logo
Skip to content


Закони

Закон за Българската народна банка EN BG PDF (149KB)

Закон за Българската народна банка
(в сила от датата, посочена в Решение на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото от Република България, с изключение на §6, ал. 1, §9 и 11, които влизат в сила от деня на обнародването му)
EN BG PDF (123KB)

Закон за кредитните институции EN BG PDF (741KB)

Наредби

Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа EN BG PDF (490KB)

Наредба № 17 на БНБ от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки EN BG PDF (128KB)

Наредба № 27 на БНБ от 13 март 2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа EN BG PDF (77KB)

Указания

Указания към Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа

(в сила от 1 август 2023 г.) EN BG PDF (6067KB)
 • Приложение № 1 • Списък и описание на отчетните форми и подотчетни лица по Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа
EN BG PDF (117KB)
 • Декларация - Форма СПБ-1 (по чл. 6, ал. 1, т. 1) и указания за попълване
EN BG ZIP (356KB)
 • Декларация - Форма СПБ-2 (по чл. 6, ал. 1, т. 2) и указания за попълване
EN BG ZIP (284KB)
 • Декларация - Форма СПБ-3 (по чл. 6, ал. 1, т. 3) и указания за попълване
EN BG ZIP (254KB)
 • Декларация - Форма СПБ-9 (по чл. 6, ал. 1, т. 4) и указания за попълване
EN BG ZIP (345KB)
 • Декларация - Форма СПБ-10 (по чл. 6, ал. 1, т. 5) и указания за попълване
EN BG ZIP (323KB)
 • Форма Б-7 (по чл. 9, ал. 3) • Месечен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица
EN BG PDF (248KB)
 • Форма СПБ-4 (по чл. 9, ал. 1, т. 1) • Тримесечен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица
EN BG ZIP (280KB)
 • Форма СПБ-4А (по чл. 9, ал. 4, т. 1) • Годишен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица
EN BG ZIP (278KB)
 • Форма СПБ-5 (по чл. 9, ал. 1, т. 2) • Тримесечен отчет за сметки, открити в чужбина
EN BG ZIP (284KB)
 • Форма СПБ-6A (по чл. 9, ал. 1, т. 3) • Тримесечен отчет за вземанията на местни лица от чуждестранни лица
EN BG ZIP (393KB)
 • Форма СПБ-6Б (по чл. 9, ал. 1, т. 4) • Тримесечен отчет за задълженията на местни лица към чуждестранни лица
EN BG ZIP (395KB)
 • Форма СПБ-7 (по чл. 10) • Тримесечен отчет за извършени преки инвестиции в чужбина с изключение на инвестиции в недвижими имоти
EN BG ZIP (331KB)
 • Форма СПБ-7А (по чл. 8, ал. 2) • Отчет при прекратяване на декларирана пряка инвестиция в чужбина
EN BG ZIP (273KB)
 • Форма СПБ-7Б (чл. 9, ал. 4, т. 2) • Годишен отчет за извършени преки инвестиции в недвижими имоти в чужбина
EN BG ZIP (263KB)
 • Форма СПБ-8 (по чл. 13) • Годишен отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от чуждестранни лица
EN BG ZIP (314KB)
 • Форма СПБ-9Б (по чл. 9, ал. 7) • Тримесечен отчет за инвеститорите на първичен пазар в дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на външен пазар
EN BG PDF (305KB)
 • Форма СПБ-9В (по чл. 9, ал. 6) • Тримесечен отчет за продажба на допълнителни количества от дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар
EN BG PDF (256KB)
 • Форма СПБ-9Г (по чл. 9, ал. 6) • Тримесечен отчет за амортизационни плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар
EN BG PDF (255KB)
 • Форма СПБ-9Д (по чл. 9, ал. 6) • Тримесечен отчет за лихвени плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар
EN BG PDF (264KB)
 • Форма СПБ-10А (по чл. 9, ал. 11, т. 1) • Месечен отчет за активите на местни лица в ценни книжа, придобити без посредничество на местно лице - инвестиционен посредник
EN BG PDF (545KB)
 • Форма СПБ-10Б (по чл. 9, ал. 11, т. 2) • Тримесечен отчет за извършени инвестиции във фондове за дялов капитал
EN BG PDF (300KB)
 • Форма СПБ-11 (по чл. 9, ал. 1, т. 5 и ал. 3) • Тримесечен отчет за операциите между местни и чуждестранни лица по получаването и предоставянето на услуги, възнаграждения и безвъзмездни постъпления и плащания
EN BG ZIP (408KB)
 • Форма СПБ-11А (по чл. 11) • Годишен отчет за начините на предоставяне и/или получаване на услуги между местни и чуждестранни лица
EN BG ZIP (425KB)
 • Форма СПБ-12 (по чл. 11) • Тримесечен отчет за преки чуждестранни инвестиции в България
EN BG ZIP (289KB)
 • Форма DR (по чл. 9, ал. 9 и ал. 12) • Месечен отчет за ценни книжа, държани в собствен портфейл
EN BG PDF (523KB)
 • Форма CR (по чл. 9, ал. 10) • Месечен отчет за ценни книжа, държани в клиентски портфейл
EN BG PDF (531KB)
 • Форма СПБ-Н (по чл. 9, ал. 5) • Месечен отчет за сделките с недвижими имоти между местни и чуждестранни лица
EN BG ZIP (586KB)

Методологически указания и отчетни форми за събиране на информация от фондовете на паричния пазар за целите на статистиката на ценните книжа EN BG ZIP (994KB)

 • Форма ИФ-3 • Отчет за акции и дялове, емитирани от инвестиционни фондове и фондове на паричния пазар
EN BG PDF (611KB)

Указание към Наредба № 17 за определяне съдържанието и реда за предоставяне на информация по парична статистика

EN BG PDF (1470KB)
 • Образец 1 - Заявление
EN BG PDF (148KB)
 • Образец 2 - Уведомление
EN BG PDF (157KB)
 • Методологически изисквания за съставяне на паричната статистика
EN BG PDF (423KB)
 • Секторен класификатор на институционалните единици
EN BG PDF (234KB)
 • Техническо ръководство за кодиране, контрол и трансфер на информацията по парична и лихвена статистика
EN BG PDF (2011KB)
 • Месечни отчетни форми за парична статистика (салда)
EN BG XLS (1458KB)
 • Месечни отчетни форми за парична статистика (потоци)
EN BG XLS (3610KB)
 • Тримесечни отчетни форми за парична статистика (салда)
EN BG XLS (493KB)
 • Тримесечни отчетни форми за парична статистика (потоци)
EN BG XLS (40KB)
 • Тримесечни отчетни форми за статистика на депозитите и кредити по количествени категории и икономическа дейност
EN BG XLS (175KB)
 • Годишна отчетна форма за парична статистика
EN BG XLS (29KB)
 • Годишна отчетнa форма за структурна бизнес статистика
EN BG XLS (54KB)

Указание към Наредба № 17 за определяне съдържанието и реда за предоставяне на информация по лихвена статистика

EN BG PDF (1371KB)
 • Методологически изисквания за съставяне на лихвена статистика
EN BG PDF (278KB)
 • Месечни отчетни форми за лихвена статистика за резиденти на Република България
EN BG XLS (169KB)
 • Месечни отчетни форми за лихвена статистика за резиденти на еврозоната
EN BG XLS (169KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методически указания и отчетни форми за събиране на статистическа информация от лизинговите дружества
EN BG ZIP (3252KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методологически указания и отчетни форми за предоставяне на информация за инвестиционните фондове
EN BG ZIP (946KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методически указания и отчетни форми за събиране на статистическа информация от дружествата, специализирани в кредитиране
EN BG ZIP (3287KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методологически указания и отчетни форми за предоставяне на информация за дружества за секюритизация
EN BG ZIP (3309KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методологически указания и отчетни форми за предоставяне на информация за застрахователните и презастрахователните дружества
EN BG ZIP (2223KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методологически указания и отчетни форми за предоставяне на информация за пенсионноосигурителните дружества
EN BG ZIP (2068KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методологически указания и отчетни форми за предоставяне на информация за фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания
EN BG ZIP (2313KB)

Указание за определяне съдържанието и реда за подаване на формите за сключените сделки на междубанковия паричен пазар и на валутния пазар в България (в сила от 1 октомври 2018 г.) EN BG PDF (411KB)
 • Приложение № 1 • Изготвяне и докладване на форма за сключените сделки на междубанковия паричен пазар в Интегрираната информационна система за финансови пазари и ЗМР
EN BG PDF (1507KB)
 • Приложение № 2 • Изготвяне и докладване на форма за сключените сделки с чуждестранна валута срещу български левове в Интегрираната информационна система за финансови пазари и ЗМР
EN BG PDF (1505KB)