 „Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица”?

Подадената статистическа информация във форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица могат да бъдат коригирани и изпратени отново, като в тип на отчета се отбелязва „коригиращ“. Коригиращият отчет замества изцяло данните, подадени с първоначалния или предходния коригиращ отчет. Съгласно §3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 27 на БНБ, новата отчетна форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица влиза в сила от 1 април 2014 г. и корекциите за стари периоди следва да се подават с нея.


 

Може ли да се подава отчетна форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица по факс?

Не, изпратените по факс форми се считат за невалидни.


 

Може ли да се подава отчетна форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица по електронен път?

Да, отчетната форма може да се подава по електронен път чрез Портала на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) на БНБ. Достъпът до ИСИС е възможен само с Квалифициран електронен подпис, издаден от някой от регистрираните в Комисията за регулиране на съобщенията доставчици на удостоверителни услуги. Указания за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път и линк към Портала са публикувани на интернет страницата на БНБ (www.bnb.bg) в раздел Статистика /Електронни услуги/ Връзка към Интегрирана статистическа информационна система на БНБ.


 

Юридически лица

Финансови кредити

Къде е нормативно уреден режимът на деклариране и отчитане на сделки, свързани с предоставяне на финансови кредити между местни юридически лица и ЕТ и чуждестранни лица?

Режимът на деклариране на сделки, свързани с предоставяне на финансови кредити между местни юридически лица и еднолични търговци и чуждестранни лица, е уреден в чл. 7, ал. 5 от Валутния закон и в чл. 6 и чл.7 от Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа.

Отчитането на вече декларираните сделки свързани с предоставяне на финансови кредити между местни юридически лица и еднолични търговци и чуждестранни лица е регламентирано в чл.10, ал.1 от Валутния закон и в чл. 9, чл.12 от Наредба 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа.


 

Допуска ли се след 1 април 2014 г. подаване на Декларация-форма СПБ-1 за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни юридически лица и ЕТ и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв. в стария формат?

Съгласно §3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 27 на БНБ, новата Декларация-форма СПБ-1 за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв. влиза в сила от 1 април 2014 г. и след тази дата следва да подадете отчетната форма в новия и формат.


 

Какъв е размерът на финансовия кредит между местно и чуждестранно лице, за който се изисква деклариране в БНБ?

Всички кредити между местни юридически лица и еднолични търговци и чуждестранни лица в размер равен на или по-голям от 50 000 лв. или равностойността им в чуждестранна валута следва да бъдат декларирани пред БНБ.


 

Финансови кредити получени от или предоставени на граждани на други държави от Европейския съюз, следва ли да се декларират пред БНБ за целите на статистиката на платежния баланс?

Да, сделките по предоставяне на финансови кредити, извършени между български юридически лица и ЕТ и чуждестранни лица, резиденти на другите държави в ЕС, следва да бъдат декларирани пред БНБ, в случай че размерът им е по-голям от 50 000 лв. или равностойността им в чуждестранна валута.


 

Какви документи са необходими при декларирането на финансов кредит пред БНБ?

Съгласно т. IV.2 на Указания за предоставяне на информация за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа за фирмите и физическите лица, утвърдени от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково”, в БНБ се представят два еднакви екземпляра от съответната Форма-Декларация СПБ-1 за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв.

Не се изискват договори или други съпътстващи документи.


 

Какъв е срокът за деклариране на сделка по финансов кредит между местни и чуждестранни лица с декларация-форма СПБ-1 за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв.?

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба № 27 на БНБ, срокът за деклариране на сделка по финансов кредит между местни юридически лица и ЕТ и чуждестранни лица с декларация-форма СПБ-1 за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв. е 15 работни дни от сключването на сделката.


 

Какъв е срокът за подаване на отчетните форми СПБ-4 и СПБ-4А?

Съгласно чл. 12, ал. 1 и 3 форма СПБ-4 Тримесечен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица в размер над 500 000 лв. следва да бъде предоставена в БНБ в срок до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетът за четвъртото тримесечие на годината се представя в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната.

Форма СПБ-4А Годишен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица в размер от 50 000 лв. до 500 000 лв.”следва да бъде предоставена в БНБ в срок до 20 януари на годината, следваща отчетната година.


 

Каква е разликата между отчетни форми СПБ-4 Тримесечен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица в размер над 500 000 лв. и СПБ-4А Годишен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица в размер от 50 000 лв. до 500 000 лв.?

Отчетна форма СПБ-4 Тримесечен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица в размер над 500 000 лв. е тримесечна и е дължима от всяко юридическо лице или ЕТ, регистрирало в БНБ кредит над 500 000 лв., или равностойността им в чужда валута.

Отчетна форма СПБ-4А Годишен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица в размер от 50 000 лв. до 500 000 лв. се подава годишно, до 20 януари на годината следваща отчетната, и е за регистрирани в БНБ кредити с размер между 50 000 лв. и 500 000 лв. или равностойността им в чужда валута.

Например: Ако фирма има 10 регистрирани кредита, всеки един от тях за по 100 000 лв., тя дължи отчетна форма СПБ-4А, а не СПБ-4.


 

Какви са начините за деклариране на сделките по предоставяне/получаване на финансови кредити?

Съгласно т. IV.2 на Указания за предоставяне на информация за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа за фирмите и физическите лица, утвърдени от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково”, местните юридически лица и ЕТ декларират сделките си по предоставяне/получаване на финансови кредити чрез подаване на декларация – форма СПБ-1 за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв. на хартиен носител (в два еднообразни екземпляра) по пощата на адрес: София 1000, пл. „Александър I“ № 1 или на място на същия адрес на 37 гише в салона на БНБ.

От началото на м. юли 2014 г. електронно деклариране на тези сделки се осъществява чрез Портала на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) на БНБ. Достъпът до ИСИС е възможен само с Квалифициран електронен подпис, издаден от някой от регистрираните в Комисията за регулиране на съобщенията доставчици на удостоверителни услуги. Указанията за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път и линк към Портала са публикувани на интернет страницата на БНБ (www.bnb.bg) в раздел Статистика /Електронни услуги/ Връзка към Интегрирана статистическа информационна система на БНБ.

Физическите лица не декларират предоставените на/получените от чуждестранни лица кредити.


 

Защо декларациите на хартиен носител, които се подават при деклариране на кредит от местно юридическо лице или ЕТ пред БНБ, трябва да са в два екземпляра?

При регистрацията на кредита БНБ удостоверява декларирането, като вписва регистрационен номер на кредита, поставя деловоден номер, подпис и печат върху декларацията. Единият екземпляр остава в архива на БНБ, а другият се връща на подателя (на ръка или на посочения от него адрес).


 

Къде може да се намери Декларация – форма СПБ-1 за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв. за регистриране на финансов кредит в БНБ?

Декларация – форма СПБ-1 е достъпна на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg в раздел Статистика/Статистически форми и указания. Там декларациите и отчетните статистически форми са подредени в зависимост от типа но местното лице, за което се отнасят (банки, юридически лица и ЕТ и т.н.). Също така, декларацията се предоставя на място на 37 гише в салона на БНБ (София 1000, пл. „Александър I“ № 1). След 1 юли 2014 г., декларацията може да бъде попълнена и подадена по електронен път чрез уеб-базирано приложение в Портала на Интегрираната статистическа информационна система на БНБ, като за това не се изискват документи на хартиен носител.


 

Възможно ли е да се изпрати декларация-форма СПБ-1 по факс?

Не, изпратените по факс декларации се считат за невалидни.


 

Може ли с една декларация форма да бъде деклариран повече от един кредит?

Не, с една декларация-форма СПБ-1 за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв. се декларира само един финансов кредит.


 

Колко време отнема декларирането на кредит пред БНБ и получаването на регистрационен номер на кредита?

Нормативно определеният срок за регистрация на кредит от страна на БНБ е 5 работни дни. На практика, постъпилите по пощата декларации се обработват в рамките на деня, в който са получени в БНБ, или най-късно на следващия работен ден. След това се изпращат обратно по пощата. При предоставяне на декларациите на място в БНБ, процедурата по обработка на декларацията и издаването на регистрационен номер на заема, отнема от 5 до 10 минути, в зависимост от натовареността на служителите. При подаване на декларациите по електронен път издаването на регистрационен номер става незабавно.


 

Как може да бъде получено копие на вече подадена на хартиен носител в БНБ декларация – форма СПБ-1 за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв.?

В съответствие с разпоредбата на чл. 15, ал. 3 и с цел опазване на тайната на събираната от БНБ статистическа информация, копие „вярно с оригинала“ на подадена в БНБ декларация – форма СПБ-1 за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв. може да бъде издадено при писмено искане за това, от лице представляващо местното юридическо лице или ЕТ, регистрирало кредита, или от изрично упълномощено от него лице.


 

Какво следва след като местно юридическо лице или ЕТ е декларирало финансов кредит между местно и чуждестранно лице?

След като веднъж е деклариран получен от или предоставен на чуждестранно лице финансов кредит (чрез декларация – форма СПБ-1 за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв.) до момента на неговото приключване местните юридически лица или ЕТ (с изключение на банките, които подават месечна отчетна форма Б-7) следва да подават следните отчетни форми: Ако кредитът е в размер равен на или по-голям от 500 000 лв. или равностойността в чуждестранна валута - тримесечна отчетна форма по образец СПБ-4 Тримесечен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица в размер над 500 000 лв.

Ако кредитът е в размер по-малък от 500 000 лв. или равностойността в чуждестранна валута - годишна отчетна форма по образец СПБ-4А Годишен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица в размер от 50 000 лв. до 500 000 лв.


 

Кредит, който е деклариран пред БНБ, вече е приключен (изплатен, върнат). Как следва да уведомим БНБ?

Достатъчно е да се подаде отчетна форма СПБ-4 Тримесечен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица в размер над 500 000 лв. или съответно СПБ-4А Годишен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица в размер от 50 000 лв. до 500 000 лв., от която да са видни операциите по връщането и съответно достигането на остатък по кредита нула. Ако крайният срок на кредита не е достигнат, т.е. кредитът е изплатен преди крайната дата по договор, трябва да се подаде и коригираща форма СПБ-1 за срока на договора, за да не се очакват в БНБ повече отчетни форми.


 

Задължително ли се подават отчетни форми СПБ-4 и СПБ-4А дори и да няма движение по кредита?

Да, в съответствие с т. III.2.1. от Указания за предоставяне на информация за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа, утвърдени от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково”, отчетните форми СПБ-4 Тримесечен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица в размер над 500 000 лв. или съответно СПБ-4А Годишен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица в размер от 50 000 лв. до 500 000 лв. се подават задължително от момента на възникването до приключването на кредита.


 

Сключен е анекс, с който се променя един от параметрите на договор за кредит, който вече е деклариран пред БНБ. Необходимо ли е да се подава нова декларация СПБ-1 за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв.?

В съответствие с чл. 8, ал. 1 на Наредба № 27 на БНБ и т. IV.3 от Указания за предоставяне на информация за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа, утвърдени от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково”, при настъпване на промяна на данните по вече декларирана сделка (удължаване на срока по договор, увеличаване размера на кредита, промяна в лихвения процент, промяна в декларираните данни за местното или чуждестранното лица и др.) местните юридически лица и еднолични търговци уведомяват БНБ в срок до 15 работни дни след тяхното настъпване, като подават нова коригираща декларация СПБ-1 или попълват нужната коригираща декларация по електронен път през Портала на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) на БНБ. Достъпът до ИСИС е възможен само с Квалифициран електронен подпис, издаден от някой от регистрираните в Комисията за регулиране на съобщенията доставчици на удостоверителни услуги. Указанията за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път и линк към Портала са публикувани на интернет страницата на БНБ (www.bnb.bg) в раздел Статистика /Електронни услуги/ Връзка към Интегрирана статистическа информационна система на БНБ.


 

Местно юридическо лице предоставя на и/или получава от чуждестранно свързано лице заемни средства от типа „cash pool”/ „договор за управление на средства” или „предоставяне на финансови средства под формата на депозит” . Тези сделки декларират ли се като финансов кредит с форма СПБ-1 за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв. пред БНБ?

Не, сметките от горните три типа, или подобни на тях, се декларират пред БНБ с декларация - форма СПБ-2 при откриване на сметка в чужбина.


 

Първоначално декларираният размер на кредита е под 500 000 лв., но с анекс към договора за кредит, той е увеличен над този праг. Как се уведомява за това БНБ и какви отчетни форми са дължими?

В съответствие с чл. 8, ал. 1 на Наредба № 27 на БНБ и т. IV.3 от Указания за предоставяне на информация за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа, утвърдени от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково”, за всяка промяна в първоначално декларирани с декларация-форма СПБ-1 параметри по кредита се подава нова, коригираща СПБ-1 за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв. (подадена на хартиен носител или по електронен път). В случаите, когато първоначално декларираният размер на финансов кредит е под 500 000 лв., но бъде впоследствие увеличен и той премине прага от 500 000 лв., от началото на календарната година, следваща годината, в която е настъпила промяната, отчетността става тримесечна и се дължи форма СПБ-4 Тримесечен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица в размер над 500 000 лв.


 

Кредитът, който е деклариран в БНБ с размер над 500 000 лв., е частично изплатен и вече е под тази сума. Трябва ли да бъде продължено неговото отчитане тримесечно?

Да, кредитите, които са първоначално регистрирани с размер над 500 000 лв., се отчитат тримесечно до крайната дата на погасяване на кредита.


 

Местно юридическо лице получава превод от чуждестранно физическо лице - съдружник. Превода представлява вноска по чл. 134 ал.1 от ТЗ. Лихва не е уговорена. Срок на връщане не е фиксиран. Следва ли да бъде подадена декларация форма СПБ-1 в този случай?

В този случай, средствата получени от чуждестранно физическо лице по смисъла на чл. 134 ал. 1 от Търговският закон попадат в определението за финансов кредит на § 1., т. 9 от допълнителните разпоредби на Валутния закон.

Съгласно чл. 6 ал. 1 от Наредба №27 на БНБ всяко местно юридическо лице или едноличен търговец, сключило сделка по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон, подава декларация пред БНБ в срок до 15 дни след сключване на сделката, както следва: за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити в размер, равен на или по-голям от левовата равностойност на 50 000 лв. – чрез попълване на декларация по образец СПБ-1 за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв.


 

Дружество има сключени 4 договора за заем с едно и също чуждестранно лице, както следва:

- На 01.06.2013г. за 10 500 Евро по курс 1.95583 – 20 536 лв.

- На 01.09.2013г. за 10 500 Евро по курс 1.95583 – 20 536 лв.

- На 01.09.2013г. за 10 500 Евро по курс 1.95583 – 20 536 лв.

- На 01.11.2013г. за 10 500 Евро по курс 1.95583 – 20 536 лв.

Има ли задължение да се декларират горепосочените заеми, тъй като въпреки, че са по различни договори, са от един и същи кредитодател?

Също така, ако трябва да се декларират, с една обща Декларация – форма СПБ-1 ли трябва или с четири – за всеки заем поотделно?

В съответствие с разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от Наредба № 27 на БНБ, изброените кредити, всеки за сумата от 20 536 лв. не подлежат на деклариране, тъй като са отделни договори за финансови заеми и никой от тях не надхвърля 50 000 лв.


 

Ако чуждестранно юридическо лице, даде заем на българско юридическо лице от банкова сметка, която е в българска банка, трябва ли заемът да бъде обявен в БНБ?

Да, в случай че размерът на отпуснатия кредит надхвърля 50 000 лв. или равностойността им в чуждестранна валута, без значение от начина на получаването на средствата, финансовият кредит между местно юридическо лице или ЕТ и чуждестранно лице трябва да бъде деклариран в БНБ със статистическа форма по образец СПБ-1 за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв., в съответствие с изискванията на чл.6., ал.1, т. 1 и Указания за предоставяне на информация за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа, утвърдени от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково”.


 

Едноличният собственик (чуждестранно лице) на местно дружество прави допълнителни вноски в капитала му, тъй като фирмата има нужда от оборотни средства, с които да покрива своите месечни разходи. С последния транш вноските надхвърлят 50 000 лева. Подлежат ли на регистрация в БНБ?

Подлежат на регистрация с декларация-форма по образец СПБ-1 след надхвърлянето на 50 000 лв. За начална дата на договора се смята датата на протокола, издаден от едноличният собственик, по силата на който започва да прави допълнителни парични вноски, като в таблицата за усвояване на кредита в декларацията се описват всички минали и предполагаеми бъдещи (ако има такива) допълнителни парични вноски.


 

Фирма има договор за кредит, но преди датата на сключването му има преведена сума по него. Как се описва този казус в декларация-форма СПБ-1?

В декларация-форма СПБ-1 не се посочват получени или предоставени суми, преди началото на договора за кредит.


 

От различни институции изискват регистрация на заеми, които фирмата е получила преди години, те отдавна са върнати, но не са декларирани в БНБ. Как трябва да бъдат регистрирани?

В БНБ не се регистрират получени и изплатени кредити, с приключил срок на договора по тях.


 

Фирма има регистриран кредит в БНБ, но по силата на договор за цесия кредиторът по договора, вече е местна фирма. В този случай, какво трябва да се подаде към БНБ като информация за заема?

С подаването на годишната или тримесечна отчетна форма е нужно кредитът да бъде приключен чрез транзакция за изплащането на цялата сума вписана в договора за цесия, като едновременно с нея се подава и коригираща декларация СПБ-1 със смененият кредитор и датата от когато е настъпила промяната. След това заемът не полежи на отчитане, ако цесията е за целия размер по него. Ако въпреки цесията, остава сума за изплащане/получаване на/от чуждестранното лице, то този остатък продължава да се отчита по същият начин, по който това е правено преди.


 

Финансовият лизинг трябва ли да се декларира с форма СПБ-1?

Да, съгласно допълнителните разпоредби на Наредба 27, финансовият лизинг се декларира със статистическа декларация СПБ-1.


 

Фирма има декларирани 5 договора за кредит с еднакви условия по тях /лихва, дата на връщане и т.н./, отпуснати от един кредитор. Възможно ли е да бъдат събрани в един и за целта нова декларация ли трябва да се подаде?

Възможно е да се отчитат като един кредит, не се подава нова декларация в БНБ. Фирмата следва да избере под кой регистрационен номер на кредит ще продължава да ги отчита в БНБ и да посочи в отчетните форми за останалите четири кредита изплащане със съответните операции, като след тях салдото по кредитите следва да бъде занулено. Всички операции, които са били извършени, се пренасят в избрания от фирмата кредит за отчитане, но като суми усвоени по този кредит. По този начин се запазва и сумата към края на дадения период такава, каквато е била по 5-те регистрирани кредита, но тя вече ще е по един заем и фирмата занапред ще отчита само него пред БНБ. Другото, което трябва да бъде направено, е да се подадат коригиращи форми за четирите кредита, които фирмата няма да отчита вече, в които да се посочи като крайна дата датата, на която са прехвърлени в един кредит.