logo
Skip to content


Закони

Закон за Българската народна банка EN BG PDF (149KB)

Закон за Българската народна банка
(в сила от датата, посочена в Решение на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото от Република България, с изключение на §6, ал. 1, §9 и 11, които влизат в сила от деня на обнародването му)
EN BG PDF (123KB)

Закон за кредитните институции EN BG PDF (741KB)

Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници EN BG PDF (899KB)

Наредби

Наредба № 2 на БНБ от 22 декември 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции EN BG PDF (307KB)

Наредба № 4 на БНБ от 21 декември 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките EN BG PDF (86KB)

Наредба № 7 на БНБ от 24 април 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките EN BG PDF (127KB)

Наредба № 8 на БНБ от 27 април 2021 г. за капиталовите буфери, комбинираното изискване за буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал EN BG PDF (132KB)

Наредба № 10 на БНБ от 24 април 2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките EN BG PDF (126KB)

Наредба № 11 на БНБ от 1 март 2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките EN BG PDF (66KB)

Наредба № 14 на БНБ от 4 февруари 2010 г. за съдържанието на одиторския доклад за надзорни цели (в сила от 1 март 2010 г.) EN BG PDF (36KB)

Наредба № 19 на БНБ от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници EN BG PDF (100KB)

Наредба № 20 на БНБ от 24 април 2019 г. за изискванията към членовете на управителния и контролния орган на кредитна институция, както и за оценка на тяхната пригодност и на лицата, заемащи ключови позиции EN BG PDF (116KB)

Наредба № 21 на БНБ от 26 ноември 2015 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка EN BG PDF (44KB)

Наредба № 26 на БНБ от 23 април 2009 г. за финансовите институции EN BG PDF (155KB)

Наредба № 37 на БНБ от 16 юли 2018 г. за вътрешните експозиции на банките EN BG PDF (52KB)

Наредба № 40 на БНБ от 1 декември 2020 г. за определяне на размера на таксите за покриване на административните разходи на Българската народна банка, произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране (сила от 1 януари 2021 г.) EN BG PDF (95KB)

Наредба № 42 на БНБ от 21 юни 2022 г. за реда и условията за издаване на покрити облигации EN BG PDF (61KB)

Наредба № 43 на БНБ от 28 юли 2022 г. за реда и условията за определяне и изплащане на максимална дневна сума при спиране на изпълнението на задължения по отговарящи на условията влогове EN BG PDF (66KB)

Указания

Указаниe относно третирането на урегулиран поземлен имот (УПИ) за целите на редуциране на рисковото тегло на 50% по реда на чл. 126 от Регламент (ЕС) № 575/2013 EN BG PDF (82KB)

Указаниe относно обхвата на застрахователно събитие по смисъла на чл. 208, пар. 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013 за целите на прилагането на чл. 125 и 126 от Регламента EN BG PDF (74KB)

Настоящите надзорни критерии са част от Подобрената рамка на Базелския комитет за банков надзор "Международно уеднаквяване в измерването на капитала и капиталовите изисквания" (Приложение 4 в изданието от 2004 г., съответстващо на Приложение 6 в изданието от 2006 г. на същия документ) и се използват при прилагането на чл. 63, ал. 7 от Наредба № 8 на БНБ.

Приложение № 4 • Разграничителни надзорни критерии във връзка със специализираното кредитиране EN BG PDF (216KB)

Указания за попълване на образци за отчитане на вътрешни експозиции по чл. 45 от ЗКИ EN BG PDF (475KB)
 • Образци за отчитане на вътрешни експозиции по чл. 45 от ЗКИ
EN BG XLSX (37KB)

Указание за изнасяне на дейности (прилагат се до 29.09.2019 г.) EN BG PDF (235KB)

Архив - Превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма EN BG ZIP (5233KB)

Указания за ликвидните буфери и периодите на оцеляване EN BG PDF (411KB)

Указания за разпределение на разходите и ползите, свързани с ликвидността EN BG PDF (200KB)

Решение на Управителния съвет на БНБ за определяне на критериите и процедурата за съгласуване на избора на одитори на банки за извършване на съвместен финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) EN BG PDF (136KB)

Политики

Основни принципи на лицензионната политика на БНБ EN BG PDF (139KB)

Политика за междунадзорно сътрудничество между консолидиращия и приемащите надзорни органи EN BG PDF (466KB)

Формуляри

Документи за регистрация на финансова институция по чл. 3а от ЗКИ

Процедура по Наредба № 26 за финансовите институции на Българската народна банка EN BG PDF (5474KB)

 • Приложение № 1 • Заявление за регистрация по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 26 на БНБ
EN BG DOC (38KB)

 • Приложение № 1a • Уведомление по чл. 10 от Наредба № 26 на БНБ
EN BG DOC (40KB)

 • Приложение № 2 • Регистрационен формуляр за финансовите институции по ЗКИ
EN BG XLS (82KB)

 • Приложение № 3 • Въпросник за надеждност, финансова стабилност и репутация на квалифицирания собственик (пряк и непряк) и на действителния собственик на дружеството
EN BG XLS (69KB)

 • Приложение № 4 • Въпросник за квалификация, професионален опит и репутация за лицата, които управляват и представляват дружеството
EN BG XLS (79KB)

 • Приложение № 4а • Въпросник за квалификация, професионален опит и репутация за лицата, които управляват и представляват дружеството по пълномощие
EN BG XLS (74KB)

 • Приложение № 5 • Заявка за участие на лицата, потребители на автоматизираната система
EN BG XLS (34KB)

 • Приложение № 6 • Пълномощно/Уведомление за оттегляне на пълномощно
EN BG DOC (33KB)

 • Декларация по чл. 6, ал. 3, т. 5, ал. 4, т. 1, ал. 5, т. 6 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 4-6, чл. 5, ал. 2 и 3 от Наредба № 26 на БНБ
EN BG XLS (34KB)

 • Декларация по чл. 6, ал. 4, т. 3 или ал. 5, т. 5 от Наредба № 26 на БНБ от квалифицирания собственик на дружеството заявител
EN BG XLS (51KB)

 • Декларация по чл. 6, ал. 7 от Наредба № 26 на БНБ от действителен собственик на дружество-заявител
EN BG XLS (44KB)

Друга допълнителна информация, изисквана от БНБ по чл. 16, ал. 2 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции

 • Приложение 17А "Продукти на ФИ – Кредитиране"
EN BG XLS (31KB)

Указание към Приложение 17А "Продукти на ФИ – Кредитиране" EN BG PDF (110KB)

Документи по регистрация на кредитни посредници

Указание за прилагане на Наредба № 19 от 20 Октомври 2016 г. за кредитните посредници (в сила от 01.11.2018 г.) EN BG PDF (375KB)

Бланки/Формуляри при първоначална регистрация

 • Заявление за регистрация като кредитен посредник за физическо лице - Приложение № 1а
EN BG DOC (73KB)

 • Заявление за регистрация като кредитен посредник за едноличен търговец и юридическо лице – Приложение № 1б
EN BG DOC (74KB)

 • Регистрационен формуляр по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници - Приложение № 2
EN BG XLS (86KB)

 • Инструкция за попълване на Регистрационен формуляр Приложение № 2а
EN BG DOC (72KB)

 • Уведомление за вписване на кредитна институция/ платежна институция/ дружество за електронни пари в регистъра на кредитните посредници – Приложение № 3
EN BG DOC (61KB)

 • Въпросник – декларация за придобити познания, компетентност и репутация на лицата по чл. 2, ал. 5 от Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници - Приложение № 4
EN BG XLS (64KB)

 • Инструкция за попълване на Въпросник - декларация Приложение № 4а
EN BG DOC (83KB)

 • Формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на предоставяне на услуги – Приложение № 5а
EN BG DOC (75KB)

 • Формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на установяване (клон) – Приложение № 5б
EN BG DOC (79KB)

 • Пълномощно/Уведомление за оттегляне на пълномощно – Приложение № 6
EN BG DOC (38KB)

 • Заявка за участие на лицата, потребители на автоматизираната система – Приложение № 7
EN BG XLS (39KB)

Бланки/Формуляри за промени след вписване в регистъра

 • Уведомление за промяна в обстоятелствата по регистрация – Приложение № 8
EN BG DOC (63KB)

 • Регистрационен формуляр по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници - Приложение № 2
EN BG XLS (86KB)

 • Въпросник – декларация за придобити познания, компетентност и репутация на лицата по чл. 2, ал. 5 от Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници - Приложение № 4
EN BG XLS (63KB)

Бланки/Формуляри при намерение за извършване на дейност в друга държава членка

 • Формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на предоставяне на услуги – Приложение № 5а
EN BG DOC (75KB)

 • Формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на установяване (клон) – Приложение № 5б
EN BG DOC (79KB)

Бланки/Формуляри при заличаване от регистъра по искане на посредника

 • Заявление за заличаване на кредитен посредник физическо лице – Приложение № 9а
EN BG DOC (63KB)

 • Заявление за заличаване на кредитен посредник едноличен търговец и юридическо лице – Приложение № 9б
EN BG DOC (55KB)

Писма

Писмо до банките № 91ТБ-0117/19.11.2008 г. относно Инструкция № 91ТБ-0095/21.10.2008 г. на БНБ и ДА "Национална сигурност" по чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари EN BG PDF (2431KB)

Писмо до банките № 91ТБ-0121/28.05.2010 г. относно Инструкция за допълнение на Инструкция № 91ТБ-0095/21.10.2008 г. на БНБ и ДА "Национална сигурност" по чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари EN BG PDF (2421KB)