logo
Skip to content

Централен кредитен регистър

Създаването и функционирането на Централния кредитен регистър се регламентира с Наредба № 22 за Централния кредитен регистър (ЦКР). Регистърът е организирана и поддържана от Българската народна банка (БНБ) информационна система за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, отпускащи кредити по реда на чл. 21 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), които извършват дейност на територията на Република България, както и към инвеститори, предоставили заем по проект чрез доставчик на услуги за колективно финансиране, с изключение на чуждестранните доставчици, които извършват директно дейност на територията на Република България. Регистърът осигурява:

 • централизиране на информацията за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, както и към инвеститори, предоставили заем по проект чрез доставчик на услуги за колективно финансиране;
 • ползване на информация от банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, както и от доставчиците на услуги за колективно финансиране за кредитната задлъжнялост на техните клиенти;
 • обобщаване на събраната информация и ползването й за нуждите на БНБ.

Централният кредитен регистър поддържа информация за лицата, които са съдлъжници и поръчители по кредити.

В регистъра подлежат на отчитане кредити на клиенти към банки и финансови институции, към платежните институции и дружествата за електронни пари, както и към инвеститори, предоставили заем по проект чрез доставчик на услуги за колективно финансиране, независимо от размера им.

Банките и финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, както и доставчиците на услуги за колективно финансиране подават към Централния кредитен регистър ежемесечно до 15-о число на месеца, следващ отчетния, информация за текущото състояние по всички активни кредити на техни клиенти към последната дата на отчетния месец. Банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, както и доставчиците на услуги за колективно финансиране подават в същия срок и информация за извършените корекции по кредити на техни клиенти за предходни отчетни периоди. Когато 15-то число е почивен ден, информацията се предоставя на първия работен ден след 15-то число.


Документи за участниците в информационната система на ЦКР

Указания за реда за включване, правила за работа и за изключване на институциите по чл. 56, ал.1 от Закона за кредитните институции от информационната система на Централния кредитен регистър Изтегли PDF (545 KB)

 • Приложение № 1 • Заявление за включване в информационната система на ЦКР
Изтегли DOC (37 KB)

 • Приложение № 2 • Регистрационен формуляр за включване в информационната система на ЦКР
Изтегли DOC (106 KB)

 • Приложение № 3 • Уведомление за техническа и софтуерна готовност за включване в информационната система на ЦКР, съгласно чл. 6, ал. 2, т. 3 от Наредба № 22 на БНБ
Изтегли DOC (36 KB)

 • Приложение № 4 • Регистрационен формуляр при промяна на администратори в информационната система на ЦКР, в т. ч. с право на достъп (преглед, изтегляне и печат) до електронни фактури от системата на регистъра
Изтегли DOCX (38 KB)

 • Приложение № 5 • Регистрационен формуляр за администратори с права на достъп до автоматичен интерфейс в "WEB-приложение за удостоверения на информационната система на ЦКР"
Изтегли DOCX (32 KB)

 • Приложение № 6 • Списък на активните потребители в WEB-приложението за удостоверения от ЦКР
Изтегли DOC (42 KB)

 • Приложение № 7 • Номенклатура "Основания за извършване на справки от информационната система на ЦКР"
Изтегли PDF (34 KB)


Документи за органите по чл. 56, ал. 3 от ЗКИ

Указания за реда за включване, правила за работа и за изключване на органите по чл. 56, ал. 3 от Закона за кредитните институции от информационната система на Централния кредитен регистър Изтегли PDF (206 KB)

 • Приложение № 1 • Заявление за включване в информационната система на ЦКР
Изтегли DOC (37 KB)

 • Приложение № 2 • Регистрационен формуляр за включване в информационната система на ЦКР
Изтегли DOCX (33 KB)

 • Приложение № 3 • Уведомление за техническа и софтуерна готовност за включване в информационната система на ЦКР
Изтегли DOCX (19 KB)

 • Приложение № 4 • Регистрационен формуляр при промяна на администратори в информационната система на ЦКР
Изтегли DOCX (30 KB)

 • Приложение № 5 • Номенклатура "Основания за извършване на справки от органи по чл. 56, ал. 3 от Закона за кредитните институции в информационната система на ЦКР"
Изтегли PDF (109 KB)

 • Приложение № 6 • Списък на активните потребители в WEB-приложението за удостоверения от ЦКР
Изтегли DOC (41 KB)