logo
Skip to content

Изказване на г-жа Нина Стоянова, подуправител на БНБ, ръководещ управление „Банково“, при откриването на семинар SPOTLIGHT ON T2S, 20 януари 2023 г.

В рамките на Националния план за въвеждане на еврото в Република България1 са в процес на изпълнение множество мерки и дейности, свързани с промени в платежните и сетълмент системи. В областта на сетълмента на ценни книжа в България основната мярка, която се предвижда, е присъединяването на Депозитаря на ДЦК в БНБ (ДДЦК) и „Централен депозитар“ АД (ЦД АД) към Платформата за сетълмент на ценни книжа TARGET2-Securities (T2S). TARGET2-Securities е една от основните общоевропейски пазарни инфраструктури, разработени и поддържани от Евросистемата. Тази платформа играе ключова роля за реализацията на единния пазар на ценни книжа в Европа и като цяло за интеграцията на финансовите пазари в Европейския съюз.

Към момента 19 депозитари от европейски страни използват T2S, като след присъединяването на депозитарите у нас към платформата, българските ценни книжа ще имат една по-добра достъпност за инвеститорите от Европейския съюз. Предимствата на платформата T2S са безспорни – тя предлага общоевропейски сетълмент – паричен и на ценни книжа, с пари в централна банка. TARGET2-Securities предоставя хармонизирани и стандартизирани услуги за сетълмент на принципа доставка срещу плащане (DvP) на брутна база в реално време, като прехвърлянето на пари и ценни книжа става в рамките на една съвременна техническа платформа, работеща по най-новите стандарти. Платформата предлага редица предимства и за емитентите и инвеститорите в ценни книжа като трансграничeн сетълмент, диверсифициран портфейл от инвестиции и по-разнообразна инвеститорска база.

TARGET2-Securities ще стане част от новата консолидирана платформа за TARGET услуги на Евросистемата, към която БНБ, банките, платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа – участници в българския национален системен компонент (TARGET2-BNB), предстои да мигрират през март 2023 г., заедно с останалите централни банки и участници в платформата. Новата консолидирана платформа за TARGET услуги ще обединява на техническо и функционално ниво платежната система TARGET2, в която БНБ участва чрез опериране на национален системен компонент от 2010 г. насам, платформата за сетълмент на ценни книжа TARGET2-Securities, към която ДДЦК предстои да се присъедини заедно с ЦД АД, услугата за незабавни преводи в евро TIPS, към която също се планира присъединяване през 2023 г., както и единна система за управление на обезпеченията на Евросистемата (ECMS – Eurosystem Collateral Management System), която се предвижда да започне да функционира с участието на централните банки от еврозоната от април 2024 г. След посочената дата само ценни книжа в T2S ще могат да се използват като обезпечения по основните операции по рефинансиране на Евросистемата, ако отговарят на съответните критерии. За целта е предвидена връзка между Т2S и новата система за управление на обезпеченията на Евросистемата, като паричните средства по тези операции ще бъдат сетлирани по сметките в новата консолидирана платформа за TARGET услуги. Посочените функционалности ще способстват след присъединяване към еврозоната БНБ да изпълнява пълноценно функциите на централна банка от Евросистемата.

С оглед сложността и важността на предстоящата работа по присъединяване към T2S, подготовката на проектите за присъединяване на ДДЦК и ЦД АД започнаха още през 2021 г., като двата депозитаря реализираха за пореден път едно успешно сътрудничество. За целта бяха сформирани екипи от БНБ и ЦД АД, които започнаха работа по подготовка и запознаване със съответната техническа документация, съвместно с експерти от Европейската централна банка (ЕЦБ). В резултат на усилена и интензивна работа през 2022 г. ДДЦК и ЦД АД изготвиха самооценки на своите системи и бизнес процеси, съгласно изискванията на Евросистемата за присъединяване към T2S. През четвъртото тримесечие на миналата година ЦД АД и ДДЦК последователно подписаха Рамкови споразумения с ЕЦБ за участие в T2S.

През настоящата 2023 г. проектът навлиза в нова фаза, като предстои провеждане на тестове и имплементиране, за което БНБ активно съдейства като централна банка, оперираща национален системен компонент в TARGET2. В съответствие с графика на Евросистемата, тестовете на българските депозитари за присъединяване към платформата започват още през първото тримесечие на 2023 г., а тестове с участниците в депозитарите се предвиждат през второто тримесечие на тази година. Целта е присъединяването към T2S на българските депозитари да се осъществи в рамките на тазгодишния миграционен прозорец, текущо планиран за септември 2023 г., когато към платформата се очаква да се присъединят още няколко депозитари от ЕС.

За успешната и навременна реализация на проекта БНБ провежда регулярна комуникация с ЦД АД и банките – участници в ДДЦК. През септември 2022 г. беше проведен разяснителен семинар с банките – участници в ДДЦК, който беше от голяма полза за информираността и координацията с пазарните участници. Сегашното събитие се явява естествено продължение на този процес. Добрата съвместна работа между ЕЦБ, БНБ и ЦД АД и координацията с пазарните участници са важни предпоставки за реализиране на необходимите промени в съответните инфраструктури и системи за сетълмент на ценни книжа в България. Предстоящите промени са необходима и правилна стъпка, която ще спомогне депозитарите на ценни книжа у нас да станат част от хармонизираната и интегрирана европейска финансово-пазарна и платежна инфраструктура.

____________

1 Приет от Министерския съвет през май 2022 г.


Изтегли DOC (48 KB)